10.4.2. Voortekenen van de wederkomst

Geboorteweeën van de toekomst

Hier zijn enkele voorbeelden van gebeurtenissen, waarvan Jezus heeft gezegd dat het juist nog GEEN voortekenen zijn van zijn spoedige wederkomst:

  • Valse messiassen (Matteüs 24:5)
  • Oorlogen en oorlogsdreigingen (Matteüs 24:6)
  • Hongersnoden (Matteüs 24:7)
  • Aardbevingen (Matteüs 24:7)

Over al dergelijke gebeurtenissen heeft Jezus gezegd:

"... Dat moet allemaal gebeuren, maar het is het einde nog niet..." (Matteüs 24:6, GNB1996)

"... dat alles is het begin van de weeën." (Matteüs 24:8, NBV2004)

Jezus noemt wel enkele voortekenen waaraan we kunnen zien dat de dag van Jezus' wederkomst dichtbij is gekomen. Deze worden hierna genoemd.

Voorteken1: Evangelieprediking aan alle volken

"Pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen." (Matteüs 24:14, NBV2004)

Het evangelie heeft nog niet alle volken bereikt. De vraag is wat in de Bijbel met het woord 'volk' wordt bedoeld en wanneer gesproken kan worden van 'bereikt zijn met het evangelie'. Wereldwijd wordt hard gewerkt aan Bijbelvertalingen voor etnische groepen die Gods Woord nog niet in hun eigen taal hebben. Er zijn nog heel veel taalgroepen die dat voorrecht nog niet hebben. Sommigen daarvan hebben het evangelie alleen mondeling gehoord, bijvoorbeeld door radio- en Tv-uitzendingen, mp3-spelers of iPods. Afhankelijk van de gekozen definitie voor het woord 'volk' kan deze profetie als wel of niet vervuld worden beschouwd. Let op: Jezus heeft niet gezegd dat alle MENSEN eerst het evangelie moeten horen, maar alle VOLKEN...

Voorteken 2: Toenemende christenvervolging

"Dan zullen ze jullie prijsgeven aan onderdrukking en jullie vermoorden, en je zult gehaat zijn bij alle volkeren vanwege mijn naam. Dan zullen velen ten val gebracht worden, elkaar uitleveren en haten." (Matteüs 24:9-10, WV1995)

De kerkgeschiedenis is voor een groot deel geschreven met het bloed van martelaren. Gedurende de afgelopen eeuw zijn er meer christenen om hun geloof vervolgd en gedood dan in alle voorgaande eeuwen bij elkaar. Ook nu is de situatie in veel landen zeer ernstig. We zien vandaag de dag dat christenen wereldwijd niet alleen vervolgd worden in dictatoriaal bestuurde landen, maar vooral ook door moslimextremisten. En ook in het 'vrije' westen komen gelovigen steeds meer onder druk te staan van mensen die een afkeer hebben van het christelijke geloof.

De Bijbel zegt niet dat Jezus pas terugkomt als het aantal GELOVIGEN compleet zal zijn, zoals vaak wordt beweerd, maar als het aantal MARTELAREN compleet zal zijn. Dit kunnen we lezen in het Bijbelboek Openbaring over 'de zielen van al degenen die geslacht waren omdat ze over God hadden gesproken en vanwege hun getuigenis':

"Ze riepen luid: 'O heilige en betrouwbare Heer, wanneer zult u de mensen die op aarde leven eindelijk straffen en ons bloed op hen wreken?' Ieder van hen kreeg witte kleren. Verder werd hun gezegd nog een korte tijd geduld te hebben, totdat ook de andere dienaren, hun broeders en zusters die net als zij zouden worden gedood, zich bij hen gevoegd zouden hebben." (Openbaring 6:10-11, NBV2004)

Zie meer hierover in hoofdstuk 'Geloofsvervolging'.

Voorteken 3: Valse profeten

"Er zullen veel valse profeten opstaan, die veel mensen op een dwaalspoor brengen." (Matteüs 24:11, WV1995)

Hierbij kunnen we denken aan de enorme invloed van religies, wereldse filosofieën en denkwijzen waardoor gelovigen verleid worden en van Jezus afgehouden worden.

Zie meer hierover in onderwerp 'Dwaalleringen' in hoofdstuk 'Waarheid en leugen'.

Voorteken 4: Wetteloosheid en chaos

"En doordat de wetteloosheid toeneemt, zal bij velen de liefde bekoelen. Maar wie standhoudt tot het einde, zal worden gered." (Matteüs 24:12-13, NBV2004)

De volken worden steeds meer geconfronteerd door onbeheersbare politieke, maatschappelijke en sociale problemen. Ook in ons land worden op een haast religieuze wijze allerlei vormen van tolerantie van het kwade aan ons opgedrongen. Via films en Tv-series krijgen we een onafgebroken stroom van voorbeelden van wetteloosheid: ongeoorloofde seksuele relaties en extreem geweld zijn daarbij zo gewoon dat je ervoor moet oppassen om het zelf ook als normaal gedrag te gaan beschouwen.

"Als God de duur ervan niet zou verkorten, zou geen sterveling het overleven. Maar ter wille van de uitverkorenen zal God de duur ervan verkorten." (Matteüs 24:22, GNB1996)

Onder invloed van de machten van het kwade dreigden de samenlevingen uiteen te vallen en zich te bewegen in de richting van de chaos en ondergang. Allerlei ontwikkelingen in de wereld wijzen erop dat het niet lang meer kan duren voordat de hele mensheid vastloopt door overbevolking, milieuproblematiek, opwarming van de aarde, tekort aan grondstoffen en wat niet al. Jezus zal terugkeren voordat de wereldbevolking zichzelf zal hebben vernietigd.

Hoever zijn we?

Ik geloof dat we al een heel eind op weg zijn. Afhankelijk van de manier van interpreteren van de bovengenoemde uitspraken van Jezus zou Hij vandaag al terug kunnen komen. God bepaalt wanneer de maat vol is en wanneer het tijd is. Hij is de enige die dit alles kan overzien en onze toekomst is bij Hem in goede handen. We mogen verwachten dat bepaalde ontwikkelingen, zoals hiervoor beschreven, tot een bepaalde climax zullen komen en dan zal het de wederkomst van Jezus plaatsvinden. In de komende onderwerpen wordt dit verder uitgewerkt.

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.