Gebondenheid en vrijheid

 

8.4.1. Gebondenheid en vrijheid

Begrippen als vrijheid en bevrijding spelen in de hele Bijbel en in het leven van alle joden en christenen een belangrijke rol. Adam en Eva zijn geschapen als vrije mensen. Zij waren geen slaven van hun Schepper. Integendeel! God stelde hen aan om namens Hem over de aarde te regeren. Zij waren vrije mensen met een vrije wil om zelfstandig afwegingen te maken en beslissingen te nemen.

Van vrijheid naar gebondenheid

Door de zondeval zijn Adam en Eva (en hun nakomelingen met hen) onder de heerschappij van de satan gekomen. Dat betekent dat mensen in geestelijke zin niet in vrijheid leven, maar in slavernij zijn geboren. We kunnen spreken over diverse satansmachten waardoor de mensheid in bedwang wordt gehouden:

 1. de macht van de leugen
  "Hij (=satan) hoort niet bij de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij liegt, spreekt hij zoals hij is: een aartsleugenaar, de vader van de leugen." (Johannes 8:44, NBV2004)
  Door de leugenmacht van de satan zijn mensen gebonden door onwetendheid: de macht van de zonde.
 2. de macht van de zonde
  Alle mensen worden geboren met een geneigdheid tot zondigen, waardoor ze slaven van de zonde zijn geworden. Zonde resulteert in schuld.
  "Alle mensen hebben gezondigd en moeten het stellen zonder Gods heerlijke aanwezigheid." (Romeinen 3:23, GNB1996)
 3. de macht van ziekte en dood
  Door de zondeval is de mensheid onderworpen aan verderf, vergankelijkheid, ziekten en de dood.
  "Het loon van de zonde is de dood ..." (Romeinen 6:23, NBV2004)

Deze drie satansmachten liggen in elkaars verlengde, want:

 1. Leugens leiden tot onwetendheid.
 2. Onwetendheid baant de weg tot zonde.
 3. Zonde leidt tot de dood.

"Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood..." (Romeinen 5:12, NBV2004)

"In hun geest heerst duisternis en ze zijn vervreemd van het leven met God, omdat ze hem niet kennen en hun hart voor hem gesloten hebben." (Efeziërs 4:18, NBV2004)

Machteloze mensheid

De mensheid was en is niet in staat om zich zelfstandig te ontworstelen aan de heerschappij van de satan. Geen mens is in staat om in eigen kracht vrij te komen uit de greep van de leugen, uit de macht van de zonde en uit de macht van ziekte en dood waardoor hij gedoemd is om eenmaal te sterven.

Alleen God, die als Schepper machtiger is dan de satan, is in staat om de mensheid een weg tot bevrijding aan te bieden. En gelukkig heeft God dat ook gedaan, op verschillende manieren.

Gebondenheid en vrijheid van het volk Israël

Het volk Israël ontstond toen God het bevrijdde uit de slavernij in Egypte en het uitkoos om Zijn volk te worden. Toen God zijn levenswet aan het volk presenteerde, begon Hij met de volgende betekenisvolle woorden:

"Ik ben de HEER uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd." (Exodus 20:1, NBV2004)

De Israëlieten wisten heel goed dat zij als slavenvolk in de verste verte niet opgewassen waren geweest tegen het oppermachtige Egyptische rijk. Ze hadden hun vrijheid te danken aan de almachtige God die hen bovendien beloofde naar een mooi, vruchtbaar land te brengen. Als het aan God lag hoefden ze hun vrijheid nooit meer af te staan. Helaas hield het volk zich niet aan het verbond dat God met hen gesloten had en werd het in ballingschap uit hun land weggevoerd om een harde les te leren. Na tientallen jaren zorgde God ervoor dat ze weer konden terugkeren naar hun eigen land.

"Want de HEER verlost het volk van Jakob, hij bevrijdt hen uit de hand die sterker was dan zij." (Jeremia 31:11, NBV2004)

Natuurlijk was het altijd Gods plan en wens geweest dat het volk altijd de vrijheid zou behouden die Hij hen gegeven had. Maar het volk was ZELF verantwoordelijk om hun vrijheid te bewaren door met God te wandelen.

Gebondenheid en vrijheid van christengelovigen

Elke ware christengelovige heeft Jezus, onze Verlosser, leren kennen en een persoonlijk bevrijding meegemaakt. Dat wordt meestal verlossing genoemd, het kernaspect van de wedergeboorte. Daarmee werd hij bevrijd uit de macht van de satan om vervolgens een kind van God te worden om vanaf dat moment te horen bij het nieuwtestamentische volk van God. Dit alles is gebeurt op grond Gods genade en op voorwaarde van geloof tot bekering.

Deze bevrijding uit de macht van de satan houdt onder meer ook het volgende in:

 1. bevrijding uit de macht van de leugen (door de waarheid van Gods Woord in het hart te aanvaarden)
 2. bevrijding uit de macht van de zonde (door vergeving van zondeschuld)
 3. bevrijding uit de macht van de dood (door de belofte van eeuwig leven na het sterven)

De verloste persoon is daardoor een vrij persoon geworden. Hij staat niet meer onder de (geestelijke) heerschappij van de satan maar onder die van God. Wie door de satan beheerst wordt is een slaaf van de wreedste machthebber van het heelal. Maar wie zijn leven aan God wordt geen slaaf van God, maar een kind van God en dat is een hemelsbreed verschil. Het dienen van God is dan ook geen slaafse verplichting, maar een vreugdevolle daad van liefde en toewijding tegenover een liefhebbende Vader.

"Want de Geest die God u gaf, maakt geen slaven van u, zodat u weer in angst moet zitten; nee, de Geest heeft u kinderen van God gemaakt en door die Geest roepen wij tot God: Abba, Vader!" (Romeinen 8:15, GNB1996)

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.