10.5.3. Opstandingslichaam

Wat is het opstandingslichaam?

Wat houdt 'opstanding' precies in? Het kan heel eenvoudig beschreven worden als het tegenovergestelde van sterven. Bij het sterven houdt het lichaam op te leven en leeft het onstoffelijke deel van de mens verder in de geestelijke wereld. Bij de opstanding ontvangt de onstoffelijke mens weer een stoffelijk lichaam. Ons nieuwe lichaam zal in veel opzichten lijken op ons vroegere aardse lichaam, want we zullen onze persoonlijkheid behouden.

"'Maar hoe worden de doden opgewekt? ... Als u iets zaait, moet dat eerst sterven voordat het tot leven kan komen ... En wat u zaait heeft nog niet de vorm die het later krijgt; het is nog maar een naakte korrel ... God geeft daaraan de vorm die hij heeft vastgesteld, en hij geeft elke zaadkorrel zijn eigen vorm." (1 Korintiërs 15:35-38, NBV2004)

In dit Bijbelgedeelte legt Paulus uit dat we na de opstanding zullen oogsten, wat we tevoren op aarde gezaaid hebben. In geestelijke zin is dat al het geval als we sterven. In de hemel ontplooit onze geest zich en bij de opstanding ontvangen we een lichaam dat onze gereinigde en verder gerijpte persoonlijkheid zal uitstralen. Dan zullen we volledig mens worden zoals God het oorspronkelijk bedoeld had: lichaam, ziel en geest in volmaakte harmonie, in staat om 100% bewust in zowel de materiële als in de geestelijke wereld te vertoeven. Onder alle omstandigheden zullen we dan in volmaakte harmonie met Jezus leven.

Opstandingslichaam van Jezus

De eerste persoon, die een opstandinglichaam had, was Jezus na zijn opstanding uit de dood. Bij alle geschiedenissen rondom de opstanding valt het op dat de mensen Hem wel herkenden, maar meestal niet meteen. Maria dacht eerst dat Jezus de tuinman was en herkende Hem pas aan zijn stem, niet aan zijn uiterlijk (Johannes 20:13-16). De discipelen, die op weg waren naar Emmaüs waren, herkenden Hem pas bij het breken van het brood, mogelijk toen ze de littekens in zijn handen zagen (Lucas 24:35). Bij het meer van Galilea durfde niemand Hem te vragen of Hij Jezus was, met wie ze destijds waren opgetrokken (Johannes 21:12). Al die voorbeelden laten zien dat de Here Jezus kennelijk veranderd was vergeleken met vroeger. Dat kwam door zijn nieuwe lichaam, wellicht doordat dit lichaam geen enkel spoor van vergankelijkheid toonde, en zo'n volmaakt lichaam had niemand nog nooit eerder gezien.

Net zoals Jezus

In de Bijbel lezen we dat wij uiteindelijk net zoals Jezus zullen worden, dat wil zeggen niet gelijk in glorie of positie, maar in ieder geval met net zo'n verheerlijkt lichaam als dat van Jezus.

"Wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard, maar we weten dat we aan hem gelijk zullen zijn wanneer hij zal verschijnen, want dan zien we hem zoals hij is." (1 Johannes 3:2, NBV2004)

"Hij zal ons armzalig lichaam herscheppen en het gelijkvormig maken aan zijn verheerlijkt lichaam, met de kracht die hem in staat stelt het heelal aan zich te onderwerpen." (Filippenzen 3:21, GNB1996)

Ons lichaam zal dan, evenals dat van Jezus, niet door tijd en ruimte beperkt zijn. Zo kon Jezus in de materiële wereld verschijnen waar Hij wilde en was Hij plotseling in een kamer, die op slot was (Johannes 20:19,26). Bij de Emmaüsgangers verdween Hij ook op een mysterieuze wijze uit beeld (Lucas 24:31). Bij de Hemelvaart vertrok Jezus uit de materiële wereld om verder te leven in de geestelijke wereld, bij de Vader in de hemel. Wat we hier voorzichtig kunnen concluderen is dat je met een opstandinglichaam overal op aarde kunt verschijnen, zonder beperking van tijd en ruimte. Je hebt dan geen vervoermiddelen meer nodig om je te verplaatsen. Het zal allemaal adembenemend boeiend zijn en heel veel mogelijkheden geven om in vreugde en tot eer van onze Schepper te leven. Mensen, er zal nog ZOVEEL te ontdekken zijn in de toekomst met Jezus. We zullen tijd tekort komen.

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.