10.2.2. Sterven

Bijna-doodervaring (BDE)

Er zijn talloze mensen, die bijna-doodervaringen hebben gehad waarbij hun geest buiten het lichaam trad en ze een andere vorm van bewustzijn meemaakten. Vooral bij bepaalde operaties lijkt het vaak voor te komen. Op dat gebied is al heel wat geschreven en gepubliceerd, zoals het populair wetenschappelijke boek 'Eindeloos bewustzijn' van cardioloog dr. Pim van Lommel. De centrale stelling in dit omvangrijke boek is dat gangbare medische inzichten niet kunnen verklaren hoe het mogelijk is dat iemand een helder bewustzijn blijkt te kunnen hebben op het moment dat alle hersenfuncties zijn uitgevallen, bijvoorbeeld in de eerste seconden na een hartstilstand. Zijn eigen verklaring is dat het bewustzijn eindeloos is en niet beperkt is tot het brein.

In een Tv-uitzending heb ik eens getuigenissen gehoord van mensen de een BDE hebben gehad. Enkele opmerkelijke details hieruit:

  • Een blindgeboren persoon kon tijdens zijn BDE voor het eerst zien. Hij hoorde wat de artsen tegen elkaar zeiden terwijl ze met zijn lichaam bezig waren en zelf (dat wil zeggen zijn geest) vloog hij als het ware door het plafond heen. Hij hoorde onbeschrijfelijk mooie muziek en ontmoette mensen, die van licht gemaakt leken te zijn. Hij beschreef zijn omgeving als de plaats waar alle kennis was.
  • Een vrouw kreeg tijdens een hersenoperatie in het ziekenhuis van de universiteit van Tucson (VS) een BDE. Ook zij zag de operatie van bovenaf en kon later aan de artsen vertellen wat zij uit hun conversatie had gehoord. Dat bleek allemaal te kloppen. Zij zag een helder licht en ontmoette enkele overleden familieleden.
  • Gordon Allen, een bekend persoon uit de financiële wereld in de Verenigde Staten, die ooit de 'tycoon of the decade' was genoemd in Times Magazine, vertelde over zijn BDE. Hij vertelde dat hij een werkelijkheid binnentrad waar een sfeer van overweldigende liefde heerste. Hij kon op een woordloze manier communiceren met geestelijke wezens. Hij beschreef het als een buitengewoon verrijkende ervaring en daarna gaf hij zijn leven een heel andere wending. Het leek erop dat hij christen was geworden, maar omdat het een wetenschappelijk programma was, kwam dat niet duidelijk naar voren.

Veel mensen die een BDE hebben gehad, zeggen dat ze het gevoel hadden door een donkere tunnel te lopen, waarbij aan het uiteinde een wonderlijk helder en verkwikkend licht straalde. Ook wordt verteld over wezens die naar hun beschrijving aan engelen doen denken. Deze mensen zeggen een glimp van de hemelse glorie te hebben opgevangen. Bijna zonder uitzondering krijgen deze mensen een nieuwe kijk op het leven: ze strekken zich uit naar een leven met meer eeuwigheidswaarde omdat ze even vanuit het perspectief van de eeuwigheid hebben geleefd.

De eerlijkheid gebiedt om te zeggen dat het niet alleen christenen zijn, die zulke positieve ervaringen hebben meegemaakt. Dat is een goede reden om op te passen met al te simpele uitspraken over de eeuwige bestemming van ongelovigen, ook al bewijzen deze ervaringen op zich niet veel!

Er zijn ook ooggetuigenverslagen van ongelovige mensen, die vlak voor hun overlijden allerlei afschrikwekkende wezens gezien hebben. Daardoor hebben ze op aarde al een stukje van de hel meegemaakt, mede als waarschuwing voor de achterblijvende mensen. Op deze manier kunnen we veronderstellen dat dit demonische geesten zijn en mogelijk geesten van overleden personen die in de plaats van duisternis terecht zijn gekomen.

Hemelvisioenen

De Indiase Godsman Soendar Singh (1889-1929) heeft meerdere malen uitgebreide visioenen van de hemel ontvangen. Hij beschreef dat hij in de geest in de hemel is geweest en dat hij heeft gesproken met diverse hemelbewoners, zowel met engelen als met gestorven mensen. Destijds werden zijn verslagen over de hele wereld gepubliceerd en de letterlijke teksten zijn gemakkelijk op het internet te vinden. Jaren geleden zijn ze ook in het Nederlands uitgegeven als een boekje met de titel 'Hij zag de hemel'.

Nu ben ik beslist niet iemand, die klakkeloos allerlei visioenen achterna loopt. Ik maak echter een uitzondering voor Soendar Singh. Deze broeder heeft een zuiver leven geleid in diepe verbondenheid met Jezus en hij is op een bijzondere manier door God gebruikt om mensen voor Hem te winnen. Zijn beschrijvingen van het hemelse zijn erg geloofsopbouwend en zeker niet strijdig met het Woord. In 'Herschepping' kom je verschillende gedeelten uit zijn beschrijvingen tegen, waarbij sommige aanhalingen enigszins ingekort of samengevat zijn weergegeven.

