6.4.8. Vergeving ontvangen

God vergeeft

Elk zondebewust kind van God mag rekenen op de open, vergevende armen van zijn hemelse Vader. Geen zonde is te groot. Wees niet bang dat Jezus kapot zal zijn van wat je Hem vertelt. Hij is er al eens 'kapot' aan gegaan toen Hij aan het kruis stierf. Je houdt het niet voor mogelijk welke vreselijke zonden al bedekt zijn onder zijn bloed. Jouw zonden kunnen er ook nog wel bij. Het offer van Jezus was daarvoor meer dan voldoende. Maar vergeet nooit dat vergeving niet goedkoop wis. Jezus heeft er een bittere, dure prijs voor betaald door zelf de consequenties van jouw zonden te dragen die JIJ had moeten dragen...

Wie met oprechte schuldbelijdenis bij God komt, ontvangt altijd vergeving, zodat beleden zonden vanaf dat moment nooit meer tussen God en de gelovige 'ex-zondaar' instaan. Toen de verloren zoon (uit de gelijkenis van Jezus) thuis kwam, ging de Vader zijn zoon niet eerst inpeperen wat voor een verdriet hij Hem had gedaan, hoeveel geld hij had opgemaakt en dat hij als een beest had geleefd. Niets van dat alles. De vader rende zijn zoon tegemoet en smoorde diens hakkelende schuldbelijdenis met tranen van blijdschap over zijn wederkomst. De zoon kwam niet bij zijn Vader 'op het matje' terecht, maar in Vaders armen (Lucas 15:20-24). Asjeblieft, denk ook aan die armen als je nog wat aan God te belijden hebt. God vergeeft graag, want Hij wil dat je vrij bent, vrij van de gebondenheid en vrij van de duisternis die zonde met zich meebrengt. God is dolblij als je de weg tot bevrijding en vergeving hebt gevonden.

Grondige vergeving

Gods vergeving is heel grondig; Hij komt nooit meer op eenmaal vergeven zonden terug.

"Zover het oosten is van het westen, zo ver heeft Hij onze overtredingen van ons gedaan." (Psalm 103:12, HSV2010)

"Hij zal al onze zonden werpen in de diepten der zee." (Micha 7:19, NBG1951)

God doet onze zonden zover bij zich vandaan, dat Hij er zelf niet meer bij kan! God heeft natuurlijk een perfect geheugen, maar eenmaal vergeven zonden wist Hij volkomen uit zijn herinnering (Hebreeën 10:17-18). Breng vooral een eenmaal beleden zonde niet voor de tweede maal bij God, want dan weet God niet meer waar je het over hebt. Als je zonden beleden en vergeven zijn, vormen ze geen belemmering meer tussen God en jou. Dat is dan voorgoed een gepasseerd station. Einde bericht.

Je kent waarschijnlijk het verhaal van David, die overspel had bedreven met Batseba en vervolgens haar man de dood injoeg om met haar te kunnen trouwen (2 Samuël 11). Dat was een vreselijke zonde, vooral voor een 'man van God'! David toonde berouw en God vergaf hem (2 Samuël 12). Vanaf dat moment was God de geschiedenis bij wijze van spreken WEL vergeten en keek Hij weer naar David als een rechtvaardig mens, zonder negatieve bijgedachten. Lees maar eens hoe God jaren na zijn dood over David sprak tegen de goddeloze koning Jerobeam:

"Jij bent anders dan mijn dienaar David, die mijn geboden in acht nam, mij met heel zijn hart toegewijd was en altijd deed wat goed is in mijn ogen..." (1 Koningen 14:7-8, NBV2004)

Nou ja, ALTIJD? Ja, want God had Davids misstappen vergeven en ... vergeten. God kan vergeten als Hij daarvoor kiest. Ook dat is iets wat God wel kan en wij niet. En zo gaat Hij ook met jouw zonden als je die beleden hebt. Verbaas je over de diepte van zijn vergeving en ... laat je hart erdoor bevrijden en van de resterende schuldgevoelens.

Vergeving accepteren

Evenals er bij de bekering geloof nodig was om nieuw leven te ontvangen, zo is er ook geloof nodig om de vergeving van beleden zonden aan te nemen. Sommige mensen vinden het zo moeilijk om Gods vergeving te accepteren, dat ze zichzelf straffen gaan opleggen. Boetedoening heet dat. Dat idee is al duizenden jaren oud.

"Ofschoon zo'n zelfgemaakte religie, met haar zelfkastijding en minachting voor het lichaam, voor wijsheid moet doorgaan, is zij van geen waarde ..." (Kolossenzen 2:23, WV1995)

Maar dat gebeurt echt niet alleen in kloosters. Veel mensen, die iets verkeerds hebben uitgespookt, blijven zichzelf jarenlang veroordelen en straffen, lang nadat God hen heeft vrijgesproken. Zelftuchtiging is volstrekt nutteloos en zelfs schadelijk. Willen we soms zelf de prijs betalen die Jezus allang betaald heeft? Het ruikt naar de trots van de oude natuur die niet uit genade wil leven, maar alles zelf wil opknappen. Het komt ook voort uit een gebrek aan geloof in het volmaakte offer van Jezus.

