6.2.16. Niet begeren

Het tiende van de Tien Geboden

"Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort." (Exodus 20:17, NBV2004)

Het gaat hier over verkeerde verlangens, waarvan hebzucht een van de meest voorkomende is. Jezus zei:

"... 'Pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht, want iemands leven hangt niet af van zijn bezittingen, zelfs niet wanneer hij die in overvloed heeft." (Lucas 12:15, NBV2004)

Deze leefregel heeft ook betrekking op allerlei vormen van afgunst en jaloezie:

"Want waar afgunst en eigenbelang is, daar heersen wanorde en allerlei kwade praktijken." (Jakobus 3:16, HSV2010)

Zondige begeerten

Paulus had het over vleselijke begeerte in het algemeen:

"... Ik ben me echter pas door de wet bewust geworden van de zonde. Ik zou immers niet weten wat begeerte was als de wet niet zei: 'Zet uw zinnen niet op wat van een ander is." (Romeinen 7:7, NBV2004)

Dit is de enige van de Tien Geboden die innerlijk gericht is en niet direct door anderen waar te nemen is. Het gebod geeft inzicht in de werking van het menselijk hart, omdat immers verkeerde verlangens de bron zijn van de meeste verkeerde daden. Ze kunnen veel schade veroorzaken in ons zielenleven.

"... ik vraag u dringend niet toe te geven aan zelfzuchtige verlangens, die uw ziel in gevaar brengen." (1 Petrus 2;11, NBV2004)

De beste manier om zondige begeerten van ons af te houden is dat we ons richten op de zegeningen die God geeft en tot ons te laten doordringen hoe kostbaar die zijn.

"Maar doet de Here Jezus Christus aan en wijdt geen zorg aan het vlees, zodat begeerten worden opgewekt." (Romeinen 13:14, NBG1951)

Deze regel heeft ook betrekking op dankbaarheid voor wat we zelf bezitten.

Zie ook onderwerpen 'Zondige verlangens' en 'Dankbaarheid' in hoofdstuk 'Gelukkig leven'.

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.