10.2.7. Voorwaarden voor eeuwig leven

"De mens die met God wandelt, komt altijd op zijn bestemming aan." (Henrietta Mears)

Wie gaan het eeuwige leven tegemoet?

De Bijbel leert ons hoe we zekerheid kunnen hebben om het eeuwige leven tegemoet zullen gaan. Daarvoor zijn normaal gesproken drie voorwaarden:

  1. bekering en wedergeboorte
  2. geestelijk vruchtdragen
  3. volharding in het geloof

Voorwaarde voor eeuwig leven - 1 - bekering en wedergeboorte

Wedergeboorte is het beginpunt van het leven als christen. Tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien en niet binnengaan (Johannes 3:3,5). Ieder die door wedergeboorte tot een levend geloof is gekomen is een kind van God geworden en mag zich de belofte van eeuwig leven uit Johannes 3:16 'toe-eigenen' zoals dat in sommige kerkelijke kringen wordt genoemd.

"Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft." (Johannes 3:16, HSV2010)

Geloof is heel iets anders dan een verstandelijke geloofsovertuiging. In een echt, reddend geloof zijn de volgende vier aspecten aanwezig:

zielsaspect geloofsaspect inhoud
verstand geloofszekerheid - Gods waarheid accepteren (Bijbel)
- begrijpen wie Jezus is en wat Hij voor jou gedaan heeft toen Hij aan het kruis stierf
- de noodzaak voor wedergeboorte inzien
- berouw hebben over je zonden
- verlangen om met een schone lei te beginnen
gevoel geloofsbeleving - afkeer krijgen van je bestaande leven dat zo tekortschiet
- verlangen naar levensvernieuwing
- verlangen naar verbondenheid met Jezus
wil geloofskracht - je afhankelijkheid van God erkennen
- jezelf uitleveren aan God
- Jezus aannemen als je Verlosser en als de Heer van je leven
gedrag geloofspraktijk - je voornemen om te gaan leven in verbondenheid met Jezus en volgens Gods heilzame leefregels

Geloof dat tot bekering leidt

Zie voor meer details: hoofdstuk 'Bekering'.

Voorwaarde voor eeuwig leven - 2 - vruchten van de geest

Dit heeft te maken met het resultaat van je hele verdere leven met God. Voorwaarde voor eeuwig leven is dat je gedurende je leven op aarde geestelijke vruchten hebt voortgebracht, veel of weinig.

"Aan hun vruchten zul je hen herkennen..." (Matteüs 7:16, NBV2004)

Dit is namelijk het enige bewijs van een echt geloof. Niet voor niets zei Jezus dat men een boom herkent aan zijn vruchten. Jezus legde in de gelijkenis van de wijnstok uit dat vruchtdragen alleen ontstaat in verbondenheid met Hemzelf:

"Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen." (Johannes 15:5, NBV2004)

Geestelijke vrucht omvat alles wat Jezus door de Heilige Geest in en door je heeft kunnen doen gedurende je hele leven als christen. Geestelijke vrucht ontstaat wanneer je God gehoorzaamt door Hem en je medemens daadwerkelijk lief te hebben.

"Wie niet in mij blijft wordt weggegooid als een wijnrank en verdort; hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand..." (Johannes 15:6, NBV2004)

In dit gedeelte maakt Jezus ook duidelijk dat vruchtdragen noodzakelijk is voor eeuwig leven en dat een leven zonder vrucht uiteindelijk verloren gaat. In Jakobus 2:14-26 lezen we over een dood geloof, zonder vrucht, waardoor een mens uiteindelijk geen recht heeft op eeuwig leven. Iedere boom die geen vrucht draagt, wordt immers in het vuur geworpen (Lucas 3:9). Het verband tussen wedergeboorte, vrucht dragen vanuit een dienstbaar leven en eeuwig leven lezen we ook in het volgende Bijbelvers:

"Maar nu, bevrijd van de zonde en in dienst van God, oogst u toewijding aan hem en zelfs het eeuwige leven." (Romeinen 6:22, NBV2004)

Zie hoofdstuk 'Vruchtdragen'.

Voorwaarde voor eeuwig leven - 3 - volharding in het geloof

Om zekerheid voor eeuwig leven te hebben is het nodig tot het einde van je leven in het geloof te volharden en niet voortijdig af te haken. Jezus zei hierover:

"Wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden." (Matteüs 10:22, NBG1951)

Om een schooldiploma te krijgen, is het nodig dat je een goede eindlijst hebt. Alle rapportcijfers van vorige jaren zijn dan niet belangrijk meer. Zo is het ook met het christenleven. Zorg ervoor dat je goed eindigt. In het Oude Testament komen we veel gelovigen tegen die goed zijn begonnen met God; en toch hebben velen van hen niet de eindstreep weten te behalen. Denk bijvoorbeeld maar aan de verschillende koningen van Juda en Israël.

