10.4.9. Opname van de Gemeente

Jezus komt met de wolken

Jezus zal terugkomen, zichtbaar voor Israël, de Gemeente en de overige volken:

"Hij komt te midden van de wolken, en dan zal iedereen hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over hem weeklagen. Ja, amen." (Openbaring 1:7, NBV2004)

Op dat moment zal Hij onmiddellijk worden herkend als:

  1. de Messias (door de joden)
  2. Jezus, de Heer van de Gemeente (door de christenen)
  3. de goddelijke heerser van de aarde (ook door alle andere mensen)

Toen Jezus bij zijn hemelvaart naar de hemel ging, vloog Hij niet zomaar de lucht in tot Hij aan het gezicht werd onttrokken door regenwolken. Welnee. Laten we goed lezen wat de Bijbel zegt:

"En nadat Hij dit gesproken had, werd Hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen." (Handelingen 1:9, NBG1951)

We komen in de Bijbel wel vaker wolken tegen op het raakvlak tussen de geestelijke en de materiële wereld. Denk maar aan de volgende voorbeelden:

  • de wolkkolom, die het volk Israël begeleidde bij haar tocht door de woestijn (Numeri 9:15-23)
  • de wolk van Gods aanwezigheid in de tabernakel (Exodus 40:34-38) en de tempel (2 Kronieken 5:13-14)

Deze wolken waren niet hetzelfde als de regenwolken die door de lucht zweven. Het waren wolken die Gods heerlijkheid omhulden en de grens aangaven tussen de geestelijke wereld van God en de materiële wereld van de mensen. Ik ben ervan overtuigd dat er ook zo'n wolk was toen Jezus zijn apostelen verliet. Mogelijk bewoog deze wolk zich omhoog totdat ze hem niet meer zagen. Even later wam er een engel bij hen staan die zei dat Jezus op ongeveer dezelfde manier zou terugkomen:

"Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen." (Handelingen 1:11, NBG1951)

Bij zijn wederkomst zal Jezus ook in zulke wolken verschijnen, samen met de heiligen die met Hem meekomen uit de hemel en die bestemd zijn om met Jezus over de aarde te regeren.

Opname

"... de komst van onze Heer Jezus Christus en onze hereniging met Hem ..." (2 Tessalonicenzen 2:1, WV1995)

Paulus beschrijft enkele belangrijke gebeurtenissen rondom Jezus' wederkomst naar de aarde om zich met de Gemeente op aarde te verenigen:

"Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weerklinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan, en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen op de wolken worden weggevoerd en gaan we in de lucht de Heer tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn." (1 Tessalonicenzen 4:16-17, NBV2004)

Deze gebeurtenis wordt ook wel de opname van de Gemeente genoemd. Ware gelovigen van het Oude en Nieuwe Verbond die in de hemel leven mogen dan de hemel als verblijfplaats achter zich laten en Jezus begeleiden bij zijn wederkomst naar de aarde. Wat een adembenemende gebeurtenis zal dat voor hen zijn!

De gelovigen op aarde zullen dan plotseling op een bovennatuurlijke manier worden opgenomen om verenigd worden met Jezus en met de gelovigen uit de hemel. De Bijbel zegt dat deze ontmoeting 'in de lucht' zal plaats vinden midden tussen de wolken van Gods heerlijkheid, die in de Bijbel vaker worden genoemd om het grensvlak van de geestelijke en de materiële wereld aan te duiden. Vanaf dat moment zullen we altijd bij Jezus leven.

Alle gelovigen die op dat moment bij Jezus zijn, zullen dan de zogenaamde Eerste Opstanding meemaken (Openbaring 20:6). Zij ontvangen allemaal een nieuw opstandingslichaam en vanaf dat moment kunnen ze zich zowel in de geestelijke als in de materiële wereld bewegen en manifesteren. In een oogwenk zal die verandering plaatsvinden:

"... wij zullen niet allemaal eerst sterven - toch zullen wij allemaal veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, wanneer de bazuin het einde inluidt ..." (1 Korintiërs15:51-52, NBV2004)

Zie meer hierover in onderwerp 'Eerste Opstanding' in hoofdstuk 'Messiaans Vrederijk'.

Naar de hemel?

Toch staat er in 1 Tessalonicenzen 4:15-17 niet dat de Gemeente daarna een tijd in de hemel gaat wonen, zoals sommige Bijbeluitleggers beweren. De Bijbel spreekt uitdrukkelijk over de KOMST van Jezus (vers 15) en niet over het OPHALEN van gelovigen naar de hemel. 'Altijd bij de Heer zijn' zoals er in vers 17 staat, mag niet zomaar uitgelegd worden als 'met Hem in de hemel gaan wonen', want dat staat er niet. De gelovigen gaan vanaf de aarde Jezus tegemoet bij zijn wederkomst, met de bedoeling dat zij samen met Jezus en de gelovigen uit de hemel weer op de aarde terechtkomen. Waarvoor zouden er anders hemelbewoners zijn opgestaan? Als ze in de geestelijke wereld zouden blijven, zouden ze op dat moment toch geen opstandingslichaam nodig hebben! De Gemeente wordt niet opgenomen om te ontsnappen aan de geloofsvervolging door de antichrist. Wel zullen de gelovigen die worden 'opgenomen' gevrijwaard zijn van de strafgerichten die over de aarde komen tegen de overige aardbewoners. Hierover schreef de apostel Paulus:

"... en om uit de hemel zijn Zoon te verwachten, die Hij uit de dood heeft opgewekt: Jezus, die ons redt van de komende toorn." (1 Tessalonicenzen 1:10, WV1995)

Tot ziens in Jeruzalem

Na de hereniging van de Gemeente met Jezus in de geestelijke wereld zal de Gemeente in de zichtbare wereld manifesteren. Ik neem aan dat Jeruzalem de fysieke plaats is waar Jezus en de 'heiligen' op aarde zullen verschijnen. Op dat moment zal de wederkomst van Jezus voor Israël en voor de Gemeente mogelijk parallel gaan lopen. Dan zal er waarschijnlijk ook een bepaalde vereniging van Israël en de Gemeente plaatsvinden, waarbij beide groepen gelovigen elk hun unieke plaats naast elkaar zullen innemen of zullen worden verenigd tot één geheel. Dat is nog een van de vele verrassingen die we in de toekomst mee zullen maken.

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.