10.1.6. Rust tijdens christenleven

Tweede rust

Hiervoor hebben we stilgestaan bij de belofte van rust aan mensen die Jezus aanvaarden als hun Verlosser en Heer:

"Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven." (Matteüs 11:28, HSV2010)

Maar vervolgens zei Jezus nog iets over rust vinden:

"Neem Mijn juk op u en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel" (Matteüs 11:29, HSV2010)

Op het eerste gezicht lijkt het er op dat Jezus zichzelf tegenspreekt. In de eerstgenoemde tekst ontvang je rust als je alleen maar bij Jezus komt, en in het volgende vers belooft Hij rust als je bepaalde dingen doet. Klopt dit wel? Jazeker, want Jezus spreekt hier over twee soorten rust.

 1. De eerste rust is het gevolg van het komen tot Jezus en Hem aan te nemen als Verlosser en Heer,
 2. De tweede rust is het gevolg van het blijven in Jezus; dat is een nadere uitwerking van de eerste rust. Daar zijn we ons hele verdere leven mee bezig. Het is een proces van geloofsgroei.

Het juk van Jezus

We leven vanuit die (tweede) rust als we met Jezus wandelen, in bewuste afhankelijkheid van Hem. Daartoe dienen we het juk van Jezus op ons te nemen. Veel mensen denken dan als vanzelf aan zo'n houten ding op je schouders waarmee je bijvoorbeeld twee emmertjes water kunt halen. Dat beeld moeten we even corrigeren. Als er in de Bijbel over een juk gesproken wordt, is dat nooit een eenpersoonsjuk voor mensen, maar vrijwel altijd een juk dat op twee lastdieren gelegd wordt. Zo komen we in de Bijbel nogal eens de uitdrukking 'een span ossen' tegen, twee ossen met een juk, bijvoorbeeld om een ploeg te trekken. Die twee ossen moeten goed op elkaar afgestemd zijn, zodat bijvoorbeeld de ene niet harder trekt dan de andere, of groter is dan de andere. Als ze niet op elkaar afgestemd zijn dan is dat doodvermoeiend voor de dieren en bovendien kunnen ze niet fatsoenlijk rechtdoor lopen.

Als je het juk van Jezus op je schouders krijgt, hoef je dus je last niet alleen te trekken. Het is een tweepersoonsjuk en je doet je werk samen met ... Jezus zelf, die als het ware naast je loopt. Onrust ontstaat als je sneller of langzamer wil lopen dan Jezus, of een andere kant op wil gaan dan Jezus. Het juk is een prachtig beeld van de geoefende wandel met Jezus. Enerzijds is het een opgave, want er moet gewerkt worden. Anderzijds is het een toestand van stabiliteit, want Jezus heeft de leiding en Hij bepaalt de richting van lopen en het geschikte werktempo. Met het oog daarop zei Jezus:

"want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht." (Matteüs 11:30, HSV2010)

Als Jezus naast je loopt is elk juk zacht en elke last is dan licht. Hij zorgt er namelijk voor dat je in staat bent alles te dragen wat je in het leven meemaakt. Zo nodig doet Hij wonderen om dit voor elkaar te krijgen! Het geheim van deze belofte ligt in het rusten in de Heer. Het klinkt zo simpel, maar in de praktijk is het de moeilijkste opgave voor elke gelovige.

Nederig en zachtmoedig

Om in de tweede rust te blijven zegt Jezus dat je van Hem moet leren nederig en zachtmoedig te zijn. Dat betekent in de eerste plaats een overgegeven wil, zodat je niet toegeeft aan de ambities van je zondige, zelfzuchtige oude natuur. Telkens als je God wil dienen door eigen inspanningen of door eigenzinnige wegen te bewandelen of als je het zicht op Jezus verliest, glijd je langzaam uit die rust weg en neemt je onrust toe. Telkens als je je leven, je plannen, je studie, je werk, je relaties dan weer in zijn hand legt, kom je weer terug in zijn rust. Hoe meer je leeft vanuit deze rust, des te dieper is je innerlijke vrede en hoe minder allerlei beproevingen en verleidingen je van je stuk brengen. Rusten in de Heer is allesbehalve een passief en gelaten geloofsleven: het is zelfs de grootst denkbare inspanning voor een christengelovige...

