10.1.5. Rust bij wedergeboorte

De eerste soort geestelijke rust ontvang je bij de wedergeboorte.

Eerste rust

Jezus zei eens het volgende tegen mensen die van de Farizeeën een behoorlijke godsdienstige last op hun schouders hadden gekregen vanwege hun dolgedraaide wetticisme:

"Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven." (Matteüs 11:28, HSV2010)

Deze woorden kunnen echter ook toegepast worden op mensen die nog niet de verbondenheid met Jezus kenden. De vermoeidheid, die Jezus bedoelde, komen we ook tegen in het volgende Bijbelgedeelte:

"Hij (=Jezus) was diep geroerd toen Hij zag hoe de mensen afgemat waren en zich geen raad wisten. Zij leken op een kudde schapen zonder herder." (Matteüs 9:36, HB2008)

Zo kijkt Jezus naar onbekeerde mensen: het zijn mensen die bewust of onbewust een loodzware last met zich meetorsen. Dat zware lastenpakket bestaat onder meer uit:

  • zonden, die het geweten belasten, en die een belemmering vormen om het overvloedige leven van Jezus te genieten
  • moeite in het omgaan met dagelijkse levensproblemen
  • het tevergeefs zoeken naar levensgeluk, naar een levensdoel, naar geborgenheid in een onveilige wereld, naar iemand die je echt vertrouwen kunt
  • gebrek aan hoop voor de toekomst en voor het leven na de dood

Jezus is op aarde gekomen om de zondelast van de mensheid persoonlijk naar het kruis te dragen. Wie zich in geloof aan Jezus geeft, mag zijn hele lastenpakket bij het kruis afwerpen en het daar voorgoed laten. Wat geeft dat een verlichting!

Eureka!

Na een periode van zoeken naar het ware leven, hebben talloze mensen die rust bij Jezus gevonden en hun leven aan Hem toevertrouwd. Want als je Jezus gevonden hebt, weet je diep in je hart heel zeker dat je niet verder hoeft te zoeken: je hebt HET gevonden.

"Ons hart vindt pas rust wanneer het rust in God." (Augustinus)

Jezus was een keer in gesprek met een Samaritaanse vrouw, die water ging putten. Voor Jezus was dat een mooi aanknopingspunt om haar te vertellen van het levende water dat Hij kwam brengen:

'Jezus zei tegen haar: 'Als u wist wat God wil geven, en wie het is die u om water vraagt, zou u hem erom vragen en dan zou hij u levend water geven.'" (Johannes 4:10, NBV2004)

Zij gaf gehoor aan wat Jezus haar aanreikte en dronk het levende water in met haar hart. Ze rende even later naar haar dorpsgenoten om hen enthousiast te vertellen: IK HEB HET GEVONDEN, datgene waarnaar mijn hart op zoek was zonder dat ik het besefte. Hij is de beloofde Messias! Wat een ontdekking; de belangrijkste ontdekking die een mens tijdens zijn hele leven kan doen.

Bij een andere gelegenheid deed Jezus dezelfde oproep aan iedereen die het wilde horen:

"Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel, en hij riep: 'Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken!" (Johannes 7:37, NBV2004)

De rust van Jezus

De rust van Jezus is een geschenk, geen resultaat van menselijke vroomheid. Het houdt in:

  • dat je je als gelovige veilig en geborgen weet bij God in het besef dat Hij altijd voor je zal zorgen
  • dat je in de persoon van Jezus iemand gevonden hebt die je onvoorwaardelijk kunt vertrouwen
  • dat je de waarheid hebt gevonden
  • dat je vrede met God hebt, doordat je zonden vergeven zijn en doordat je een zuiver geweten hebt
  • dat je angst voor de dood is verdwenen, omdat je de belofte hebt van eeuwig leven
  • dat je het hoogst denkbare levensgeluk hebt verkregen in de verbondenheid met God door Jezus, ook al moet je nog leren hoe je daar mee om kunt gaan

Deze rust kun je tot in het diepst van je ziel ervaren als een combinatie van Gods liefde, blijdschap en vrede.

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.