7.5.3. Oude natuur kruisigen

Leven vanuit je nieuwe natuur (de verbondenheid met de Heilige Geest) en je levensgeluk van God verwachten is de beste manier om je oude natuur geleidelijk aan te verzwakken. Maar tegelijk moet je waakzaam zijn, want je oude natuur geeft zich niet zomaar gewonnen. Er is ook nog een andere soort strijd nodig. En daarover gaat de rest van dit onderwerp...

Je oude natuur gedraagt zich als een heerszuchtige tiran. De Bijbel waarschuwt ervoor dat je de zonde niet mag laten regeren door je aardse begeerten, door je oude natuur dus. De grote vraag is nu: hoe word ik bevrijd van de tirannie van je eigen begeerten? Moeten we tot God bidden: "Heer help me, want ik zit eraan vast en het lukt me niet om er van los te komen?" Nee. God heeft ons als gelovigen zijn kracht gegeven (door de Heilige Geest), maar we zijn zelf verantwoordelijk voor onze keuzen.

"Laat dus de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam, gehoorzaam zijn begeerten niet, stel uw ledematen niet als werktuigen van ongerechtigheid in dienst van de zonde. Bied uzelf aan God aan, als mensen die uit de dood ten leven zijn opgestaan. Offer Hem uw ledematen als werktuigen in dienst van de gerechtigheid." (Romeinen 6:12-13, WV1995)

Het eerste wat we moeten doen om de oude natuur te bedwingen is: onszelf toewijden aan God met het verlangen om het goede te doen uit liefde voor Hem. Daardoor komen we in de juiste positie te staan tegenover de oude natuur.

Er is een paardenmiddel nodig

Maar er is nog iets nodig, want zolang we op aarde leven blijven de zondige neigingen van onze oude natuur de kop opsteken. De Bijbel heeft nog een strijdmiddel, maar het is wel een paardenmiddel:

"Zij die Christus Jezus toebehoren, hebben de zondige natuur gekruisigd, met zijn hartstochten en begeerten.." (Galaten 5:24, WV1995)

Dat zijn erg zware woorden! Maar ook Jezus had het al eens over het uitrukken van ogen en afhakken van handen in de strijd tegen de begeerteverslaving. Toen Hij eens sprak over seksuele verleiding zei Hij:

"Als uw rechteroog u van de rechte weg doet afdwalen, ruk het dan uit en gooi het weg. Het is beter dat een van uw lichaamsdelen verloren gaat, dan dat heel uw lichaam in de hel gegooid wordt." (Matteüs 5:29, GNB1996)

Hier wordt dus het ergst denkbare paardenmiddel aangereikt, waar je niet vrolijk van wordt. Daarbij worden woorden gebruikt als: kruisigen, uitrukken, afhakken. Uit het gebruik van die afschuwelijke uitdrukkingen blijkt al dat je hier te maken hebt met het diepste probleem in de strijd tegen je zondige natuur. God wil je oude natuur niet opknappen, een beetje oppoetsen of restaureren. Nee, Hij heeft geen goed woord over voor die oude natuur en er een duidelijk oordeel over uitgesproken: kruisigen, doden! Weg ermee!

Zondige begeerten afzweren

Je doodt je oude natuur niet in één keer, maar stukje bij beetje, niet als een geleidelijk proces maar door het afzweren van bepaalde soorten begeerten die je tot zonde verleiden.

"Dood dan uw leden die op de aarde zijn: ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte, en de hebzucht, die afgoderij is." (Kolossenzen 3:5, HSV2010)

of anders vertaald:

"Maak dus voorgoed een einde aan aardse praktijken als ontucht, onzedelijkheid, hartstocht, slechte verlangens en hebzucht. Hebzucht is afgodendienst." (Kolossenzen 3:5, GNB1996)

Kijk eens naar de volgende uitspraak:

"Jezus stierf voor mij aan het kruis. Dat is de eerste helft van het evangelie.
Ik ben met Hem gekruisigd. Dat is de tweede helft van het evangelie." (Watchman Nee)

Dit onderwijs staat centraal in de innerlijke strijd en overwinning over de oude natuur. Dit betekent wel een systematische vernietiging van je eigen ego. Wil je dat wel?

Jezus heeft zichzelf vernederd door de hoogste hemelse heerlijkheid op te geven om mens te worden. Dat was de grootste degradatie die ooit iemand heeft meegemaakt, nog erger dan die van Adam en Eva, toen ze uit het paradijs werden gezet. Alles wat waarde voor Hem had, heeft Jezus afgelegd. Alsof dat nog niet erg genoeg was heeft Jezus zichzelf overgegeven om te worden gekruisigd, zodat er niets meer van Hem over was. Jezus heeft zijn persoonlijke verlangens volkomen ondergeschikt gemaakt aan de wil van de Vader. Daarom heeft de Vader Hem verhoogd en Hem de hoogste positie in de hemel gegeven (Filippenzen 2:5-11).

