8.1.7. Geloofsdiscipline

Discipline en discipelschap

Nauw verwant aan het woord 'discipel' is: discipline. Paulus gebruikt in zijn brieven verschillende malen het beeld van atleten op een renbaan en over de discipline die deze mensen zichzelf opleggen om de eerste prijs te behalen. Maar daarvoor moeten we ook een prijs betalen: Voor het volhardend volgen van Jezus geldt hetzelfde. Laten we dat beeld eens verder uitwerken:

  1. Topatleten stemmen hun dagelijkse voedselinname af op hun sport - Discipelen van Jezus voeden zich met het zuivere en kracht gevende Woord van God en worden gesterkt door de omgang met God.
  2. Topatleten zorgen voor de beste kleding, zo licht mogelijk en zo min mogelijk belemmerend - Discipelen van Jezus belijden hun zonden zodat hun geweten niet meer op hen drukt. Zij nemen afstand van zelfzuchtige verlangens en het streven naar succes en rijkdom, omdat al die dingen het bereiken van je doel in de weg staan. Ze moeten zichzelf leren in bedwang te houden, zodat de oude natuur met zijn hinderlijke begeerten hen niet kunnen hinderen.
  3. Topatleten voelen zich aangespoord als hun supporters hen vanaf de tribune bemoedigend toeroepen - Discipelen van Jezus zien aanmoedigingen in voorbeelden van krachtige geloofsgetuigen (zie Hebreeën 11)

De laatste twee items worden prachtig verwoord in het volgende Bijbelgedeelte:

"Nu wij door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt." (Hebreeën 12:1, NBV2004)

Geloofstraining

Tijdens de training ontwikkelen atleten een optimale conditie eenvoudigweg door veel te oefenen onder goede leiding. Zij moeten ook een winnaarmentaliteit zien te ontwikkelen. Verder ligt het voor de hand om zo licht mogelijk te lopen, zonder ballast.

Iedereen die serieus aan sport doet moet deelnemen aan het trainingsprogramma. Als een sporter geregeld niet komt opdagen bij de training, kan hij wel vertrekken. Hetzelfde geldt voor gelovigen. Als zij om allerlei slappe redenen wegblijven van samenkomsten, Bijbelkringavonden of andere bijeenkomsten waar hun deelname gewenst is dan bewijzen ze daarmee een chronisch gebrek aan toewijding en zijn ze de naam 'discipel' niet waard.

"Wij moeten niet wegblijven van onze bijeenkomsten, zoals sommigen gewoonlijk doen; laten we elkaar moed inspreken, en dit temeer naarmate u de grote dag dichterbij ziet komen." (Hebreeën 10:25, WV1995)

Een topsporter moet zich laten corrigeren door zijn coach. Wie dat niet doet kan er zeker van zijn dat hij de top niet bereikt. Onze coach is Jezus, die zelf het hoogste record op zijn naam heeft staan en dus het klappen van de zweep kent. Jozua, Kaleb, Daniël en zijn drie vrienden van Daniël, dat zijn typische voorbeelden van gelovigen met een winnaarmentaliteit. Ze hebben de eindstreep met vlag en wimpel behaald. En wat was hun geheim? Radicale toewijding aan de Heer en geoefende trouw in het gehoorzamen van God.

"Oefen u in de godsvrucht..." (1 Timoteüs 4:8, NBG1951)

Bij een collega, met wie ik samen op één kantoorkamer werkte, zag ik elke dag de volgende spreuk aan de muur hangen:

"Er zijn meer mensen die vaardigheden leren door oefening dan door aanleg."

Dit is een andere versie van de bekende spreuk: 'oefening baart kunst.' Dat is de vrucht van discipline. Jammer dat de meeste gelovigen denken dat geloofsgroei vanzelf komt, bijvoorbeeld als je maar lang genoeg trouw naar de kerk gaat, maar zo werkt het echt niet.

Trouw

Trouw is een voortvloeisel uit volharding en discipline. In deze tijd komen er onnoemelijk veel impulsen op de westerse mens af, waardoor zijn gedrag steeds meer gaat bestaan uit het reageren op die impulsen. Impulsgedrag komt in de praktijk vaak neer op: doen waar je op dat moment zin in hebt of wat je aandacht vraagt, en je andere verplichtingen naar de achtergrond schuiven. Het gaat hand in hand met leven vanuit je gevoel en de behoeften van je oude natuur. Daar tegenover staat zoiets als trouw. Trouw is een combinatie van toewijding en herhaaldelijk kiezen om je verplichtingen na te komen. Het is een kostbare, maar helaas steeds schaarser wordende eigenschap bij mensen.

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.