8.1.5. Toegewijd aan Jezus

Jezus is Heer

Als je tot geloof komt, heb je voldoende vertrouwen in God dat je je leven aan Hem wilt toewijden. En toch blijkt later pas dat het best moeilijk is om in de praktijk Jezus Heer en Meester van je leven te laten zijn. Het liefst wil je zelf de controle over je leven houden en alleen Jezus volgen voor zover het jou uitkomt. Jonge echtelieden beloven elkaar op hun huwelijksdag eeuwige trouw, maar die toewijding moeten ze gedurende de daarop volgende huwelijksjaren uitwerken. Zo gaat het ook met de toewijding aan de Heer. Het gaat tenslotte om de volgende indringende vragen:

 • In hoeverre laat ik mijn leven leiden door Jezus of door mijzelf?
 • Wie zit er achter het stuurwiel van mijn leven?
 • Wie of wat beheerst mijn leven?

Andere positie van Jezus

Uit de Bijbel kennen wij Jezus vooral als de Mensenzoon die de mensen het karakter van de God de Vader liet zien. Dat deed Hij door:

 • van de Vader te vertellen, en van de Heilige Geest
 • aandacht en liefde te tonen voor mensen,
 • mensen te genezen en andere wonderen te doen,
 • Gods genade te tonen door als Lam van God de zonden van de wereld op zich te nemen om de verzoening met God tot stand te brengen.

We moeten goed bedenken dat dit allemaal betrekking heeft op wat vroeger gebeurd is en dit zal niet worden herhaald. Sinds zijn hemelvaart is Jezus de Koning van het hemelse Koninkrijk, dat nu nog alleen een geestelijk koninkrijk is, maar uiteindelijk de hele schepping zal omvatten. Voor het hier en nu en voor de toekomst staat bij Jezus zijn koningschap centraal. Dit is een heel belangrijke gedachte en ik denk dat de meeste christenen hun beeld van Jezus daarop moeten bijstellen. De Jezus die wij later in de hemel zullen tegenkomen en de Jezus die wij uit de hemel terug verwachten is een andere Jezus dan die we uit de evangeliën kennen. Natuurlijk is zijn karakter niet veranderd, maar zijn positie wel en dat maakt een groot verschil! Hij is en zal altijd zijn: de allerhoogste Koning.

Een mens op de troon

Dit is een van de wonderlijkste geheimen van het Koninkrijk: de mens geworden Zoon van God zit op de troon van het heelal. We moeten niet denken dat Jezus alleen maar een tijdje mens is geweest en dat Hij dat nu niet meer is. Bij zijn hemelvaart heeft Hij zijn menselijkheid niet afgelegd, om weer voor 100% terug te keren tot zijn goddelijkheid zoals Hij die voorheen had. Natuurlijk, zijn goddelijkheid was en is blijvend, maar zijn menselijkheid ook.

Toen Jezus naar de hemel ging, wat gebeurde er toen met zijn lichaam? Ik denk dat zijn lichaam als het ware omgezet werd naar een soort verschijningsvorm in de hemel, en dat die verschijningsvorm bij zijn wederkomst naar de aarde op omgekeerde wijze wordt omgezet naar het lichaam waarmee Hij destijds naar de hemel is gegaan. Bij de verschijningen van Jezus na zijn opstanding hebben er mogelijk soortgelijke overgangen plaatsgevonden tussen de materiële en de geestelijke wereld. Hoe dat precies in zijn werk gaat zullen we later pas begrijpen, wanneer wij zelf de opstanding naar een nieuw, verheerlijkt lichaam mee zullen maken. Daarna kunnen wij ook die overgangen tussen beide werelden meemaken. Sommige mensen zeggen dat Jezus momenteel lichamelijk in de hemel is en niet met een geestelijk lichaam. Ik vind dit eigenlijk geen discussie waard, omdat we maar bij benadering dingen kunnen zeggen over de geestelijke wereld.

Koning of dienstverlener?

In onze tijd zien we onze landelijke overheid meer als een dienstverlenende instantie dan als het ultieme gezag over ons volk. Woorden als autoriteit, gezag, plichten en gehoorzaamheid aan de wet klinken zwaar verouderd. Tegen deze achtergrond is het te begrijpen dat het koningschap van Jezus ver verwijderd staat van de beleving van veel gelovigen van nu. Wij voelen ons het beste bij het prettige beeld van een dienstverlenende God die bestaat om voor ONS te zorgen. Daarom lezen we zo graag Psalm 23 over God die zijn schapen heerlijk in de watten legt. Dat spreekt ons wel aan. Veel kinderen van God doen wat ze zelf willen, maar eisen wel dat God hen op hun wenken bedient door hun zelfzuchtige gebeden te verhoren. En als ze niet van God krijgen wat ze verlangen worden ze boos op God en menen daarbij in hun volste recht te staan.

