10.1.1. Rust en bestemming

Zevende scheppingsdag - Gods rustdag

"Op de zevende dag had God zijn werk voltooid, op die dag rustte hij van het werk dat hij gedaan had. God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig, want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk." (Genesis 2:2-3, NBV2004)

Van scheppingsdag 7 worden dus drie dingen gezegd:

  1. God rustte van zijn scheppingswerk. Het woord 'rusten' betekent in dit verband 'ophouden met werken'.
  2. God zegende die dag. Het begrip 'zegenen' staat in de Bijbel altijd direct of indirect in verband met personen en nooit met zaken op zich. Daarom mogen we aannemen dat hier bedoeld is dat God de sabbatdag (wekelijkse verplichte rustdag voor Israël) tot een zegenrijke dag heeft ingesteld voor de mensen.
  3. God verklaarde het tot een heilige dag. Ook heeft God deze scheppingsdag geheiligd, dus tot een bijzondere dag gemaakt tot zijn eer en glorie.

Zo is de zevende scheppingsdag de dag waarop de vreugde van de Schepper en schepping zijn hoogtepunt bereikt. Tegelijk staat deze dag symbool voor de voltooiing van:

  1. Gods herscheppingsplan met betrekking tot de hele schepping
  2. Gods herscheppingsplan met betrekking tot individuele gelovigen

Geestelijke rust vinden bij God

De diepere betekenis van de zevende scheppingsdag is dat God wil dat mensen gaan ontdekken dat zij pas tot hun doel, tot hun bestemming komen als zij in harmonie komen met Hemzelf.

"Kom weer tot rust, mijn ziel, de HEER is je te hulp gekomen." (Psalm 116:7, NBV2004)

Zolang we op aarde leven, kunnen we de volmaakte rust in Jezus maar voor een deel bereiken. Bij de wedergeboorte bereiken we een bepaald stadium van rust omdat we het anker van ons leven gevonden hebben. Tijdens ons leven op aarde is 'rusten in de Heer' een mate van leven in harmonie met God. Pas na het einde van ons aardse leven komt de volkomen en eeuwige rust, als de oude natuur van ons af zal vallen, en we onze intrek mogen nemen in Gods hemel. De oudtestamentische feest- en rustdagen waren ook afbeeldingen van de innerlijke rust die nieuwtestamentische gelovigen in Jezus kunnen vinden.

Samenvattend kunnen we stellen dat er drie fasen van innerlijke rust zijn:

  1. Rust die je ontvangt bij wedergeboorte
  2. Rust waar je langzamerhand in mag groeien tijdens de rest van je leven
  3. Rust als je naar de hemel gaat en op je eeuwige bestemming aankomt

Deze drie soorten rust worden in enkele volgende onderwerpen verder uitgediept.

Bestemming bereiken

Het woord 'rust' roept bij veel mensen associaties op met 'saai' of iets voor het bejaardentehuis, dat vroeger 'rusthuis' werd genoemd. Het Bijbelse begrip 'rust' heeft meer te maken met het bereiken van je bestemming, van het doel dat God met je leven heeft. Rust is een toestand van volkomen harmonie met God, waarbij je geen innerlijke strijd hoeft te leveren en waarin je als mens volledig mens kunt zijn zoals de Schepper dat bedoeld had.

Toen het volk Israël in de woestijn verbleef na de uittocht uit Egypte, was het op weg naar het Beloofde Land. Dat was het doel van hun reis en hun eindbestemming. God noemde dit ook de 'rust' waarnaar het volk onderweg was. Vandaar dat we in de Bijbel teksten lezen als deze:

"... In mijn toorn heb ik gezworen: 'Nooit zullen ze binnengaan in mijn rust' ..." (Hebreeën 4:3, NBV2004)

Zie ook Hebreen 4:8 hierover. Nog een voorbeeld: In het Bijbelboek Ruth lezen we dat haar schoonmoeder Noomi graag een man wilde vinden voor haar schoondochter Ruth, die weduwe was geworden. Dat zei ze met de volgende woorden:

"... Mijn dochter, zou ik voor u geen rust zoeken, opdat het u welga?" (Ruth 3:1, NBG1951)

In modernere vertalingen lezen we 'een thuis' in plaats van het letterlijk vertaalde woord 'rust'. In het Hebreeuwse woord voor 'rust' vinden we de gedachte van 'tot je bestemming komen' of 'gemeenschap krijgen aan, opgenomen worden in...'. Scheppingsdag 7 heeft te maken met het bereiken van je hoogste bestemming en het beleven van de hoogst denkbare vorm van verbondenheid met God.

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.