Naderend levenseinde

Veel gelovigen zien even voor hun overlijden dat zij opgehaald worden door personen uit de andere wereld. Vaak herkennen zij een of meer van die personen als hun geliefden die hen zijn voorgegaan naar de overkant. Mijn schoonzus, een bijzonder nuchtere vrouw overigens, zei enkele dagen voor haar overlijden: "Ik zie steeds een karavaan met mensen voorbijgaan, maar ik ben nog steeds niet aan de beurt." Zij was een van de velen die even voordat ze de geestelijke wereld zou binnengaan, alvast enkele beelden van de toekomstige wereld mochten opvangen.

Soendar Singh schreef het volgende:

"Bij het sterven ziet een gelovige zich dikwijls door engelen en heiligen welkom geheten. En ook die hem lief zijn, en reeds eerder gestorven, mogen dan aan zijn sterfbed komen en hem naar het hemelrijk begeleiden.

Het begeleiden van mensenzielen uit de wereld is doorgaans het werk van engelen. Gewoonlijk openbaart Christus zichzelf aan ieder in die geestelijke wereld in graden van heerlijkheid en intensiteit al naarmate de persoon zich geestelijk heeft ontwikkeld. Maar in sommige gevallen komt Hij zelf aan het sterfbed om zijn dienaar te verwelkomen, en liefdevol droogt Hij zijn tranen en leidt hem het Paradijs binnen."

Ook Jezus vertelde dat mensen kunnen worden opgehaald door hemelwezens om hen naar de hemel te brengen:

"Toen kwam de arme te sterven; de engelen droegen hem in de schoot van Abraham. Ook de rijke stierf, en werd begraven." (Lucas 16:22, WV1995)

Ook met het oog hierop kunnen we de volgende tekst over engelen lezen:

"Wat zijn de engelen anders dan geesten die God dienen en die worden uitgestuurd om hen te helpen voor wie het heil (=redding, behoud) is weggelegd?" (Hebreeën 1:14, GNB1996)

We kunnen ook het tegenovergestelde verwachten, namelijk dat er andere mensen zijn, die door demonische geesten worden opgehaald. Ook daarover heeft Soendar Singh geschreven.

Bewustzijnsverandering bij het sterven

Sterven is een doorgang van het aardse leven naar het leven in de geestelijke wereld. Tijdens ons leven op aarde richt ons bewustzijn (onze ziel) zich voornamelijk op het aardse. Slechts voor een klein deel zijn we ons als gelovigen bewust van het geestelijke en dat alleen voor zover God dat aan ons openbaart. Bij het sterven geven we onze geest als het ware terug aan God. Vandaar de uitdrukking 'de geest geven'. Denk maar aan de woorden van de Here Jezus bij zijn sterven:

"... Vader, in uw handen leg ik mijn geest ..." (Lucas 23:46, NBV2004)

Dit komt overeen met wat we in Bijbelboek Prediker kunnen lezen:

"... en de geest wederkeert tot God, die hem geschonken heeft." (Prediker 12:7, NBG1951)

Ons bewustzijn richt zich na het sterven in de eerste plaats op het geestelijke, waarbij we niet moeten uitsluiten dat het ons zo nu en dan vergund kan worden een blik te slaan op het aardse. Bij het sterven wordt er een wissel omgezet, waardoor het bewustzijn (dat we via de ziel ervaren) overschakelt van de materiële naar de geestelijke wereld. Op aarde bestaan we als mensen uit lichaam, ziel en geest. Na het sterven van ons lichaam houden we dus onze ziel en geest over. De rol van de zintuigen van ons lichaam wordt dan overgenomen door de intuïtie, ons geestelijke zintuig, dat zich in de nieuwe situatie krachtig zal ontwikkelen. Dat lijkt op een nogal incomplete situatie, maar de Bijbel spreekt over zichtbare personen in de hemel, dus het zal allemaal wel meevallen, denk ik.

Soendar Singh heeft gezien dat mensen vooral na een plotselinge dood bij aankomst in de geestelijke wereld vaak niet doorhebben dat ze gestorven zijn. Wel merken ze dat hun omgeving wat anders is. De geestelijke wereld heeft kennelijk een aantal overeenkomsten met de aardse wereld. De overgang tussen beide werelden verloopt soepel en pijnloos. Het leven gaat gewoon door, zij het dan in een andere vorm. Het bewustzijn schakelt bliksemsnel over van het lichaam naar de geest.

"De dood is als een slaap. Gewoonlijk verliest het lichaam bij het sterven zijn macht om te voelen. Zoals een uitgeput mens overvallen kan worden door slaap, zo komt de doodsslaap bij de mens. Soms in geval van grote zwakte of bij een ongeval, verlaat de ziel het lichaam terwijl het nog bewusteloos is. De dood komt bij menigeen zo plotseling, dat zij zich slechts met moeite kunnen realiseren, dat zij in de geestelijke wereld zijn binnengegaan en de wereld van de materie hebben verlaten. Verward door de vele nieuwe dingen, die zij om zich heen zien, verbeelden zij zich een gebied in de aardse wereld te bezoeken, waar zij nog nooit zijn geweest."

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.