10.4.11. Uitzien naar Jezus' wederkomst

Gebeurt alles op één dag?

In de Bijbel wordt talloze malen gesproken over 'de dag' van de Heer. In de Bijbel wordt het begrip 'dag' vaak gebruikt om een bepaald tijdperk of tijdsgewricht aan te duiden. Toen de apostel Johannes verbannen was op het eiland Patmos ontving Hij bijzondere visioenen, mogelijk een enkel, langdurig visioen. Wij noemen dit Bijbelboek 'de openbaring van Johannes', maar Johannes noemde het 'de openbaring van Jezus' (Openbaring 1:1). Hij schreef:

"Ik raakte in geestvervoering op de dag van de Heer..." (Openbaring 1:10, WV1995)

Veel uitleggers en Bijbelvertalers lezen hierin dat dit op een zondag gebeurde, hoewel het oorspronkelijke woord (Grieks: kuriakos) nergens in het Nieuwe Testament met deze betekenis voorkomt. Het kan even goed betekenen dat we het als volgt moeten lezen: Johannes werd in de geest verplaatst naar de periode van de ontknoping van de wereldgeschiedenis waarin Jezus als overwinnaar zichtbaar zal worden. Dit zou dan in zijn geheel de 'dag van de Heer' kunnen worden genoemd.

Een onderdeel van de 'dag van de Heer' is zijn wederkomst naar de aarde. En van die gebeurtenis denk ik wel dat die op één dag zal plaatsvinden. De Bijbel zegt er het volgende over:

"Hij komt te midden van de wolken, en dan zal iedereen hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over hem weeklagen. Ja, amen." (Openbaring 1:7, NBV2004)

Alles wijst erop dat de ingrijpende gebeurtenis van Jezus' komst binnen één etmaal zal zijn voltooid:

"... Op die ene dag, die alleen de HEER kent, zal er geen onderscheid zijn tussen dag en nacht. Pas tegen het vallen van de avond zal er weer licht gloren." (Zacharia 14:7, NBV2004)

Al deze dingen zullen gebeuren als de tijd er rijp voor is geworden.

Wanneer komt Jezus terug?

Jezus heeft ons overduidelijk op het hart gebonden dat Hij op een onverwacht moment zal terugkomen. Niemand kan het tijdstip van zijn wederkomst voorspellen. Alleen God de Vader bepaalt wanneer het zover zal zijn. Zelfs Jezus en de engelen in de hemel komen er niet achter voordat het zal gebeuren.

"Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken, ook de hemelse engelen en de Zoon niet, alleen de Vader weet het." (Matteüs 24:36, NBV2004)

Vlak voor de hemelvaart van Jezus vroegen de apostelen Hem wanneer het allemaal zou gebeuren. Jezus antwoordde:

"... Het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde." (Handelingen 1:7-8, NBV2004)

Daarom is iedereen die meent het tijdstip van zijn komst te kunnen berekenen een bedrieger en hun voorspellingen zijn volstrekt waardeloos!

Wees klaar voor Jezus' wederkomst

In allerlei bewoordingen heeft Jezus ons opgeroepen om altijd klaar te zijn om Hem terug te verwachten. Zijn komst zal ons verrassen, hoe goed we de profetieën ook menen te kennen. Een groot deel van zijn woorden over de eindtijd in het evangelie van Matteüs zijn hieraan gewijd (Matteüs 24-36-25:13). Het is de moeite waard om dit gedeelte aandachtig door te lezen. Hetzelfde viervoudige thema zien we in dat lange gedeelte steeds terugkomen:

 • Jezus komt terug op een onverwacht moment.
 • Tot die tijd leven goede en slechte mensen, gelovigen en ongelovigen naast elkaar.
 • Gelovigen worden aangespoord om te blijven leven zoals God wil.
 • Na de wederkomst komt er een scheiding tussen goeden en slechten.

