6.2.13. Niet echtbreken

Het zevende van de Tien Geboden

"U zult niet echtbreken." (Exodus 20:14, HSV2010)

Het huwelijk (ofwel 'de echt') is een heilige verbintenis die door man en vrouw 'voor Gods aangezicht' wordt gesloten en nooit verbroken mag worden. Het huwelijk is de hoogste verplichting van de ene mens tegenover een ander mens en gaat boven de verplichting tegenover ouders en kinderen. De Bijbel gebruikt het huwelijk dikwijls als afbeelding van de relatie tussen God en zijn volk (zie ook Efeziërs 5:25-32). Door een goed huwelijksleven eren we onze Schepper meer dan we denken en daaraan moet de nodige aandacht worden besteed. Het huwelijk heeft dan ook zeer grote waarde voor God en daar moeten we dus met zorg en aandacht mee omgaan.

"... Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één worden; ze zijn dan niet langer twee, maar één. Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden." (Matteüs 19:5-6, NBV2004)

Echtbreken en echtscheiding

In veel moderne vertalingen wordt het woord 'echtbreken' in de Tien Geboden ten onrechte vervangen door 'overspel'. Echtbreken betekent 'een huwelijk kapot maken' en dat kan gebeuren door overspel, maar ook bijvoorbeeld door verwaarlozing of mishandeling. Het zevende gebod zegt overigens niet direct dat gehuwden niet mogen scheiden, maar dat ze hun huwelijk goed moeten houden en niet mogen stukmaken. Is een huwelijk eenmaal stuk, dan is daar gezondigd door het echtpaar en moet er gezocht worden naar herstel van het huwelijk. Als dit onmogelijk blijkt, dan is echtscheiding op zich niet verboden, maar in extreme gevallen kan het de beste optie zijn. In dat geval is echtscheiding niet meer dan de consequentie van echtbreuk, die wel een zonde is. Deze gedachtegang is geheel in lijn met de stijl van Jezus, die Gods leefregels vooral toepaste op de hartsgesteldheid van de mens, want waar de liefde verdwijnt uit de harten gaat de huwelijksband stuk.

Veel echtparen die worstelen met een beschadigd huwelijk denken dat scheiden hen gelukkiger zal maken. De praktijk wijst uit dat dit gemiddeld in 70% van de gevallen juist niet zo is. Het is bijna altijd een schadelijk vluchtweg. Christengelovigen hebben natuurlijk een extra motivatie om herstel van hun huwelijk te zoeken, omdat zij kunnen worden aangesproken op de belangrijke belofte die ze elkaar hebben gedaan, hun verantwoordelijkheid voor eventuele kinderen en om Gods geboden op te volgen. Bovendien weten ze dat herstel mogelijk is door elkaar te vergeven en door de krachtige ondersteuning van de Heilige Geest als de gehuwden Gods weg willen gaan. Bovendien moeten zij er rekening mee houden dat zij juist als echtpaar geroepen zijn om in hun huwelijk iets af te beelden van Gods liefde en zorg. Daarom is echtbreuk een zeer ernstige zonde, die God zwaar aanrekent:

"Houd het huwelijk in ere, in alle omstandigheden, en houd het echtelijk bed zuiver, want overspeligen en echtbrekers zal God veroordelen." (Hebreeën 13:4, NBV2004)

Jezus scherpte de leefregel aan door te zeggen dat niet alleen echtbreuk een grote zonde is, maar ook datgene wat daar aan vooraf kan gaan:

"'U hebt gehoord dat er gezegd is: Pleeg geen echtbreuk. Maar ik zeg u: wie met begeerte naar de vrouw van een ander kijkt, heeft in zijn hart al echtbreuk met haar gepleegd." (Matteüs 5:27-28, GNB1996)

Seksuele onreinheid

Onzedelijk gedrag op seksueel gebied is evenmin toegestaan, omdat ons lichaam een woonplaats is van de Heilige Geest (1 Korintiërs 6:18-19).

"Laat er bij u geen sprake zijn van ontucht of zedeloosheid ... deze dingen horen niet bij heiligen." (Efeziërs 5:5, NBV2004)

De Bijbel maakt duidelijk dat seksualiteit behoort bij het huwelijk tussen één man en één vrouw. Alle seksuele omgang buiten deze huwelijksstaat is verboden, dus ook:

  • seksuele omgang bij ongehuwd samenwonen (Deuteronomium 22:20-29)
  • seksuele omgang tussen mensen van hetzelfde geslacht (Leviticus 18:22)
  • seksuele omgang met dieren (Leviticus 18:23)

In het Oude Testament is dit allemaal vrij duidelijk beschreven. Alle morele leefregels uit het Oude Testament worden in het Nieuwe Testament bevestigd: nooit afgezwakt maar dikwijls aangescherpt. Het is dus ongepast om bepaalde vormen van seksuele omgang voor nieuwtestamentische gelovigen goed te praten, die in het Oude testament worden verboden.

Natuurlijk is over dit onderwerp veel meer te zeggen, vooral over de pastorale kant van problemen rondom seksualiteit, maar dat valt buiten het kader van 'Herschepping'.

Zie ook onderwerp 'Seksuele verleidingen' in hoofdstuk ' Verleidingen'.

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.