10.4.7. Antichrist

Komt er een antichrist?

De Bijbel lijkt op veel plaatsen aan te geven dat er in de eindtijd een antichristelijke wereldmacht zal zijn, die ongekend hevige strijd zal voeren tegen alles wat met Gods Koninkrijk te maken heeft. De term 'antichrist' wordt dan gebruikt om de leider van deze wereldmacht aan te duiden. Vlak voordat Jezus terugkomt om zijn Messiaanse Vrederijk te vestigen, zou de antichrist dan een duivelse nabootsing van zo'n vrederijk stichten om zo mogelijk ALLE aardbewoners zover te krijgen dat ze zich van God afkeren.

Toch staat het begrip antichrist tegelijk ook voor een universele satanisch geïnspireerde macht, die door de eeuwen heen verschillende gezichten heeft gehad:

"Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat er een antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristen opgestaan..." (1 Johannes 2:18-22 NBG1951)

Voorbeelden van antichristelijke machten en machthebbers zijn Nero, Hitler, het communisme, de islam, Noord-Korea en andere dictatoriale staten waar christenen worden vervolgd. Het doel van de antichristelijke machten van gisteren, vandaag en morgen is om gelovigen los te weken van Jezus.

Laatste wereldmacht

In Daniël 7 lezen over vier grote dieren (=wereldmachten) die oprezen uit de zee (=volken). Het laatste dier stelt mogelijk de antichristelijke macht van de eindtijd voor:

"Daarna zag ik in mijn nachtelijke visioen een vierde dier, angstaanjagend, afschrikwekkend en geweldig sterk, met grote ijzeren tanden. Het vrat en vermaalde alles, en wat overbleef vertrapte hij met zijn poten. Het verschilde van alle dieren die daarvoor verschenen waren... en een mond vol grootspraak ... Duizend maal tienduizend dienden hem..." (Daniël 7:7-10 NBV2004)

"Hij zal in opstand komen tegen de hoogste God, en de heiligen van de Hoogste onderdrukken. Hij zal proberen hun feesten en hun wet te veranderen, en zij zullen aan zijn heerschappij zijn overgeleverd." (Daniël 7:25 NBV2004)

Paulus geeft ons de volgende beschrijving:

"... eerst moet ... de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet." (2 Tessalonicenzen 2:3-4 NBG1951)

"... zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is." (1 Tessalonicenzen 2:4 NBG1951)

"De komst van de wetteloze mens is het werk van de satan en gaat gepaard met groot machtsvertoon en valse tekenen en wonderen, en allen die verloren zullen gaan, zal hij met zijn kwaadaardigheid verleiden..." (2 Tessalonicenzen 2:9-10, NBV2004)

In het Bijbelboek Openbaring wordt de antichristelijke macht in verschillende beeldverhalen beschreven.

"Toen zag ik uit de zee (=volken) een beest opkomen. Het had tien horens (=kracht) en zeven koppen (=macht) ... De draak (=de satan zelf) droeg zijn kracht en heerschappij en gezag aan het beest over ... Vol bewondering ging de hele wereld achter het beest aan. Iedereen aanbad de draak ... ook het beest zelf aanbaden ze, met de woorden: 'Wie is gelijk aan het beest? Wie kan het tegen hem opnemen?' Het beest kon zijn bek gebruiken voor grootspraak en godslasteringen ... Het mocht de strijd met de heiligen aanbinden en hen overwinnen. Ook kreeg het macht over alle landen en volken, over mensen van elke stam en taal." (Openbaring 13:1-7 NBV2004)

Wat houdt de antichrist nog tegen?

God bepaalt de grenzen aan de mogelijkheden van de antichristelijke machten; maar naarmate de tijd verstrijkt zullen zij meer ruimte krijgen om hun macht te ontplooien. De apostel Paulus schrijft over de antichrist het volgende:

"Dan weet u ook wat hem nog tegenhoudt en dat hij pas zal verschijnen op de voor hem vastgestelde tijd. Hoewel in het verborgene de wetteloosheid nu al werkzaam is, moet eerst degene die hem tegenhoudt verdwijnen." (2 Tessalonicenzen 2:6-8, NBV2004)

Let eens op de uitdrukking 'op de voor hem vastgestelde tijd'. Het is niet de antichrist die de tijden in zijn hand heeft, maar God zelf. God is de enige die de regie in handen heeft van het complexe eindtijdscenario. Wie of wat de antichrist tegenhoudt moet voor de oorspronkelijke lezers van de brief wel duidelijk zijn geweest; misschien had Paulus het hun al eerder verteld. Het is in ieder geval een invloed die God aanwendt om de macht van de antichrist te beperken, mogelijk een engelenmacht.

