Kiezen voor Jezus of antichrist

 

10.4.8. Kiezen voor Jezus of antichrist

Merkteken van het beest

In Openbaring 13 lezen we een symbolische beschrijving van de antichristelijke machten, die in de tijd voorafgaande aan Jezus' wederkomst tot een hoogtepunt zullen komen. Het beest is de personificatie van de demonische machten, de tegenpool van het Lam (Openbaring 13:11) en probeert alle mensen te verleiden om de satan te (blijven) volgen. Het (geestelijke) merkteken van het beest hoort bij de aardbewoners die God en afwijzen en een afkeer hebben van zijn geboden die tot het welzijn van de mensheid dienen. Het ontvangen van het merkteken van het beest hangt samen met een keuze om Jezus af te wijzen en de demonisch geïnspireerde wereldfilosofie te volgen die dan breed geaccepteerd zal zijn. Vooral de gelovigen worden met alle middelen gedwongen om Jezus af te zweren. Laten we eens kijken naar de volgende profetie over de eindtijd, die nogal eens voor veel ophef zorgt onder christenen:

"Verder liet het (beest) bij alle mensen, jong en oud, rijk en arm, slaaf en vrije, een merkteken zetten op hun rechterhand of op hun voorhoofd. Alleen mensen met dat teken - dat wil zeggen de naam van het beest of het getal van die naam - konden iets kopen of verkopen. Hier komt het aan op wijsheid. Laat ieder die inzicht heeft het getal van het beest ontcijferen; er wordt een mens mee aangeduid. Het getal is 666." (Openbaring 13:16-18, NBV2004

Merkteken van de antichrist

Er zijn uitleggers die denken op grond van dit Bijbelgedeelte aan een letterlijk identificatiesysteem, dat door een antichristelijke wereldmacht gebruikt zal worden om gelovigen systematisch te boycotten en hen uit te sluiten van het economische verkeer. De technische mogelijkheden om dit uit te voeren zijn momenteel volop aanwezig. De Jodenster uit de Tweede Wereldoorlog was eigenlijk ook al zo'n identificatiesysteem.

Toch moeten we niet vergeten dat de profetieën uit het aangehaalde hoofdstuk allemaal symbolisch zijn. Waarom moet dan alleen deze ene profetie letterlijk worden opgevat, als een fysiek teken op de rechterhand of op het voorhoofd? Kijk eens naar de volgende Bijbeltekst die gaat over het in gedachten houden van Gods geboden:

"Bind ze als een teken op uw hand en als een band op uw voorhoofd." (Deuteronomium 6:8, WV1995)

Naar mijn mening betekent het teken van het beest in de eerste plaats dat mensen in hun daden (handen) en in hun denken (voorhoofd) de goddeloze wereld volgen, en vooral niet Gods wil. Sommige christenen kunnen zich heel druk maken als ze ergens het getal 666 denken tegen te komen. Maar als ze in hun denkwijze en handelswijze nauwelijks afwijken van de goddeloze wereld, dan heeft het beest hen flink te pakken!

Laten we wel nuchter blijven. Ik geloof dat het teken van het beest en de boycot van gelovigen een concept is voor al de eeuwen van het christendom. Lees eens het volgende gedeelte waarin over het merkteken van het beest wordt gesproken:

"... Ik zag de zielen van hen die onthoofd waren vanwege het getuigenis van Jezus en het woord van God, die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden en het merkteken niet hadden aangenomen op hun voorhoofd en in hun hand. Zij werden weer levend en heersten met Christus, duizend jaren lang." (Openbaring 20:4, WV1995)

Dit kan toch niet alleen maar van toepassing zijn op gelovigen van de periode die direct voorafgaat aan Jezus' wederkomst? Nee, het gaat om de martelaren van alle eeuwen die de wereld hebben afgewezen en gekozen hebben voor Jezus. Zij zullen in het hiernamaals de ereplaatsen in het Koninkrijk ontvangen.

Merkteken van het Lam

In Openbaring 7:1-8 wordt gesproken over een 'verzegeling' van gelovigen voordat zij de moeilijke tijden zullen ondergaan.

"... Eerst moeten wij het zegel van onze God op het voorhoofd van zijn dienaren aanbrengen.' Toen hoorde ik het aantal van hen die het zegel droegen: 144000 in totaal, afkomstig uit elke stam van Israël." (Openbaring 7:3-4, NBV2004)

Hierbij gaat het om het merkteken van het Lam. Ik geloof niet dat dit een soort magische bescherming is tegen wat Gods vijanden ons aan kunnen doen. Wel is het een bevestiging van Gods kant dat we bij Hem horen en dat niemand ons deze positie kan afnemen. Het is het 'zegel van de Heilige Geest', zoals we lezen in de volgende tekst:

"Hij nu, die ons met u bevestigt in de Gezalfde en ons heeft gezalfd, is God, die ook zijn zegel op ons gedrukt en de Geest tot onderpand in onze harten gegeven heeft." (2 Korintiërs 1:22, NBG1951)

Wat houdt die verzegeling in?