Dit thema komen we tegen als Jezus spreekt over:

 • het gezin van Noach en hun ongelovige tijdgenoten (Matteüs 24:37-39)
 • verschillende mannen op het veld (Matteüs 24:40)
 • verschillende malende vrouwen (Matteüs 24:41)
 • vijf verstandige en vijf domme bruidsmeisjes (Matteüs 25:1-13)

Verlang je naar Jezus' wederkomst?

Laten we onze levens afstemmen op de spoedige, onverwachtse wederkomst van Jezus. Wat zou het jammer zijn als Hij ons zou aantreffen terwijl we druk bezig zijn met al die onbelangrijke dingen, die in onze tijd onze aandacht opeisen, terwijl de dingen van de Heer naar de achtergrond zijn geschoven...

Ik was lang geleden eens bij een grote samenkomst van David Wilkerson in de Houtrusthallen in Den Haag. Ik zal nooit vergeten dat hij alle aanwezigen vroeg op te staan. Hij zei vervolgens driemaal op heel indringende wijze: "Jezus komt terug!" en vroeg daarna welke reactie die woorden in ons hart hadden: blijdschap, twijfel of vrees? Wat is jouw reactie op die vraag? Ben je klaar om Jezus te ontmoeten?

Hier en nu

Natuurlijk is het een goede zaak om te verlangen naar de vereniging met Jezus als het de tijd is om te sterven of wanneer Jezus terugkomt. Dan zal alles immers goed en volmaakt worden en wie zou daar niet naar verlangen? Maar vergis je niet, ook NU leef je in een heel bijzondere tijd. Je leeft maar kort op de aarde, maar die korte tijd is bepalend voor je eeuwige toekomst. Ik denk niet dat we ooit weer in een periode zullen leven met zoveel uitdagingen om Jezus te volgen ondanks alle beproevingen en verleidingen die de wereld te bieden heeft. NU is het de tijd om je keuzen te maken die eeuwigheidswaarde hebben, NU is het de tijd om Jezus de eerste plaats in je leven te geven of Hem een bijrol laten spelen. Daarom: blijf leven met de beide benen op de grond, in het hier en nu, en laat je leven van nu de beste voorbereiding zijn op het leven van straks.

Als we zicht hebben op de toekomst van Gods volk, helpt het ons om onszelf op die toekomst voor te bereiden. Dat kunnen we doen door ons niet te hechten aan de tijdelijke wereld van nu, maar aan God die ons de eeuwige wereld van straks zal geven. Dan gaan we onze tijd en energie niet verspillen aan onbenullige dingen, maar aan wat eeuwigheidswaarde heeft.

Leven met het oog op de wederkomst

Hoe kunnen we dit praktisch maken? Bijvoorbeeld door het volgende te doen:

 • Niet passief zitten wachten en je verantwoordelijkheden verzaken (1 Tessalonicenzen 2:1-3,3:10-12)
 • Blijf trouw in het dienen van je Koning (Marcus 13:33-37; Lucas 12:35-40); doe niets wat je niet zou willen doen op het moment dat Jezus terugkomt. Ga nergens heen waar je niet gevonden wilt worden op die dag.
 • Laat je niet misleiden door on-Bijbelse beweringen over Jezus' wederkomst, zoals:
  - Jezus komt helemaal niet terug; wij moeten zelf werken aan een Nieuwe Aarde.
  - Jezus is al teruggekomen en leeft in zijn volgelingen.
  - Het kan nog wel eeuwen duren voordat Hij terugkomt. Daar hoeven we ons nu dus niet druk over te maken.
  - Politieke of godsdienstige leider x is de beloofde Messias (Matteüs 24:5;23-26).
 • Blijf van Jezus getuigen, ook al ondervindt dat steeds meer weerstand (1 Timoteüs 4:3-4).
 • Wees bewust van de overwinning van de Gemeente, ondanks vervolging (Romeinen 8:35-39).
 • Houd rekening met de mogelijkheid van lijden en vervolging voor de naam van Jezus.

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.