Andere Bijbeluitleggers beweren dat het de Heilige Geest in de gelovigen die de antichrist tegenhoudt. Door de opname van de Gemeente (die dan volgens hen zou ontsnappen aan de vervolging en zeven jaar in de hemel zou verblijven) zou daarmee die weerhoudende macht verdwenen zijn zodat de antichrist zijn plannen zou kunnen uitvoeren. Dit is een bijzonder speculatieve aanname die bovendien ingaat tegen het bekende concept van 'Jezus navolgen, ook in het lijden' dat we op zoveel Bijbelplaatsen tegenkomen. Deze opvatting is een van de twee belangrijkste pijlers onder de populaire theorie over de eindtijd waarin wordt beweerd de dat Gemeente de 'grote verdrukking' niet zal meemaken. In 'Herschepping' wordt deze theorie dan ook niet gevolgd.

Hoe kunnen we de antichrist herkennen?

Samenvattend kunnen we de volgende kenmerken verwachten voor de antichrist en zijn rijk:

  • een wereldmacht die alle landen op aarde omvat
  • verreweg de meeste aardbewoners volgen de populaire wereldleider
  • een religieuze ideologie die acceptabel is voor de mensen en waarbij de mens en zijn behoeften centraal staan
  • morele wetteloosheid
  • de gebruiken en/of wetten die iets met God en de verering van God te maken hebben worden veranderd
  • extreme maatschappelijke buitensluiting en vervolging van gelovigen

In de Bijbel zijn vrij veel gedeelten die de antichristelijke machten beschrijven. Lees bijvoorbeeld ook Daniël 7:23-25, 2 Tessalonicenzen 2:4-11, Openbaring 17:9-17. Een aantal van de hierboven genoemde kenmerken zijn ook herkenbaar bij Hitler, het communisme en in dictatoriaal bestuurde landen. Nogmaals: de antichrist hoeft geen aanwijsbare wereldleider te zijn. Het kan ook een aanduiding zijn voor ALLE antichristelijke manifestaties in de wereld van alle tijden en plaatsen.

Laten we gewaarschuwd zijn: de antichrist zal overeenkomsten vertonen met het beeld dat we hebben van de terugkerende Vredevorst, maar zijn misleidende woorden komen rechtstreeks van de satan. Door zijn verregaande aspiraties zal de antichrist zichzelf uiteindelijk verraden als marionet van de satan, die erop uit is om de aanbidding, die God toekomt, voor zichzelf op te eisen:

"Hij zal alles wat goddelijk en heilig is bestrijden en zich erboven verheffen, om in Gods tempel plaats te nemen op de troon en zich voor te doen als God zelf." (2 Tessalonicenzen 2:4, NBV2004)

Evenals er in de dagen van Jezus op aarde heel veel mensen waren die Hem niet herkenden als de Zoon van God, zo zal dan slechts een minderheid van de christenen de antichrist als zodanig herkennen. Dat komt doordat de leugen dan zal heersen over de aarde, onder Gods toelating. De bron van deze leugen wordt in het Bijbelboek Openbaring ook wel de 'valse profeet' genoemd, een van de drie verschijningsvormen van de satan.

"en allen die verloren zullen gaan, zal hij met zijn kwaadaardigheid verleiden. Want ze hebben de liefde voor de waarheid, die hen had kunnen redden, niet aanvaard. Daarom treft God hen met verblinding, zodat ze dwalen en de leugen geloven. Zo zal iedereen die de waarheid niet gelooft maar behagen schept in onrecht, worden veroordeeld." (2 Tessalonicenzen 2:10-12, NBV2004)

Het is zaak om dicht bij God te blijven en vol van zijn Geest te zijn. Alleen dan zul je hem herkennen...

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.