Rusten in de Heer is een stukje hemel op aarde beleven. Het is leven vanuit de hemel. Het is het wandelen met God zoals we dat op een heel bijzondere manier bij Henoch tegenkomen, waarbij zijn aardse leven als het ware zomaar overging in het hemelse leven (Genesis 5:24). Met dat wandelen won Henoch misschien niet het wereldrecord op de 100 meter, maar hij kwam wel verder dan al zijn tijdgenoten!

Rusten in de Heer

Het begrip 'rusten in de Heer' klinkt voor veel gelovigen nogal tam. Er zijn gelovigen die van nature een passieve karaktertrek hebben. Zij kunnen hun afwachtende houding beschouwen als rusten in de Heer. Daar moeten we natuurlijk erg mee oppassen. Rusten in de Heer en een actieve levenshouding kunnen uitstekend bij elkaar passen.

Innerlijke rust is het gevolg van een geoefend geloof, het gevolg van geloofsgroei, een mate van geestelijke volwassenheid. Als je kunt rusten in de Heer, hoeft God je niet meer constant bij te sturen, zoals in het begin van je wandel met Jezus.

zielsaspect rustaspect hartsaspect rustaspect
verstand je laat je gedachten leiden door Gods waarheid geweten je geweten is gerust omdat je een rein leven leidt
gevoel je vertrouwt op Gods aanwezigheid, hulp en zegen gemoed je hebt vrede met je huidige levens-omstandigheden
wil je eigen wil is in harmonie met Gods wil loyaliteit je hart is in de eerste plaats toegewijd aan God
gedrag je leeft zoals God het wil: in liefde tot God en medewens levensstijl je nieuwe natuur laat iets van het het karakter van Jezus zien

Rusten in de Heer

Bereik je het doel?

Van alle honderdduizenden Israëlieten die de bevrijding uit Egypte hadden meegemaakt, kwamen slechts twee mannen in het beloofde land: Jozua en Kaleb. In Hebreeën 4 wordt uitgelegd hoe dit een beeld is van het 'in de rust ingaan' van gelovigen.

"Want wie tot zijn rust is ingegaan, is ook zelf tot rust gekomen van zijn werken, evenals God van de zijne." (Hebreeën 4:10, NBG1951)

De meeste gelovigen van vandaag maken weinig of geen ernst met het bereiken van het doel dat God met hun leven heeft. Ze nemen het leven zoals het valt en lopen mee met de grijze middenmoot. Waren er maar meer christenen zoals Jozua en Kaleb, die ANDERS waren en die WEL hun doel bereikten. Hun leeftijdsgenoten ploeterden jaren door de woestijn, maar ze bereikten het beloofde land niet. Hoever ben jij goed op weg om je doel te bereiken? God wil je verder helpen.

Enkele zaken die het 'rusten in de Heer' tegenwerken:

 • zonden en zondige gewoonten
 • verkeerde en schadelijke denkpatronen
 • dwangmatigheden
 • bezig zijn met leugen en bedrog
 • gebrek aan godsvertrouwen
 • verkeerd omgaan met levensomstandigheden
 • je laten inpakken door verleidingen
 • hebzucht, geldzucht
 • verslavingen
 • ongehoorzaamheid aan Gods wil en leiding

Rusten in de Heer betekent vooral: je streven opgeven om in eigen kracht van alles voor God te doen en uit te gaan van wat Jezus aan het kruis heeft gerealiseerd. Wie deze rust kent, hoeft niet constant door God te worden bijgestuurd. Jezus leefde in die rust en daarom kon God bij zijn doop in de Jordaan vol vreugde over zijn Zoon zeggen:

"Dit is mijn geliefde Zoon, Hij verheugt mijn hart." (Matteüs 3:17, HB2008)

God kon rusten in zijn Zoon en rustig het lot van de wereld aan Hem toevertrouwen. Een oud lied zegt:

"Hem, in Wie God zelf kon rusten, is het rustpunt ook voor mij."

Aan het einde van zijn leven kon de apostel Paulus zeggen:

"Ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop tot een goed einde gebracht, het geloof bewaard. Nu wacht mij de krans der gerechtigheid, die de Heer, de rechtvaardige rechter, aan mij zal geven op die dag, en niet alleen aan mij maar aan allen die met liefde hebben uitgezien naar zijn verschijnen." (2 Timoteüs 4:7-8, WV1995)

Laten zijn woorden je inspireren om JOUW geestelijke 'marathon' te lopen, tot de finish!

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.