10.5.4. Messiaans koningschap

Vrederijk van Salomo

De regeringsperiode van koning Salomo was zonder twijfel de meest glorieuze periode in de geschiedenis van het volk Israël als koninkrijk. Deze periode kan worden gezien als een voorafschaduwing van het komende Messiaanse Vrederijk van Koning Jezus. Enkele overeenkomsten:

  • Jezus wordt de Vredevorst genoemd (Jesaja 9:5); de naam 'Salomo' betekent: 'vrede', denk maar aan de Israëlische groet 'Shalom', met dezelfde betekenis.
  • Het toekomstige1000-jarige rijk wordt een Vrederijk genoemd; tijdens de regering van koning Salomo was er vrijwel voortdurend vrede in het koninkrijk (1 Koningen 4:24).
  • Tijdens het Messiaanse Vrederijk zullen vertegenwoordigers uit de hele wereld naar Jeruzalem komen (Zacharia 8:22); dit gebeurde ook tijdens het vrederijk van Salomo (1 Koningen 4:34).
  • Jezus was en is de meest wijze persoon die ooit op de wereld geleefd heeft (Matteüs 12:42; 1 Korintiërs 1:30); onder het Oude Verbond was Salomo de meest wijze koning ooit (1 Koningen 4:29-30).
  • Koning Jezus zal als rechtvaardige Koning en Rechter regeren tijdens het Messiaanse Vrederijk (Jesaja 9:6); destijds was koning Salomo beroemd om zijn wijze rechtspraak (1 Koningen 3:16-28).

Het Messiaanse koningschap voorzegd

Toen de engel Gabriël op bezoek kwam bij Maria om haar in te lichten over de aanstaande geboorte van Jezus, vertelde hij dat Jezus uiteindelijk de heerser van Israël zou zijn:

"Hij (=Jezus) zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen." (Lucas 1:32-33, NBV2004)

De troon van David kan alleen maar op aarde staan en wel in Jeruzalem, zoals de profeten voorheen al hadden uitgesproken. Jezus zal na zijn wederkomst dus letterlijk het koningschap over de wereld op zich nemen. Deze gedachte komt heel duidelijk naar voren in de vele profetieën in het Oude Testament over dit onderwerp, zoals de volgende profetie:

"Eens zal de dag komen dat de berg met de tempel van de HEER rotsvast zal staan, verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. Alle volken zullen daar samenstromen, machtige naties zullen zeggen: 'Laten we optrekken naar de berg van de HEER, naar de tempel van Jakobs God. Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen.' Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht, vanuit Jeruzalem spreekt de HEER. Hij zal rechtspreken tussen de volken, over machtige naties een oordeel vellen ..." (Jesaja 2:2-4, NBV2004)

Speciaal voor de Bijbellezers die geneigd zijn de profetieën voor Israël te vergeestelijken (en toe te passen op de nieuwtestamentische Gemeente) worden deze woorden vooraf gegaan door het volgende:

"Dit zijn de visioenen die Jesaja, de zoon van Amos, over Juda en Jeruzalem gezien heeft..." (Jesaja 1:1, NBV2004)

Deze profetie kan echt niet anders dan betrekking hebben op het fysieke volk Israël en het fysieke land Israël, dat God aan zijn volk heeft beloofd als een eeuwigdurende bezitting (Genesis 17:8). De fysieke stad Jeruzalem zal de hoofdstad zijn van het Messiaanse Vrederijk. De volgende profetieën laten daarover geen misverstand toe:

"... en Jeruzalem zal blijven voortbestaan op zijn eigen plaats, te Jeruzalem." (Zacharia 12:6, NBG1951)

Het komende Messiaanse Vrederijk zal de hele aarde omvatten en alle bestaande wereldrijken omvatten.

"En de HEER zal koning worden over de hele aarde. Dan zal de HEER de enige God zijn en zijn naam de enige naam." (Zacharia 14:9, NBV2009)

Dit wordt onder meer bevestigd door de uitleg van Daniël van de droom van Nebukadnessar over het beeld met het gouden hoofd, dat door een aanrollende steen werd verbrijzeld:

"Maar ten tijde van die koninkrijken zal de God van de hemel een rijk laten opkomen dat nooit te gronde zal gaan en dat nooit op een ander volk zal overgaan. Het zal al die koninkrijken verbrijzelen en vernietigen, maar zelf zal het eeuwig bestaan " (Daniël 2:44, NBV2004)

Dit koningschap zal later ook op de Nieuwe Aarde doorgaan, maar dan in een andere vorm.

Herstel van Israël

Toen de discipelen Jezus kort voor zijn hemelvaart vroegen naar het herstel van Israël (Handelingen 1:6), zei Hij niet: "Jongens, dat hebben jullie helemaal mis. Jullie moeten het geestelijk opvatten." Nee, Hij zei alleen dat het herstel van Israël NOG niet aan de orde was en dat er voorlopig andere dingen belangrijk waren. Ze moesten zich eerst concentreren op de uitvoering van de Grote Opdracht om het evangelie over de hele aarde bekend te maken. De wederkomst van Jezus en dus ook het herstel van Israël zal pas plaats kunnen vinden als deze opdracht zal zijn uitgevoerd.

