8.4.2. Bevrijding van gebondenheid

Vrij en toch gebonden?

Maar BEN je als verloste gelovige echt wel zo vrij? Laten we het maar eerlijk onder ogen zien: de volkomen vrijheid die God aan zijn kinderen gegeven heeft, wordt tijdens het aardse leven maar gedeeltelijk ervaren. Sterker nog: veel christengelovigen zitten toch nog gebonden aan van alles en nog wat. En al die gebondenheden zijn even zoveel verhinderingen of blokkades voor het ontvangen van Gods zegeningen en daardoor komen ze niet toe aan het vrije, overvloedige leven dat God hen aanreikt. Enkele van de meest voorkomende soorten gebondenheden zijn:

 1. Gebondenheden door verkeerde manieren van denken, zoals een verkeerd zelfbeeld, bezorgdheid, neerslachtigheid, een kritische instelling, wanhopigheid, zelfmedelijden.
 2. Gebondenheden in het gevoelsleven, door allerlei vormen van angst en vrees: angst voor herinneringen, faalangst, niet opgewassen zijn tegen levensomstandigheden, vrees voor de toekomst, vrees voor ontdekking van bepaalde geheimen.
 3. Gebondenheden door zondige verlangens zoals sensatiezucht, genotzucht, gemakzucht, hebzucht, seksuele onreinheid, zucht naar succes.
 4. Gebondenheden door haat of wrok.
 5. Gebondenheden door verslaafdheid.
 6. Gebondenheden door demonische machten en occultisme.

De meeste gebondenheden zijn regelrecht gekoppeld aan zonden. Bij andere gebondenheden is het zonde-element minder goed zichtbaar. Andere gebondenheden kunnen ontstaan buiten de schuld van de gelovige.

Effecten van gebondenheid

Elke gebondenheid heeft negatieve effecten op je hele persoonlijkheid: op je geest, je ziel en je lichaam.

 1. Effecten op het geestelijke vlak - Gebondenheden belemmeren de werking van de Heilige Geest in en door je leven. Ze hebben effect op je gebedsleven, ze brengen verwijdering ten opzichte van God, ze belemmeren de doorwerking van Gods zegeningen, ze verminderen de mogelijkheid tot geestelijk vruchtdragen.
 2. Effecten op het zielse vlak - Gebondenheden belemmeren je communicatie en omgang met andere mensen, ze zorgen voor dwangmatige gedachten, ze ontnemen je vrede en je blijdschap.
 3. Effecten op het lichamelijke vlak - Gebondenheden kunnen functioneren als geestelijke wortels van ziekte. Ze zijn heel vaak (mede)oorzaak van ziekten, ze kunnen ziekten verergeren en genezing in de weg staan (vooral ook goddelijke genezing).

God wil je bevrijden

Nogmaals, er is heel veel onvrijheid onder Gods kinderen. In veel gevallen zijn ze zich hier niet van bewust. Dat geldt niet allen voor pasbekeerden, maar ook voor volwassen christengelovigen van wie je het niet zou verwachten. De kans is levensgroot dat dit dus ook voor jou geldt. Het goede nieuws is:

 • God WIL je graag van al deze hinderlijke ballast in je leven bevrijden.
 • God KAN je van alles bevrijden waar je aan gebonden bent.
 • God ZAL je ervan bevrijden als je stappen in geloof neemt en kiest voor overwinning in Gods kracht.

Jezus is machtiger dan de satan

Om ons te verlossen uit de slavernij van de satan moest iemand de mensheid bevrijden die sterker was dan de satan. Jezus maakte tegenover de mensen duidelijk zichtbaar dat Hij sterker was dan de satan doordat Hij veel mensen heeft bevrijd van ziekten en demonische gebondenheid:

"Maar als Ik door de Geest van God de demonen uitdrijf, dan is het Koninkrijk van God bij u gekomen. Of hoe kan iemand het huis van de sterke binnengaan en zijn huisraad roven, als hij niet eerst de sterke gebonden heeft? En dan zal hij zijn huis leegroven." (Matteüs 12:28-29, HSV2010)

Door zijn kruisdood en opstanding heeft Jezus de totale overwinning over de satan behaald. Daarom is niemand anders dan Jezus in staat om gelovigen ook te bevrijden van alles wat hen nog gebonden houdt.