Evenals het merkteken van het beest is dit merkteken van het Lam het gevolg van een keuze. De keuze voor het volgen van Jezus die wordt bevestigd door de Heilige Geest die bij de wedergeboorte in de gelovige komt wonen. Niemand (dus ook de satan niet) kan een gelovige uit Gods hand wegnemen:

"... Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven." (Johannes 10:27, NBV2004)

"Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer." (Romeinen 8:38-39, NBV2004)

Deze overwinning wordt ook in het volgende Bijbelgedeelte in symbolische termen beschreven:

"Toen zag ik dit: het lam stond op de Sion, en bij het lam waren 144000 mensen die zijn naam en die van zijn Vader op hun voorhoofd hadden ... Zij volgen het lam waarheen het maar gaat." (Openbaring 14:1,4, NBV2004)

Het merkteken van het Lam is vooral een merkteken 'op het voorhoofd'. Een levend geloof is immers gebaseerd op het aannemen van Gods Woord waardoor het DENKEN wordt aangestuurd. De uitwerking van een levend geloof is de bereidheid om 'het Lam te volgen waar Hij ook heengaat', dus om de hele weg met Jezus te gaan, en dus ook die van het lijden. De hoop die gelovigen hebben voor hun toekomstige behoud (ook een vorm van DENKEN op basis van wat God beloofd heeft) helpt hen om onder alle omstandigheden vol te houden.

Wat moeten we doen als het moeilijk wordt?

Toen Jezus met zijn discipelen sprak over de eindtijd, had Hij het over de belegering van Jeruzalem die omstreeks het jaar 70 zou plaatsvinden (Matteüs 24:15-20) en vanuit dat verhaal ging Hij over naar de grote verdrukking in de eindtijd (Matteüs 24:16-23). Kennelijk zouden deze beide perioden in sommige opzichten op elkaar lijken. Ten opzichte van de belegering van Jeruzalem zei Jezus dat ze moesten vluchten zodra ze zagen dat het ging gebeuren; niet van alles nog doen maar ... lopen!

De antichristelijke macht van de eindtijd wordt in het Bijbelboek Openbaring zinnebeeldig beschreven als 'de grote hoer Babylon' (Openbaring 17-18). Hoer vanwege ontrouw aan God en Babylon als symbool van trotse opstand tegen God. Over 'haar' zegt de Bijbel:

"Toen hoorde ik een andere stem uit de hemel zeggen: 'Ga weg uit die stad, mijn volk, zodat je geen deel hebt aan haar zonden en ontkomt aan de plagen die haar zullen treffen. Want haar zonden reiken tot aan de hemel en God zal haar onrecht vergelden." (Openbaring 18:4-5, NBV2004)

Eigenlijk hetzelfde verhaal: bestrijden kun je die macht niet, maar neem er zoveel mogelijk afstand van. En wees bereid de prijs te betalen voor het volgen van Jezus:

"Wie gevangenschap moet verduren, zal in gevangenschap gaan. En wie door het zwaard moet sterven, zal sterven door het zwaard. Hier komt het aan op de standvastigheid en trouw van de heiligen." (Openbaring 13:10, NBV2004)

Mogelijk dacht Jezus aan deze tijd toen Hij de volgende uitspraak deed:

"Zolang het dag is, moeten we het werk doen van hem (=God) die mij gezonden heeft; straks komt de nacht en dan kan niemand iets doen." (Johannes 9:4, NBV2004)

Dan kunnen we niets ander meer doen dan zien te overleven: ons geloof in Jezus zien bewaren en stand te houden. Dat is dan de ultieme overwinning van de Gemeente over de machten van de duisternis.

Kiezen

Denk je dat je in staat bent te kiezen voor Jezus als antichristelijke machthebbers dit van je zouden vragen, ook als dat je leven zou kosten? Die vraag is vandaag misschien moeilijk te beantwoorden. Maar je kunt je hier uitstekend op voorbereiden, namelijk door vanaf vandaag te besluiten Jezus te volgen in alle kleine beslissingen van je dagelijks leven van nu. Als je Hem nu in het kleine gehoorzaamt, zul je later waarschijnlijk ook doen als het er echt op aan komt. Maar andersom ook...

Kiezen voor Jezus en tegen de antichrist begint ... vandaag. Jezus leeft, ook vandaag; de antichristelijke machten zijn volop actief, ook vandaag. De toekomst is allang begonnen...

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.