10.4.3. Eindtijd voor Israël en Gemeente

De toekomst van Israël en de Gemeente

In het Oude Testament lezen we veel profetieën over de eindtijd, met als hoofdthema: het herstel van Israël als natie onder het koningschap van de Messias. In het Nieuwe Testament lezen we over de wederkomst van Jezus om zich met de Gemeente te herenigen en om met de Gemeente te regeren over de volken van de aarde. De grote vraag is: hoe passen deze profetieën in elkaar?

Op zijn minst zijn er heel belangrijke overeenkomsten. Zowel Israël als de Gemeente worden in de Bijbel Gods volk genoemd. Beide volken hebben eeuwenlang blootgestaan aan vervolging vanwege hun geloof in de enige ware God. Zowel gelovige joden als gelovige christenen zien uit naar de komst van Messias Jezus. De joden wachten op de vereniging met hun Messias, de christenen op de hereniging met Jezus. Beide volken geloven in een eeuwig leven in het hiernamaals. Joden en christenen hebben hetzelfde fundament van waarheid onder hun geloof, hebben toekomstverwachtingen die opvallend veel overeenkomsten hebben en zijn onderweg naar een gemeenschappelijke toekomst.

Verblinding van Israël en de Gemeente voor elkaar

Het merkwaardige is echter dat Israël blind is voor de betekenis van de Gemeente in Gods heilsplan doordat ze Jezus als Messias afwijzen. Anderzijds hebben christenen eeuwenlang hun best gedaan om Israël aan de kant te zetten. De verwijdering begon al kort na de verwoesting van Jeruzalem en het zette zich door in de tijd van Augustinus. Later hebben christenen met de zogenaamde vervangingstheologie het Jodendom van de tijd na de komst van Jezus buiten het plan van God geplaatst en de Gemeente uitgeroepen tot het geestelijke Israël. De toekomstprofetieën over het herstel van Israël uit het Oude Testament zijn daarbij vergeestelijkt en uitgelegd als profetieën voor de Gemeente.

Ontluikend inzicht

Niemand kan om de wonderbaarlijke heroprichting van de staat Israël heen, die in 1948 heeft plaatsgevonden. Het is misschien wel het grootste Godswonder van de 20e eeuw! Daardoor staan steeds meer nieuwtestamentische gelovigen open voor de positie van Israël als volk van God naast de Gemeente. Wel blijft het moeilijk om vast te stellen wat die positie precies inhoudt, maar is het echt nodig dat je dat precies weet? Tegelijk neemt ook het aantal Messiasbelijdende joden toe. Dit zijn bemoedigende gebeurtenissen, die voorafgaan aan de samensmelting van Israël en de Gemeente in de komende tijd.

Israël naast de Gemeente

In Efeziërs 2:11-22 legt Paulus uit hoe Messiasbelijdende gelovigen uit de joden en uit de heidenen samen tot één volk zijn samengegroeid. De Gemeente is als het ware op de stam van Israël geënt tot één en dezelfde boom:

"En als nu sommige takken van de edele olijfboom zijn afgebroken en u, loten van een wilde olijfboom, tussen de overgebleven takken bent geënt en mag delen in de vruchtbaarheid van de wortel, dan moet u zich niet boven de takken verheffen. Als u dat doet, moet u goed bedenken dat niet u de wortel draagt, maar de wortel u." (Romeinen 11:17-18, NBV2004)

Let goed op. De volgorde is: eerst Israël, daarna de Gemeente. De Gemeente mag zich dus niet verheffen boven Israël. Als christenen menen we dat 'ons' Nieuwe Verbond zoveel glorierijker is dan hun Oude Verbond. Maar hebben wij er als christengelovigen door de eeuwen heen zoveel meer van terecht gebracht dan de joden? Laten we maar bescheiden zijn en naast hen gaan staan, naast het volk Israël als onze 'oudere broer' in het geloof.

Jezus noemde het volk Israël en de Gemeente één kudde met één Herder:

"Ik heb nog andere schapen, die niet van deze schaapskooi zijn; ook die moet Ik binnenbrengen, en zij zullen Mijn stem horen en het zal worden één kudde en één Herder." (Johannes 10:16, HSV2010)

De joden die Jezus niet als Messias belijden en de Gemeente trekken momenteel apart op, ondanks het toenemende begrip ten opzichte van elkaar. In de eindtijd geloof ik dat de beide volken op een nieuwe manier tot één kudde zullen worden.

Ze ook onderwerp 'Israël en Gemeente' in hoofdstuk 'Gods Koninkrijk'.

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.