  • De wereld zegt: geniet vandaag, want morgen leef je misschien niet meer.
  • De Bijbel zegt: sterf vandaag aan je eigen begeerten, dan zul je morgen het echte, nieuwe leven met meer kracht en intensiteit ervaren.

Voor dat laatste is moed en volharding voor nodig en bovenal: de wil om het te doen.

Bind de strijd aan

En wie moet die veroordeelde begeerten aan het kruis spijkeren volgens Galaten 5:24? Dat doet God niet voor jou, maar dat moet je zelf doen:

  1. Erken dat het herhaaldelijk toegeven aan vleselijke begeerten zonden zijn tegenover God.
  2. Doe oprechte belijdenis van deze zonden tegenover God.
  3. Dank God voor vergeving van deze zonden.
  4. Kies ervoor om radicaal afstand te nemen van deze zonden.

Door radicaal afstand te nemen van je zondige verlangens en begeerten verklaar je dus de oorlog aan wat je daaraan bindt. Houd je daarbij vast aan de stellige zekerheid dat Jezus en jij samen de overwinning zullen behalen.

Zeg dus niet tegen God: "Heer help mij van zijn begeerteverslaving af" of "Heer, doet U het maar, want ik ben te slap om verleidingen te weerstaan!" en dan met je armen over elkaar wachten tot God je als met een toverstokje verandert. Nee, je moet het zelf doen in de kracht van de Heer. Begin met een initiatief, een keuze. Gooi alles weg wat bij de begeerten hoort waar je mee worstelt. Dat is het kruisigen van je oude natuur.

Wees bereid om er voor te vechten. Je oude natuur is erg sterk, maar onderschat de kracht van de Heilige Geest niet, die in je woont, want die is veel sterker! Hij zal je helpen in de taaie strijd tegen je begeerten, maar alleen als het zelf wilt. De overwinning is uit God, niet uit jezelf. De verlossing (bij wedergeboorte) is een bovennatuurlijk proces, dat zijn oorsprong vindt in het kruis van Jezus. Evenzo is de verlossing van de tirannie van de oude natuur ook iets bovennatuurlijks, iets waarvoor Gods hulp vereist is. En ook hierbij speelt het kruis de beslissende rol, alleen nogmaals: we moeten ZELF onze oude natuur kruisigen en vertrouwen op Gods ondersteunende kracht om vol te houden. Nogmaals die sleuteltekst over dit onderwerp:

"Zij die Christus Jezus toebehoren, hebben de zondige natuur gekruisigd, met zijn hartstochten en begeerten.." (Galaten 5:24, WV1995)

"HEBBEN gekruisigd" staat er. Er staat niet "PROBEREN te kruisigen. Je bewijst je toewijding aan Jezus door de overwinning te behalen. Die overwinning begint in je wil die zich door Gods Woord laat inspireren tot daden.

Overwinning

Als je bent begonnen je oude natuur te kruisigen moet je niet denken dat de aandrang om eraan toe te geven meteen verdwenen is. Elke keer dat je die aandrang voelt, zo'n dwingende begeerte in je binnenste, praat er dan met God over, vertel Hem dat je alleen Hem wilt dienen en gehoorzamen en vertrouw op zijn kracht om NEE te zeggen tegen de begeerte. In het begin is dit het moeilijkst, maar na elke keer dat je NEE zegt wordt de aandrang zwakker. Maar pas op: op zwakke momenten kan de aandrang weer akelig sterk worden. Blijf dus alert en ... dicht bij de Heer.

Daarna is er een proces van gehoorzaamheid aan Gods Woord nodig om je vleselijke gewoonten te vervangen door geestelijke gewoonten. Denk er wel aan dat je dat gehoorzamen niet oppakt als een verplichting die je met je eigen wilskracht moet opbrengen. Dat is niet de manier. Begin met de verbondenheid met God, de kracht die Hij je heeft gegeven en het verlangen van je nieuwe natuur om heilig te leven. Dat is een proces van volharding. Het gaat net als bij het leren lopen: met vallen en opstaan, maar zorg ervoor dat je één keer vaker opstaat dan dat je valt Als je evenveel volharding toont als vroeger, toen je moest leren te lopen, dan zal het zeker lukken...

Ik wil niet voorbijgaan aan de immense worsteling die gelovigen kunnen hebben omdat ze gevangen zitten in het web van hun verleidende begeerten. Vaak zijn er achtergronden en levensproblemen waardoor ze verzwakt zijn en nauwelijks in staat zijn om voldoende weerstand te bieden. Als het vervolgens moeilijk is om op eigen geloofskracht tot overwinning te komen is het verstandig om hulp in te roepen.

Zie ook hoofdstuk ' Bevrijding'.

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.