Opdracht tot genezing

 

8.4.7. Opdracht tot genezing

Genezing is een opdracht voor de Gemeente van Jezus

Uit het vorige onderwerp 'Ziekte en genezing' zou je de indruk kunnen krijgen dat goddelijke genezing zo uitzonderlijk is dat je dat hele onderwerp maar beter kan laten rusten en de ziekte moet aanvaarden als behorende bij het leven onder de vloek van de zondeval. Natuurlijk is lichamelijk welzijn binnen het Koninkrijk van de Hemel minder belangrijk dan geestelijk welzijn, het hoort wel degelijk bij de zegeningen die God ons wil geven. Genezen van zieken is een wezenlijk onderdeel van de taak van de nieuwtestamentische Gemeente.

"Gaat en predikt en geneest." (uit Opwekkingslied 347)

Veel mensen vragen zich af: "Waarom geneest God naar verhouding zo weinig mensen?" Hierop kan een wedervraag worden gesteld die ons tot nadenken moet stemmen: "Waarom geneest de Gemeente zo weinig mensen?"

Jezus droeg zijn discipelen op om genezingen te doen

Toen Jezus op aarde was vertelde Hij de mensen over God de Vader en over het Koninkrijk van de Hemel. Daarnaast deed Hij wonderen die zijn autoriteit als Zoon van God bevestigden, die zijn boodschap ondersteunden, waardoor Gods kracht zichtbaar werd. De meest voorkomende soorten wonderen waren zieken genezen en uitdrijven van demonen. Let wel: eerst begon Jezus met verkondiging van het 'goede nieuws', vervolgens werd deze boodschap ondersteund met wonderen. Jezus leidde zijn apostelen op om hetzelfde te doen:

"Genees zieken..." (Matteüs 10:8, NBV2004)

"Hij stelde er twaalf aan
- opdat zij met Hem zouden zijn en
- opdat Hij hen zou uitzenden om te prediken, en
- om macht te hebben boze geesten uit te drijven." (Marcus 3:14-15, NBG1951)

Kort voordat Jezus naar de hemel zou gaan, gaf hij zijn opdrachten aan de apostelen:

"Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn discipelen te maken. Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hen altijd te doen wat Ik u heb gezegd." (Matteüs 28:19, HB1987)

"Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven ... op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden." (Marcus 16:17-18, NBG1951)

In het Bijbelboek Handelingen lezen we overduidelijk dat de apostelen alle drie hiervoor genoemde opdrachten van Jezus hebben uitgevoerd (gaan, prediken, genezen).

Ook opdracht voor vandaag

Als je het feit accepteert dat de eerstgenoemde opdracht (het evangelie verkondigen) ook geldt voor de gelovigen van vandaag, accepteer dan ook dat de tweede opdracht (zieken genezen) de normaalste zaak van de wereld is. Een kerkelijke gemeente die het evangelie niet naar buiten brengt of waar geen zieken worden genezen zijn niet normaal. De Bijbel bepaalt wat normaal is, niet de gevestigde praktijk!

De opdracht om zieken te genezen geldt niet alleen voor leidinggevenden binnen een kerkelijke gemeente, maar in feite voor alle gelovigen, tenminste dat zegt de Bijbel (Marcus 16:17-18). Er moet meer ernst worden gemaakt met deze opdracht, die zo duidelijk in Gods Woord beschreven is. Er zijn naar verhouding maar weinig kerkelijke gemeenten in ons land waar dit bespreekbaar is, en nog minder waar de geestelijke gave van genezing functioneert. Want wat zien we in de meeste kerkelijke kringen van vandaag in ons land:

  • Onze predikanten worden voornamelijk opgeleid om gelovigen te leren onderhouden wat Jezus geboden had.
  • Zij komen niet of nauwelijks toe aan de verkondiging van het evangelie buiten de kerkmuren.
  • Aan wonderen verrichten, zieken genezen en demonen uitdrijven komen de meesten al helemaal niet toe.

Kortom: de Kerk van vandaag blijft sterk in gebreke om de opdrachten van Jezus nauwgezet uit te voeren, hoe tevreden veel kerkmensen ook mogen zijn met de zuiverheid van hun leerstellingen...

Zie ook onderwerp 'Zieken genezen' in hoofdstuk 'Geestelijke gaven'.

Ook genezing buiten de Kerk

Het was niet Gods bedoeling dat goddelijke genezing alleen zou plaatsvinden binnen de vier muren van onze kerkgebouwen of van de gebouwen waar genezingsdiensten worden gehouden, maar ook in de wereld buiten de Kerk. Bedenk wel dat Jezus de meeste genezingswonderen in de buitenlucht verrichtte, in aansluiting op zijn prediking van het evangelie van het Koninkrijk. In veel gevallen waren genezingen bevestigingen van zijn gezag als de door God gezonden Messias.

De nieuwtestamentische gelovigen zijn vandaag de vertegenwoordigers van het Koninkrijk. Zij zijn door God de wereld in gestuurd om hetzelfde te doen als wat Jezus deed, in de kracht van de Heilige Geest, net zoals Jezus dat deed. Door wonderen van genezing kunnen ongelovigen overtuigd worden van de goddelijke macht van Jezus.

Zie ook de onderwerpen 'Grote Opdracht' en 'Evangelie verkondigen met kracht' in hoofdstuk 'Getuigen van Jezus'.

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.