10.2.10. Eeuwige erfenis

Erfgenamen, voorschot en erfenis

Het eeuwige leven in het hiernamaals wordt ook wel onze hemelse erfenis genoemd:

"Dank aan God, de Vader van onze Heer Jezus Christus. Hij heeft ons in zijn grote barmhartigheid herboren doen worden tot een leven vol hoop door Jezus Christus uit de dood op te wekken. Nu wacht u in de hemel een erfenis die onvergankelijk en onaantastbaar is, en die zijn waarde nooit verliest." (1 Petrus 1:3-4, GNB1996)

Een erfenis is een geschenk waar je niets voor hoeft te doen: je ontvangt het van een overleden persoon, van wie jij een erfgenaam bent. Door wedergeboorte ontvangen gelovigen wat Jezus bij zijn sterven aan het kruis heeft nagelaten: zijn leven. Deze erfenis wordt uitgekeerd na het sterven van de gelovige. De omvang van die erfenis is fabelachtig. Onze toekomstige erfenis is niet in geld of bezittingen uit te drukken, maar wel als het bestaan dat we zullen hebben in relatie tot Jezus en de positie die we zullen ontvangen in zijn Koninkrijk.

Als we het over het eeuwige leven hebben, bedoelen we meestal het leven na de dood van het lichaam. Maar in principe begint dat eeuwige leven al bij iemands wedergeboorte. Op die manier ontvangen gelovigen op aarde als het ware een gedeeltelijke vooruitbetaling van wat zij later in volmaaktheid zullen krijgen:

"in Hem bent u ook tot het geloof gekomen; u bent verzegeld met de beloofde heilige Geest, het voorschot op onze erfenis ..." (Efeziërs 1:13-14, HB2008)

Gelovigen worden in de Bijbel ook wel erfgenamen van het Koninkrijk genoemd:

"Hoort, mijn geliefde broeders! Heeft God niet de armen naar de wereld uitverkoren om rijk te zijn in het geloof en erfgenamen van het Koninkrijk, dat Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben?" (Jakobus 2:5, NBG1951)
"... Kom, gezegenden van Mijn Vader, beërf het Koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld." (Matteüs 25:34, HSV2010)

En wat is die erfenis en wat houdt het in? Het is in de eerste plaats je plek in het hiernamaals, dicht bij God. In eerste instantie is dat de hemel, als een tijdelijk verblijf. bij de wederkomst van Jezus naar de aarde vindt de opstanding van gelovigen plaats, waarna zij in het Messiaanse Vrederijk deel mogen hebben aan het regeren met Jezus. Dit zal daarna op de definitieve, Nieuwe Aarde op een nieuwe manier gestalte krijgen.

Met Jezus regeren

In het volgende Bijbelgedeelte krijgen we de indruk dat het meeregeren met Jezus wordt toegezegd aan ALLE ware gelovigen:

"Want u (=Jezus) bent geslacht en met uw bloed hebt u voor God mensen gekocht uit alle landen en volken, van elke stam en taal. U hebt voor onze God uit hen een koninkrijk gevormd en hen tot priesters gemaakt. Zij zullen als koningen heersen op aarde." (Openbaring 5:9-10, NBV2004)

Maar in de volgende gedeelten worden alleen gelovigen genoemd die op een bijzondere manier hun trouw aan de Koning hebben getoond:

"als wij volharden, zullen we ook met hem heersen ..." (1 Timoteüs 2:12, NBV2004)

"... Ik zag de zielen van hen die onthoofd waren vanwege het getuigenis van Jezus en het woord van God, die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden en het merkteken niet hadden aangenomen op hun voorhoofd en in hun hand. Zij werden weer levend en heersten met Christus, duizend jaren lang. De andere doden werden niet levend voordat de duizend jaren voorbij waren. Dit is de Eerste Opstanding." (Openbaring 20:4-5, WV1995)

Hoe is dit te rijmen? Als we zeggen dat de Duitsers ons land in de periode van de Tweede Wereldoorlog over ons land hebben geheerst, was niet elke Duitser actief bezig om over ons te regeren. Sommigen van hen hadden die verantwoordelijkheid, anderen waren 'gewoon' Duitser en verrichten allerlei taken. Zo verwacht ik ook dat in die tijd elke gelovige een verantwoordelijkheid zal krijgen die bij hem past. Denk in dat verband nog eens aan de gelijkenis van de ponden, waarin beloonde werknemers de verantwoordelijkheid ontvingen om enkele steden te besturen, de een meer dan de ander...

Zie ook onderwerp 'Meeregeren met Jezus' in hoofdstuk 'Messiaans Vrederijk'.

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.