10.4.10. Jezus als Rechter voor de volken

Publieke gebeurtenis

De wederkomst van Jezus zal een publieke gebeurtenis zijn:

"Hij komt te midden van de wolken, en dan zal iedereen hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over hem weeklagen ..." (Openbaring 1:7, NBV2004).

Alle mensen zullen onmiddellijk weten dat Jezus de Zoon van God is. In een enkele moment zullen ze het op een of andere manier vernemen of waarnemen:

"Want zoals een bliksemschicht vanuit het oosten weerlicht tot in het westen, zo zal ook de Mensenzoon komen." (Matteüs 24:27, NBV2004)

Vernietiging antichrist

Het zal niet nodig zijn voor Jezus, die dan in al zijn luister en majesteit zal verschijnen, om tegen de antichrist te strijden. Zijn verschijning alleen is al voldoende om hem onschadelijk te maken en zijn macht in een oogwenk te verbrijzelen:

"Dan zal de wetteloze zich openbaren; en de Heer Jezus zal hem doden met de adem van zijn mond en hem machteloos maken door de schittering van zijn komst." (2 Tessalonicenzen 2:8, WV1995)

Over deze gebeurtenis wordt zowel in het Oude als het Nieuwe Testament geprofeteerd:

"... terwijl ik bleef toekijken, werd het dier (=de antichristelijke macht) gedood, zijn lichaam werd vernietigd en prijsgegeven aan de brand van het vuur." (Daniël 7:11, NBG1951)

"Ik zag dat het beest en de koningen op aarde zich met hun troepen hadden verzameld om oorlog te voeren met de ruiter op het paard en zijn legermacht. Het beest werd gevangengenomen, samen met de valse profeet die in zijn bijzijn tekenen had verricht, waardoor hij iedereen had misleid die het merkteken van het beest droeg en zijn beeld aanbad. Levend werden ze in de vuurpoel met brandende zwavel gegooid." (Openbaring 19:19-20, NBV2004)

Strafgerichten voor de volken

"Alle volken op aarde zullen treuren en ze zullen de Mensenzoon zien komen... (Matteüs 24:29-30, GNB1996)

Andere Bijbelvertalingen spreken over 'rouw bedrijven'. Het zal een zeer emotioneel beladen moment zijn voor de aardbewoners en ze zullen beseffen dat dit de Persoon is waar de christenen het altijd over hadden. Met een schok zullen ze beseffen dat ze Hem hadden afgewezen en vrezen dat het met hen wel eens slecht zou kunnen aflopen.

"Ze riepen de bergen en de rotsen toe: 'Val op ons neer! Verberg ons voor het oog van hem die op de troon zit en voor de toorn van het lam! Want nu is de grote dag van hun toorn aangebroken, en wie kan die doorstaan?'" (Openbaring 6:16-17, NBV2004)

Bij de wederkomst van Jezus zullen er allerlei strafgerichten over de aarde komen, die Gods volk niet zullen raken (Joël 3:16-17): de Gemeente niet omdat die is 'opgenomen' en de joden zullen evenzeer gespaard worden, zoals dat heel vroeger gebeurde bij de meeste plagen in Egypte. Het is de uitwerking van Gods gerechtvaardigde boosheid die zich uit in strafgerichten, waarvan Johannes visioenen heeft gezien en opgeschreven in Openbaring 15:5-16:21. Ook de profeten hebben veel opgeschreven over deze gebeurtenissen (zie bijvoorbeeld Jesaja 13:1-16; Jesaja 24; Jesaja 66:15-16).

"Op die dag zal ik alles in het werk stellen om de volken uit te roeien die Jeruzalem belagen." (Zacharia 12:9, NBV2004)

Er zullen zeer veel wereldbewoners omkomen als Gods strafgerichten over de aarde zullen gaan. Na de zondvloed zal dit wellicht de grootste ramp zijn die de aarde ooit zal treffen. We kunnen ons nauwelijks een voorstelling maken van wat dat zal inhouden. De Bijbel geeft hierover details waar we bepaald niet vrolijk van worden.

Vernietiging van de aarde voorkomen

Antichristelijke machten worden geïnspireerd vanuit de hel. Ze LIJKEN geluk en voorspoed te brengen maar uiteindelijk brengen ze alleen maar dood en chaos. We kunnen dat zo duidelijk zien in de meest antichristelijke regimes van de laatste honderd jaar:

  • Hitler voerde zijn plannen door totdat heel zijn rijk veranderd was in een grote puinhoop. Miljoenen mensen werden op zijn bevel afgeslacht. Zijn legers moesten zich doodvechten want dictators geven zich nooit gewonnen. Zelf pleegde hij zelfmoord.
  • Het communisme heeft overal sporen van onrecht, onderdrukking, talloze onschuldige doden en chaos achtergelaten.
  • Noord-Korea is al vele jaren failliet; het hele land is in feite een gevangenis, waar de mensen geen leven hebben. Daar heerst momenteel het ergste schrikbewind dat in de wereld voorkomt.

Van de antichrist kunnen we niets beters verwachten. Integendeel. Zijn regime leidt regelrecht naar verwoesting en vernietiging van de mensheid en dat is precies wat de satan als doel heeft...

Maar God heeft de regie in handen en niet de satan. Daarom had Jezus zijn discipelen verteld dat Hij zou terugkomen voordat de mensheid zichzelf zou vernietigen. Hierbij een weergave in een vrije en een letterlijke vertaling die samen een goed beeld geven van wat Jezus bedoeld heeft.

