8.1.6. Discipelschap

Discipelschap is de vertaling van toewijding aan God naar een nieuwe gedragscode, een nieuwe manier van leven.

Geroepen tot discipelschap

De twaalf mensen, die Jezus riep om steeds bij Hem te zijn en om uiteindelijk zijn apostelen te worden, waren begonnen als discipelen. De Grote Opdracht die Jezus vlak voor zijn vertrek naar de hemel aan zijn discipelen gaf, was om alle volken tot DISCIPELEN van Jezus te maken (Matteüs 28:19-20). Let wel, het was Jezus niet te doen om zieltjes te winnen of kerkgebouwen vol te krijgen, maar om echte volgelingen te hebben, die Hem door dik en dun zou volgen en navolgen.

Iedere wedergeboren gelovige heeft een uitnodiging voor de school van discipelschap. De lessen die je op die school krijgt bestaan, net als bij elke andere opleiding, uit theorielessen en praktijklessen. De theorielessen krijg je vanuit de Bijbel, door Bijbelstudie, prediking, enzovoort. De praktijklessen krijg je op alle andere uren van de week.

Wat is een discipel?

In de meeste moderne Bijbelvertalingen wordt het woord 'discipel' vertaald met leerling. Die vertaling is op zich niet onjuist, maar daarmee wordt wel tekort gedaan aan de veel diepere inhoud van het woord. Een discipel is meer dan een leerling. Een leerling is iemand die tijdelijk ergens een (meestal theoretische) opleiding volgt en daarna de praktijk in gaat. Een discipel is iemand die oplettend naar zijn meester kijkt en precies zo leert te leven als die meester. Het is te vergelijken met bijvoorbeeld een schildersgezel in de zeventiende eeuw die jarenlang met zijn meester optrok, totdat hij deze volledig kon imiteren. Daarna kon hij zich vestigen als erkend kunstschilder en zich verder ontwikkelen.

"Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en Mijn discipelen bent. (Johannes 15:8, HSV2010)

Jezus roept elke gelovige op om zijn discipel te zijn. Bij discipelschap zijn theorie en praktijk met elkaar verweven. Het raakt je hele mens-zijn in al zijn facetten en gedurende je hele leven. Een discipel van Jezus verlangt ernaar te leven zoals Jezus leefde, lief te hebben zoals Jezus liefhad, en Hem te volgen zoals Jezus de Vader gehoorzaamde. De term 'volgeling' zou daarom ook een goede weergave van het woord zijn, maar persoonlijk geef ik de voorkeur aan 'discipel'.

Opleiding en uitzending

Jezus koos twaalf discipelen uit om zijn naaste volgelingen te worden:

"En Hij stelde er twaalf aan, opdat zij met Hem zouden zijn en opdat Hij hen zou uitzenden om te prediken, en om macht te hebben boze geesten uit te drijven." (Marcus 3:14-15, NBG1951)

In dit Bijbelgedeelte lezen we dat Jezus zijn twaalf discipelen uitkoos:

  1. om een tijd met Hem op te trekken en
  2. om later te worden uitgezonden om dezelfde dingen te doen die Hij zelf deed.

Een discipel van Jezus moet dus beginnen te leren:

  • met Jezus te leven
  • te luisteren naar zijn onderwijs (Bijbel)
  • met Hem te communiceren (o.a. door gebed)
  • een relatie met Hem op te bouwen
  • goed op te letten wat Jezus allemaal deed en hoe Hij het deed

Dit was een noodzakelijke voorbereiding om later de wereld in te worden gezonden in dienst van het Koninkrijk van God. In Matteüs 10 lezen we dat Jezus zijn discipelen twee aan twee uitzond om een stageopdracht uit te voeren: het Koninkrijk van God bekend maken en allerlei tekenen te verrichten ter ondersteuning van hun boodschap. Eerst een opleiding, halverwege een stageopdracht, vervolgens de Grote Opdracht uitvoeren (Matteüs 28:19-20). Het is een logische volgorde.

Wat houdt discipelschap in?

In Matteüs 10:37-11:1 noemt Jezus twee grondprincipes die bij het discipelschap horen:

  1. Niemand boven Jezus stellen in je leven, ook niet je gezinsleden.
  2. Je kruis opnemen ofwel de aanspraken van je oude natuur afwijzen en jezelf volledig overgeven aan Hem

Dat is een hoge prijs. Ben je bereid die te betalen? Van een discipel wordt verwacht dat hij Jezus koste wat kost gaat navolgen.

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.