10.4.6. Vervolging van de Gemeente

Christenvervolging

Jezus vertelde zijn discipelen dat Hij zou worden verworpen en zou moeten lijden en sterven, als een onderdeel van zijn missie op aarde. Ook zei Hij dat zijn volgelingen een dergelijke behandeling zouden krijgen van mensen die Hem af zouden wijzen.

"... Ze hebben mij vervolgd, dus zullen ze ook jullie vervolgen ..." (Johannes 15:20, NBV2004)

Geloofsvervolging was de norm voor christenen gedurende de eerste eeuwen na het ontstaan van de Gemeente. Ook nu we staan aan de vooravond van Jezus' wederkomst, neemt de vervolging wereldwijd toe. Christenen zijn al vele jaren de meest vervolgde groep mensen in de wereld. Jaarlijks worden tienduizenden christenen gedood alleen vanwege hun trouw aan Jezus. We lezen graag Bijbelgedeelten over overwinning en over de glorie van ons eeuwige behoud. Maar het lijden van nu en de glorie van straks horen onlosmakelijk bij elkaar. Dat principe mogen we nooit uit het oog verliezen. Jezus is de allerdiepste weg gegaan die iemand ooit zou kunnen gaan. Daarom verdiende Hij ook de allerhoogste plaats in de hemel (Filippenzen 2:5-11). De navolging van Jezus betekent voor ons als gelovigen van vandaag dat we bereid zijn om met Hem die onderste weg gaan. Dat is de weg tot overwinning en glorie.

"Hoe meer u deel hebt aan Christus' lijden, des te meer moet u zich verheugen, en des te uitbundiger zal uw vreugde zijn wanneer zijn luister geopenbaard wordt." (1 Petrus 4:13, NBV2004)

Zie meer hierover in hoofdstuk 'Geloofsvervolging'.

Grote verdrukking

Hoewel de satan allerlei listen gebruikt om zijn doel te bereiken, zegt de Bijbel dat we op het laatst een ongekend zware verdrukking kunnen verwachten:

"Dan zal men jullie onderdrukken en doden, en jullie zullen door alle volken worden gehaat omwille van mijn naam ... Maar wie standhoudt tot het einde, zal worden gered." (Matteüs 24:9,13, NBV2004)

"Want het zal een tijd zijn van enorme verschrikkingen, zoals er sinds het ontstaan van de wereld tot nu nooit geweest zijn en er ook niet meer zullen komen." (Matteüs 24:21, NBV2004)

Na die 'grote verschrikkingen' zal Jezus terugkomen en iedereen zal dat gewaarworden:

"Meteen na de verschrikkingen van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan geen licht meer geven, de sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen. Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar worden dat de komst van de Mensenzoon aankondigt, en alle stammen op aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan als ze de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel, bekleed met macht en grote luister." (Matteüs 24:29-30)

Jezus en zijn Gemeente gaan dus door een vergelijkbaar proces van lijden tot heerlijkheid. De apostel Petrus schrijft dat de vervolging van de Gemeente zal ophouden bij de publieke verschijning van Jezus:

"... en aan u die verdrukt wordt, samen met ons verlichting te geven bij de openbaring van de Heere Jezus vanuit de hemel met de engelen van Zijn kracht," (2 Tessalonicenzen 1:7, HSV2010)

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.