10.2.5. Bestemmingen van mensen

Dit is een beknopt overzicht van de toekomstverwachting zoals die in 'Herschepping' wordt gehanteerd. Hierbij ligt de nadruk op de bestemmingen die verschillende categorieën mensen tegemoet gaan.

1. Huidige tijd

In de huidige tijd leven goede en slechte mensen op de wereld. Daaronder zijn ware gelovigen en naamchristenen, mensen die Jezus afwijzen en mensen die nooit van Hem hebben gehoord, en zo zijn er nog wel meet categorieën te bedenken. Bij hun sterven maken al deze mensen het eerste scheidingsproces mee om naar een tijdelijke bestemming in de geestelijke wereld te gaan. De goede mensen gaan naar de hemel, de slechte mensen naar de hel in het dodenrijk.

2. Wederkomst van Jezus (opname van de Gemeente)

Bij de wederkomst van Jezus zullen de ware gelovigen die dan op de aarde leven zullen de zogenaamde opname van de Gemeente meemaken. Zij gaan Jezus tegemoet, die dan vanuit de hemel terugkeert naar de aarde, daarbij begeleid door engelen en eerder gestorven gelovigen.

3. Messiaans Vrederijk (Eerste Opstanding)

Gelovigen die Jezus tegemoet gaan en de gelovigen die met Jezus uit de hemel naar de aarde komen maken dan de Eerste Opstanding mee. Zij zullen als de 'Bruid van Jezus' met Jezus over de aarde regeren tijdens het Messiaanse Vrederijk op de bestaande aarde.

De overige mensen die daarvoor in de hemel verbleven, zullen in de hemel blijven in afwachting van de Tweede Opstanding en het Laatste Oordeel. De overige aardbewoners blijven na de wederkomst van Jezus gewoon op aarde leven. Gedurende het Messiaanse Vrederijk kunnen zij sterven en dan hetzelfde scheidingsproces meemaken als mensen die in de huidige tijd sterven, om tot hun tijdelijke bestemming in het hiernamaals te komen: de hemel of de hel in het dodenrijk.

4. Nieuwe Aarde (Tweede Opstanding, Laatste Oordeel)

De Tweede Opstanding vindt plaats aan het einde van het Messiaanse Vrederijk; dan zullen alle mensen opstaan: (1) de mensen uit de hemel die de Eerste Opstanding niet hebben meegemaakt, (2) de mensen uit de hel in het dodenrijk en (3) de mensen die op de aarde zullen leven bij het einde van het Vrederijk. Dan hebben dus alle mensen de lichamelijke opstanding meegemaakt.

Vervolgens vindt het Laatste Oordeel plaats. Dit is een scheidingsproces waarna de begenadigde mensen de Nieuwe Aarde zullen bewonen, terwijl de veroordeelden de hel in de vuurpoel als eindbestemming zullen hebben.

Dit laatste scheidingsproces gaat voorbij aan de 'Bruid', die ook op de Nieuwe Aarde met Jezus de regering zal vormen over de volken, bestaande uit alle mensen die bij het Laatste Oordeel begenadigd werden.

Schematisch overzicht

Een en ander is vereenvoudigd weergegeven in het volgende schema:

schematisch overzicht hiernamaals

Bestemmingen: leven of dood

De Bijbel maakt duidelijk dat er voor mensen ruwweg twee bestemmingen zijn waar zij na het sterven terecht zullen komen: het eeuwige leven of de eeuwige dood. Maar in het bovenstaande overzicht van de toekomstige tijden zien we dat die bestemmingen in de verschillende toekomstige perioden een verschillende invulling zullen krijgen. Het ligt dus iets minder eenvoudig dan dat het op het eerste gezicht lijkt. Een en ander wordt in de volgende hoofdstukken verder uitgewerkt, maar er blijven veel vragen over die niet beantwoord worden. God heeft lang niet alles van zijn toekomstplannen aan ons geopenbaard...

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.