"Deze goede boodschap van het koninkrijk zal verkondigd worden in heel de wereld als een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde komen." (Matteüs 24:14, WV1995)

Het herstel van Israël maakt deel uit van de toekomst voor het komende Koninkrijk, waar Jezus het steeds over had. Vanaf de eerste komst van Jezus op aarde was het hemelse Koninkrijk al in werking in geestelijke zin. Tijdens de tweede wereldoorlog hebben de verzetstrijders in Nederland zich ingezet voor de bevrijding van ons land en om de wederkomst van Koningin Wilhelmina mogelijk te maken. Op dezelfde manier voeren wij als onderdanen van de komende Koning op aarde een taaie verzetstrijd tegen de bezetter van de aarde: de satan. Deze strijd zal doorgaan totdat de Koning terug komt om de vijand te verjagen en om het Koninkrijk op aarde een tastbare werkelijkheid te doen worden.

Bevrijding van de aarde

Jezus zal niet alleen Israël bevrijden uit de wurggreep van de omliggende vijandige volken, maar ook de hele wereld bevrijden uit de macht van de satan. Daardoor krijgt zijn naam als Verlosser een nog bredere betekenis. Dit moment maakte de apostel Johannes als het ware mee tijdens zijn visioenen over de toekomst:

"Toen hoorde ik een luide stem in de hemel zeggen: 'Nu zijn de redding, de macht en het koningschap van onze God werkelijkheid geworden, en de heerschappij van zijn messias. Want de aanklager van onze broeders en zusters, die hen dag en nacht bij onze God aanklaagde, is ten val gebracht." (Openbaring 12:10, NBV2004)

En toch, deze overwinning staat niet ALLEEN op rekening van onze Koning. Hij heeft namelijk de Gemeente steeds betrokken in de eeuwenlange strijd tegen de macht van de satan. Want laten we eens lezen wat volgt op de hierboven aangehaalde woorden:

"Zij (=trouwe gelovigen) hebben hem (=de satan) dankzij het bloed van het lam en dankzij hun getuigenis overwonnen. Zij waren niet aan het leven gehecht en hebben hun dood aanvaard." (Openbaring 12:11, NBV2004)

Ook de apostel Paulus schreef over hetzelfde thema:

"En de God van de vrede zal de satan spoedig onder uw voeten (=die van de gelovigen)verpletteren..." (Romeinen 16:20, HSV2010

Vredevorst

Het zal even wennen zijn voor ons als nieuwtestamentische gelovigen. We hebben van Jezus waarschijnlijk het beeld voor ogen van een zachtmoedige man die omzag naar mensen in nood en min of meer onopvallend door het land Israël trok. Straks zal Hij de regerende Vredevorst zijn in volle glorie:

"In mijn nachtelijke visioenen zag ik dat er met de wolken van de hemel iemand kwam die eruitzag als een mens (=Jezus). Hij naderde de oude wijze en werd voor hem geleid. Hem werden macht, eer en het koningschap verleend, en alle volken en naties, welke taal zij ook spraken, dienden hem. Zijn heerschappij was een eeuwige heerschappij die nooit ten einde zou komen, zijn koningschap zou nooit te gronde gaan." (Daniël 7:13-14, NBV2004)

Ongetwijfeld zal Hij ingrijpende maatregelen nemen om de samenlevingen in de wereld totaal te veranderen. Koning Jezus zal zijn naam als Vredevorst waarmaken doordat Hij voor wereldwijde vrede zal zorgen.

"... Hij zal vrede stichten tussen de volken. Zijn heerschappij strekt zich uit van zee tot zee, van de Rivier tot de einden der aarde." (Zacharia 9:10, NBV2010)

Messias Jezus zal de wetten bepalen (Jesaja 2:3; Jesaja 51:4-5). Democratie zal voorgoed tot het verleden behoren, want we krijgen met een monarchie te maken, waarbij Jezus als alleenheerser onbeperkte macht zal uitoefenen.

"De geest van de HEER zal op hem rusten: een geest van wijsheid en inzicht, een geest van kracht en verstandig beleid, een geest van kennis en ontzag voor de HEER. Hij ademt ontzag voor de HEER; zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn, noch grondt hij zijn vonnis op geruchten. Over de zwakken velt hij een rechtvaardig oordeel, de armen in het land geeft hij een eerlijk vonnis. Hij tuchtigt de aarde met de gesel van zijn mond, met de adem van zijn lippen doodt hij de schuldigen. Hij draagt gerechtigheid als een gordel om zijn lendenen en trouw als een gordel om zijn heupen." (Jesaja 11: 2-5, NBV2004)

Gods karakteraspect Kenmerken van het koningschap van Jezus
wijs Jezus zal regeren met grote kennis van zaken, en bovendien op een rechtvaardige en creatieve wijze (Psalm 98:9).
vriendelijk Jezus zal barmhartig en ruimhartig omgaan met mensen, en een goede relatie met hen onderhouden, vol begrip en medegevoel (Jesaja 57:18; Jesaja 62:4-5).
krachtig Jezus zal als alleenheerser regeren met gezag en met krachtige hand (Openbaring 2:27).
zorgzaam Jezus zal zorgen voor een goede leefomgeving en voor alles wat de mensen nodig hebben (Jesaja 32:18; Jesaja 51:3)

Kenmerken van het koningschap van Jezus

Jeruzalem zal de residentie en hoofdstad zijn van de wereldregering.

"Grote en machtige volken zullen naar Jeruzalem komen om daar de HEER van de hemelse machten te vereren en zijn gunst af te smeken." (Zacharia 8:22, NBV2004)

Zie ook onderwerp 'Jezus de Messias' in hoofdstuk 'Wie is Jezus?'.

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.