6.2.5. Voldoen aan Gods levenswet

We kunnen niet aan Gods levenswet voldoen

Als gelovigen hebben we een probleem met Gods levenswet: Niemand, hoe ver hij ook gevorderd is in de dagelijks wandel met God, is in staat om in eigen kracht volledig aan Gods levenswet te voldoen. Want niemand is goed, behalve God. En als mensen zijn we allemaal geneigd om te zondigen, vanwege onze oude natuur die gedurende heel ons aardse leven invloed heeft op wat we doen. Elke menselijke daad, hoe goed die ook lijkt, heeft tekortkomingen. Hoe moeten we dat oplossen?

In Romeinen 1-3 gaat de apostel Paulus uitvoerig in op deze kwestie. Daarin onderstreept hij dat mensen dit probleem nooit en te nimmer kunnen oplossen. Dat is het slechte nieuws. Maar het goede nieuws is dat God twee oplossingen heeft gegeven om wel aan Gods levenswet te kunnen voldoen.

Genade en vergeving van zonden

Hier komt de eerste oplossing als een wezenlijk onderdeel van het Nieuwe Verbond: Gods genade maakt het mogelijk om af te rekenen met begane zonden. De volmaakte gerechtigheid van Jezus, vanwege zijn plaatsvervangend sterven aan het kruis, staat daartoe tot je beschikking.

"Thans is echter, buiten de wet om, Gods gerechtigheid openbaar geworden, waarvan de Wet en de Profeten getuigenis afleggen: Gods gerechtigheid, die zich door het geloof in Jezus Christus meedeelt aan allen die geloven, zonder enig onderscheid." (Romeinen 3:21-22, WV1995)

Deze volmaakte gerechtigheid van Jezus is de basis voor vergeving van zonden. Dit heeft niet alleen betrekking op de reiniging van zonden die plaatsvindt bij je wedergeboorte, maar ook op de zonden die je rest van je leven doet en aan God belijdt. Als je gezondigd hebt tegen Gods levenswet, en je belijdt je zonden aan God, worden deze vergeven op grond van Gods genade.

"Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid." (1 Johannes 1:9, HSV2010)

Dit is Gods oplossing om begane zonden, overtredingen van Gods levenswet, weg te doen. Als zonden zon vergeven, bestaan ze niet meer voor God.

Zie ook onderwerp 'Zonden belijden' in hoofdstuk 'Rein geweten'.

Leven vanuit Gods Geest

De tweede oplossing van God is ook een genadegeschenk: de Heilige Geest die woont in elke wedergeboren gelovige. Want in hun hart is Gods liefde uitgestort (Romeinen 5:5) en dat is de bron waaruit de gelovige kan leven. Het is een bron van echte, zuivere liefde tot God en tot de medemens. Alles wat uit die bron komt voldoet geheel aan de eisen van Gods levenswet. Vanuit dat perspectief moeten we de woorden van de apostel Johannes lezen:

"... Ieder die in Hem blijft, zondigt niet ... want Gods zaad is blijvend in hem. Hij KAN zelfs niet zondigen, want hij is uit God geboren." (1 Johannes 3:6,9 NBV2004)

Naarmate de gelovige meer vanuit de verbondenheid met de Heilige Geest leeft, zal hij meer putten uit de bron van de Geest. Andersom ook. Naarmate de gelovige meer vanuit eigen krachtbronnen put, zal hij minder putten uit de bron van de Geest. Het is een levenslang groeiproces om steeds minder vanuit eigen kracht en steeds meer vanuit de verbondenheid met de Heilige Geest te leven. Daarom benadrukte Jezus in zijn onderwijs aan de discipelen steeds het leven vanuit die verbondenheid als de kern van het christenleven:

"... blijf in mij, dan blijf ik in jullie." (Johannes 15:3, NBV2004)

Alleen dan komt er iets goeds voort uit de gelovige en dat wordt gerechtigheid genoemd.

De Heilige Geest helpt de gelovige om de levenswet van de liefde te vertalen naar de praktijk van elke dag.

"Wat uzelf betreft: de zalving die u van hem ontvangen hebt, is blijvend, u hebt geen leraar nodig. Zijn zalving leert u alles naar waarheid, zonder bedrog. Blijf daarom in hem, zoals zijn zalving u geleerd heeft." (1 Johannes 2:27, NBV2004)

We kunnen wel aan Gods levenswet voldoen

Vanwege de bovenstaande oplossingen van Gods kant kun je als gelovige dus voldoen aan Gods levenswet en wel op een manier die de mogelijkheden van het Oude Verbond ver overstijgt. De inhoud van de nieuwtestamentische wet is in grote lijnen gelijk aan die van de oudtestamentische wet, maar het verschil zit vooral in de nieuwe mogelijkheden die beschikbaar zijn gesteld. Onnodig te zeggen dat niet de nieuwtestamentische gelovige zelf voldoet aan Gods levenswet, maar dat God het als het ware door hem heen doet. En dat alles via de actieve werkzaamheid van Gods Geest in het hart van de gelovige.

Tegelijk moet gezegd worden dat een en ander niet vanzelf gaat. De gelovige zelf heeft de verantwoordelijkheid om zo goed mogelijk Gods leefregels op te volgen en om zich in geloof uit te strekken naar vergeving van zonden en naar de vervulling met de Heilige Geest.

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.