"Want de ellende zal zo groot zijn als de wereld nog nooit heeft meegemaakt, van het begin af tot nu toe. En zo'n grote ellende zal ook nooit meer voorkomen. Als God de duur ervan niet zou verkorten, zou geen sterveling het overleven. Maar ter wille van de uitverkorenen zal God de duur ervan verkorten." (Matteüs 24:21, GNB1996)

"Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal. En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden." (Matteüs 24:21-22, HSV2010)

Geloof het of niet, maar de aangekondigde strafgerichten over de aarde bij de wederkomst van Jezus zijn supergenadig vergeleken bij wat de antichrist in petto had. Denk maar aan de onbeschrijfelijke ellende die antichristelijke machthebbers tot nu toe gebracht hebben over hun eigen bevolking...

Berechting van de volken

In de Bijbel lezen we over een berechting van de opstandige volken, die het verlangen hadden om Israël van de aardbodem te laten verdwijnen:

"Want zie, in die dagen en te dien tijde, wanneer Ik een keer zal brengen in het lot van Juda en van Jeruzalem, zal Ik alle volken verzamelen en afvoeren naar het dal van Josafat, en Ik zal aldaar met hen in het gericht treden ter oorzake van mijn volk en van mijn erfdeel Israël, dat zij onder de volken verstrooid hebben, terwijl zij mijn land verdeelden" (Joël 3:1-2, NBG1951)

Deze berechting of scheiding moet niet verward worden met het Laatste Oordeel, want daarbij gaat het om alle individuele mensen. De volken worden beoordeeld op grond van hun houding tegenover het volk van God (Israël en de Gemeente). In Zacharia 14:12 staat bijvoorbeeld dat de volken die tegen Jeruzalem zijn opgetrokken zwaar gestraft zullen worden. In de Bijbelboeken van de profeten staan zeer veel onheilsprofetieën over omliggende volken die tegen Israël zijn opgetrokken (zie ook Ezechiël 18:25-26). Het principe van goddelijke strafgerichten over vijanden van Gods volk strekt zich uit over de hele geschiedenis. Het selectief straffen van de volken door strafgerichten kan de berechting zelf zijn. Ook in dit verband hoeven we niet te denken aan een letterlijk tribunaal. Hoe het ook zij, Jezus zal op een rechtvaardige wijze met de volken afrekenen, ten goede of ten kwade.

Alle mensen zullen Hem eren

De profeet Daniël heeft in een visioen al iets gezien van de komst van de Messias en van zijn komende wereldheerschappij:

"Ik bleef toekijken in de nachtgezichten en zie, met de wolken des hemels kwam iemand gelijk een mensenzoon; hij begaf zich tot de Oude van dagen, en men leidde hem voor deze; en hem werd heerschappij gegeven en eer en koninklijke macht, en alle volken, natiën en talen dienden hem. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet zal vergaan, en zijn koningschap is een, dat onverderfelijk is." (Daniël 7:13-14, NBG1951)

Interessant dat de term 'Mensenzoon', zoals de NBG1951 vertaling dit weergeeft, juist de aanduiding was die Jezus steeds voor zichzelf gebruikte, mogelijk ook om de verbinding te leggen tussen deze profetie en Hemzelf. Het begrip 'Oude van dagen' klinkt voor ons nogal vreemd, maar er wordt natuurlijk mee bedoeld: de eerbiedwaardige, eeuwige God.

"Daarom heeft God hem (=Jezus) hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden: 'Jezus Christus is Heer,' tot eer van God, de Vader." (Filippenzen 2:9-11, NBV2004)

Iedereen zal erkennen: Jezus is Heer, de enige persoon die de titel van rechtmatige en rechtvaardige Heerser van de gehele aarde toekomt. Alle andere namen zullen vervagen.

Zegen voor de volken

Eeuwen lang hebben joden dit zegengebed uitgesproken over Israëls bondgenoten en vrienden:

"Bidt Jeruzalem vrede toe: mogen wie u liefhebben, rust genieten;" (Psalm 122:6, NBV2004)

We moeten niet denken dat bij de wederkomst van Jezus alle ongelovigen zullen worden weggevaagd. Ook ongelovigen hebben reden om uit te zien naar de komst van Messias Jezus, omdat het ook heilzaam voor hen is dat er een rechtvaardige wereldregering zal komen, zoals we onder meer kunnen opmaken uit de volgende Psalm:

"Juich de HEER toe, heel de aarde, juich en jubel, zing het uit. Zing voor de HEER bij de lier, laat bij de lier uw lied weerklinken ... voor de HEER, want hij is in aantocht als rechter van de aarde. Rechtvaardig zal hij de wereld berechten, de volken oordelen naar recht en wet." (Psalm 98:4-9, NBV2004)

Ze zullen alle reden tot juichen hebben, zelfs tot feestvieren in en rondom Jeruzalem:

"De overlevenden van de volken die Jeruzalem hebben belaagd, zullen dan jaarlijks naar de stad komen om de HEER van de hemelse machten als koning te vereren en het Loofhuttenfeest te vieren." (Zacharia 14:16, NBV2004)

Het Loofhuttenfeest is het feest van dankzegging, het feest van de oogst van 'mensenzielen' (Johannes 4:35).

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.