De meeste Israëlieten die met Mozes de woestijnreis hebben meegemaakt, hebben het beloofde land niet bereikt (Hebreeën 3:14-19). Laten we niet te snel denken dat het in ons geloofsleven vanzelf wel goed zal blijven gaan. Het Nieuwe Testament bevat veel waarschuwingen om te volharden in het geloof, zoals de volgende teksten:

"Broeders en zusters, ik herinner u aan het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook hebt aangenomen, dat uw fundament is en uw redding, als u tenminste vasthoudt aan de boodschap die ik u verkondigd heb. Anders bent u tevergeefs tot geloof gekomen." (1 Korintiërs 15:1-2, NBV2004)

"Want alleen als we tot het einde toe resoluut vasthouden aan ons aanvankelijk vertrouwen, blijven we deelgenoten van Christus." (Hebreeën 3:14, NBV2004)

In het Koninkrijk geldt de wet 'eind goed, al goed'. Ook de volgende tekst uit het Oude Testament wijst in die richting:

"Als een goed mens zijn rechtvaardige weg verlaat en kwaad doet, zal hij daardoor sterven." (Ezechiël 33:18, NBV2004)

Zie ook Ezechiël18:24. Nadat iemand bij zijn wedergeboorte nieuw leven van God heeft ontvangen, kan niemand die persoon uit Gods hand roven (Johannes 10:28) ofwel de satan kan zo iemand niet naar zijn duistere koninkrijk trekken. Iemand kan echter wel zelf kiezen uit Gods hand weg te lopen. Een mens heeft nu eenmaal een vrije wil en God dwingt geen mens tot bepaalde keuzen. Jezus zegt hierover:

In verbondenheid met Jezus blijven leven is een keus, maar je kunt ook kiezen om van Hem weg te gaan! De Bijbel zegt zelfs dat iemand, die een levend geloof heeft gehad in verbondenheid met de Heilige Geest, toch kan terugvallen als hij dat wil. Het is voor zo iemand onmogelijk om weer tot bekering te komen, zoals blijkt uit het volgende Bijbelgedeelte:

"Want wanneer mensen eenmaal het licht hebben gezien en van de hemelse gave hebben geproefd en deel hebben gekregen aan de heilige Geest, wanneer zij de voortreffelijkheid van Gods woord en de krachten van de toekomstige wereld hebben geproefd en na dit alles afvallig zijn geworden, kunnen zij onmogelijk weer tot inkeer worden gebracht ..." (Hebreeën 6:4-6, WV1995)

Dit is een heel ernstige zaak, want iemand kan zo ver gaan in het afwijzen van zijn geloof dat er geen weg terug is. Niet alleen afwijzing is ernstig, onverschilligheid is net zo fataal (Hebreeën 12:16-17). Ook als we tot het einde van ons leven wrok blijven koesteren tegenover iemand en die ander niet willen vergeven, gaan we zelf als onvergeven mensen de eeuwigheid in (Matteüs 6:14-15). En ook dat is een levensgevaarlijke conditie.

Maar laten we het ook weer niet erger maken dan het is. Iemand die tijdelijk is afgedwaald en weer terug wil naar God, is nooit in dat uiterste stadium terechtgekomen. Voor zo iemand is er vergeving en God geeft die van harte. De gelijkenis van de verloren zoon (Lucas 15:11-32) laat zien dat er altijd een weg terug is voor wie daar naar verlangt. Iemand die echt definitief bij God vandaan gaat, heeft zo'n verlangen niet. Bij zo iemand is het echt voorbij en zijn hart is volkomen verhard.

Conclusie

Naar mijn mening is het zo dat gelovigen die aan alle drie genoemde voorwaarden voldoen (bekering en wedergeboorte, geestelijk vruchtdragen, volharding) op grond van de Bijbel zeker kunnen zijn dat ze eeuwig leven ontvangen als ze komen te sterven. Voor alle anderen is er naar mijn mening geen zekerheid, ongeacht wat ze zelf over dit onderwerp denken.

Gelovigen die dagelijks met God leven, hoeven zich geen zorgen te maken over hun eeuwige bestemming na het sterven. Het leven met God is goed te vergelijken met een huwelijk. Als er in een huwelijk oprechte liefde en trouw is, is er geen reden om bang te zijn dat het stuk loopt. Zo hoeft een christen, die van harte aan de Heer is toegewijd, niet bang te zijn om zijn eeuwige behoud te verliezen.

"Toch - wie de rechte weg bewandelt zal rust hebben op zijn sterfbed en de vrede binnengaan." (Jesaja 57:2, NBV2004)

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.