Jezus was zo vrij als een vogel

Als we de evangeliën lezen valt het op hoe relaxed Jezus was in zijn doen en laten. In de periode van zijn intensieve bediening was Jezus nooit gestrest. Dat kwam door allerlei redenen, maar samengevat komt het neer op het feit dat Jezus VRIJ was. Enkele voorbeelden daarvan:

 • Jezus kende de toekomst: dat Hij zou lijden, sterven, opstaan, naar de hemel gaan en later naar de aarde terugkomen (Matteüs 8:31).
 • Jezus wist zich geliefd door zijn Vader en daardoor kon Hij de haat van zijn tegenstanders verdragen (Matteüs 3:17).
 • Jezus wist zich beschermd door zijn Vader, en daarom wist Hij dat zijn tegenstanders Hem niets konden doen voordat de vastgestelde tijd daarvoor aanbrak (Johannes 7:30).
 • De satan had geen vat op Hem (Johannes 14:30) omdat Hij niet zondigde.

Verder leefde Jezus in verbondenheid met de Vader, met wie Hij veel tijd doorbracht in gebed. Jezus stemde zijn wil voortdurend af op de wil van de Vader en stelde zich volkomen afhankelijk van de Vader op. Jezus had bij zijn komst naar de aarde afstand gedaan van al zijn goddelijke macht die Hij als Zoon van God kon laten gelden. Hij was niet relaxed omdat Hij als Zoon van God machtiger was dan al die mensen om Hem heen, maar omdat Hij vol was van de Heilige Geest. Op die manier liet Jezus zien hoe een mens zoals jij en ik kan leven als hij in verbondenheid met Hem leeft.

We zijn als christengelovigen geroepen om discipelen van Jezus te zijn (Johannes 15:8, Matteüs 28:19) en zijn voorbeeld te volgen. Dat betekent dat we uit het bovenstaande veel belangrijke lessen kunnen leren over de manier waarop WIJ als vrije mensen kunnen leven. In de komende onderwerpen worden daar veel voorbeelden van gegeven.

Belemmerd door onbeleden zonden

Veel innerlijke negatieve gevoelens, onrust en gebondenheden komen voort uit onbeleden zonden. Jezus had daar geen last van omdat Hij niet zondigde (Hebreeën 4:15). Zonden brengen scheiding tussen God en de gelovige en vormen een barrière voor de werking van Gods Geest in je leven.

"Maar uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en uw God, uw zonden doen Zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij u niet hoort." (Jesaja 59:2, HSV2010)

Daarom moeten alle bekende zonden beleden worden als je in de vrijheid wilt komen. Ook als er onbeleden zonden zijn die diep zijn weggestopt in de 'schuilhoeken van je hart'.

Zie hoofdstuk 'Rein geweten' met onder meer het onderwerp 'Zelfonderzoek'.

Bevrijding

Bevrijd worden van andere gebondenheden is vaak een samenspel tussen God en de gelovige. Dat kan ongeveer als volgt werken:

 • De Heilige Geest doet de gelovige in zijn hart beseffen dat hij ergens door gebonden is.
 • De gelovige reageert erop door ervan bevrijd te willen worden. Hij strekt zich in geloof uit naar Jezus en bidt om zijn bevrijding. Hij kan ook andere gelovigen om gebed vragen, vooral ook mensen met pastorale gaven.
 • Als er sprake is van demonische gebondenheid, worden demonen gelast te verdwijnen. Dit wordt dikwijls gedaan door een of meer andere gelovigen.
 • Jezus maakt de gelovige vrij van zijn gebondenheid, door de kracht van de Heilige Geest.
 • De gelovige is ervoor verantwoordelijk om in verbondenheid met Jezus te blijven leven, zodat de gebondenheid niet in de een of andere vorm terugkomt.
 • Om verkeerde denkpatronen en gewoontepatronen te veranderen is tijd en volharding nodig.

In het volgende Bijbelgedeelte gaat het over enkele veel voorkomende gebondenheden en zonden waardoor een gelovige niet de 'wedloop van het geloof' kan lopen. Hieruit blijkt duidelijk dat de gelovige daar zelf een actieve rol speelt.

"Welnu dan, laten ook wij ... afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof." (Hebreeën 12:1-2, HSV2010)

In de volgende onderwerpen gaan we verschillende voorbeelden van gebondenheden iets verder uitwerken:

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.