Ik denk dat we ons moeten wapenen tegen de denkwijze van deze tijd. We moeten leren om het koningschap van Jezus serieus te nemen. Jezus is namelijk geen koning zoals in het Europa van deze eeuw. Die heeft vooral een representatieve functie en nauwelijks bevoegdheden of macht. Jezus is een echte Koning met echte macht over zijn onderdanen. Niet voor niets vergeleek Jezus zijn relatie met zijn volgelingen vaak met die tussen een meester en zijn slaven of dienaren, de bekendste gezagsverhouding uit die tijd. Lees maar eens de volgende woorden van Jezus:

"Als iemand van jullie een knecht zou hebben die ploegt of kudden weidt, dan zal hij, wanneer die thuiskomt van het land,toch niet tegen hem zeggen:"Ga maar meteen aan tafel?" Zal hij niet veel eerder tegen hem zeggen:"Maak iets te eten voor me klaar, doe je gordel om en bedien me terwijl ik eet en drink, en daarna kun je zelf eten en drinken?" Hij bedankt de knecht toch niet omdat die gedaan heeft wat hem is opgedragen? Hetzelfde geldt voor jullie; wanneer jullie alles gedaan hebben wat jullie is opgedragen, zeg dan:"Wij zijn maar knechten, we hebben enkel onze plicht gedaan."'(Lucas 17:7-10, NBV2004)

We voelen ons wat minder gevleid als de Bijbel ons knechten of slaven van Jezus noemt in plaats van strijders, erfgenamen en koningskinderen, maar we moeten wel de HELE Bijbel lezen, niet alleen de teksten die ons het prettigste gevoel geven.

Jezus is onze Koning, die zich ook als onze Knecht gedragen heeft. Hij heeft zelfs zijn leven voor ons gegeven en heeft ons ongekende beloften in het vooruitzicht gesteld voor heden en toekomst maar ... Hij is wel de Koning. Laten we ernst maken met de woorden van Jezus:

"Waarom roepen jullie 'Heer, Heer' tegen mij, maar doen jullie niet wat ik zeg?" (Lucas 6:46, NBV2004)

Vol van Jezus

Wat was het directe gevolg van de komst van de Heilige Geest in de harten van de apostelen? Ze zeiden niet tegen elkaar: "Wat heerlijk om zo'n fijne geestelijke ervaring mee te maken." Ze waren niet vol van hun ervaring, maar vol van Jezus. Vol zijn van de Heilige Geest en vol zijn van Jezus hoort bij elkaar. Daarom konden de apostelen ook niet anders dan vertellen over wat God allemaal had gedaan. Ze deden dat in de vreemde talen die de Geest hen deed spreken (Handelingen 2:4,11). In zijn toespraak benadrukte Petrus de glorie van Jezus op de Troon van God, die de Heilige Geest had gezonden om daarmee zijn Koningschap te bevestigen (Handelingen 2:32-36).

Welke waarde heeft Jezus en zijn Koninkrijk voor jou persoonlijk? Daar kun je achter komen door de volgende vragen voor jezelf zo eerlijk mogelijk te beantwoorden:

 • Waar denk je het meeste aan als je je gedachten de vrije loop laat?
 • Waaraan besteed je de meeste vrije tijd (afgezien van werk en verplichtingen)?
 • Waaraan geef je het meeste vrij te besteden geld uit (afgezien van noodzakelijke uitgaven)?
 • In hoeverre houd je bij je keuzen en beslissingen rekening met het belang van Jezus en zijn Koninkrijk?

Je eerlijke antwoorden op deze vragen laten zien waar je vol van bent! In hoeverre komt het Koninkrijk van Jezus voor in je antwoorden op deze vragen? Jezus zei eens: waar je schat is, daar is je hart. Je schat is alles wat werkelijke waarde voor je heeft en waar je je door laat beheersen.

Onverdeeld hart

"Mijn hart zij onverdeeld in uw inzettingen, opdat ik niet beschaamd worde." (Psalm 19:80, NBG1951)

"... Neig mijn hart, en voeg het saam tot de vrees van Uwen Naam..." (Psalm 86:6, oude berijming)

"... Mijn diepst verlangen is, dat nergens in mijn hart verborgen liefdes zijn..." (Opwekkingslied 257)

Dit is een diepe wens van elke toegewijde volgeling van de Koning: een onverdeeld hart dat geheel en al uitgaat naar Jezus en waar geen plaats is voor de 'verborgen liefdes', zaken die niet samengaan met het dienen van Hem.

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.