Accepteer Gods vergeving dan ook in geloof en kom er ook niet meer op terug. Als je dezelfde zonde een tweede maal belijdt, is dat het bewijs dat je niet in Gods vergeving gelooft en dat doet God ongetwijfeld verdriet.

Veel gelovigen vinden het heel moeilijk om vervolgens zichzelf te vergeven. Ze blijven maar rondlopen met schaamte over wat ze gedaan hebben, zodat de vrede van Gods vergeving niet tot hen doordringt. Is dat een vorm van boetedoening? Willen zij zichzelf een straf opleggen om zichzelf daarmee te rechtvaardigen? Het is soms heel moeilijk om uit genade te leven, om vergeving van God te accepteren zonder er iets tegenover te kunnen stellen. Toch moeten we dat leren. Als we onze zonden berouwvol aan God beleden hebben, heeft Hij ze vergeven op grond van het plaatsvervangend sterven van Jezus aan het kruis. Vanaf dat punt kunnen we weer opnieuw beginnen. Laten we dat asjeblieft ook accepteren, want daarvoor is Jezus nu juist naar ons toe gekomen! Voor oprecht beleden zonden geldt het volgende:

"... Onze zonden werpt u in de diepten van de zee." (Micha 1:19, NBV2004)

En als zonden vergeven zijn, bestaan ze niet meer voor God. Mocht je er bij God weer over beginnen, dan weet God niet meer waar je het over hebt...

Rechtvaardigmaking

Bij iemands wedergeboorte ontvangt hij niet alleen vergeving van zonden, maar is er ook sprake van rechtvaardigmaking. Dat is niet hetzelfde als vergeving, zoals veel mensen denken, maar zo ongeveer het tegenovergestelde. Beide komen we ook tegen na elke schuldbelijdenis van bepaalde zonde. De werking van het kruis is altijd tweeledig:

  1. Door je belijdenis van zonden breng je die zonden bij het kruis, waar Jezus je schuld heeft 'betaald' door zijn plaatsvervangend sterven.
  2. De gerechtigheid van Jezus wordt jou toegerekend.

Een voorbeeld van rechtvaardigmaking in de praktijk: Toen de verloren zoon uit de gelijkenis bij zijn vader kwam, zei deze niet: "Fijn dat je er weer bent, jongen. Ik vergeef je zonden, je staat niet meer bij me in de schuld, maar ga toch maar op kamers wonen en zoek maar een baantje, want ik vertrouw je voor geen cent meer." Integendeel: de vader gaf zijn zoon de allerbeste kleren en maakte er een groot feest van. Hij gaf hem zijn zegelring te dragen, waarmee hij zijn zoon weer in zijn oude positie herstelde. De vader vertrouwde hem weer volledig (Lucas 15:22-24).

Zo doet God ook met jou en mij. Als je berouwvol bij Hem komt geeft Hij je weer het volste vertrouwen. Ben je dat vertrouwen waard? Nee, natuurlijk niet, maar Hij geeft het je wel. Zo is God. Vergeving kunnen we misschien nog wel een beetje begrijpen, maar rechtvaardigmaking gaat ons helemaal boven de pet. Dat is een mate van genade die zo ver uitstijgt boven wat we zelf kunnen opbrengen voor onze medemensen, dat we Gods genade absoluut niet kunnen peilen. En daarom praten we er ook te weinig over...

Vergeving schenken

Bij het Onze Vader gebed geeft Jezus slechts één kanttekening, en wel bij het gedeelte "vergeef ons onze schulden...":

"Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven; maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven." (Matteüs 6:14-15)

Dit is een buitengewoon belangrijke opmerking die we serieus moeten nemen. Ga voor jezelf eens na of er mensen zijn, waar je boos op bent, omdat je van mening bent dat ze je iets hebben aangedaan. Je mag de Heilige Geest vragen of Hij je geheugen op dat punt wil opfrissen. Wat anderen je ook hebben aangedaan, rust niet voordat je hen hebt vergeven en zeg dat dan ook tegen je hemelse Vader. Als je er moeite mee hebt, vraag Jezus dan om hulp, die de zondelast van de hele wereld op zich heeft genomen en onschuldig de straf voor al die onsympathieke mensen heeft gedragen. Jezus weet precies waar je het over hebt en Hij begrijpt hoe moeilijk het kan zijn om te vergeven. Het heeft Hem ook bloed, zweet en tranen gekost om jou te vergeven, weet je nog?

Wat anderen je ooit hebben aangedaan, rust niet voordat je diepgaande vergeving hebt kunnen geven, desnoods met pastorale hulp. Pas dan valt er een loden last van je schouders af, die een ernstige belemmering was voor je gebeden.

Zie ook onderwerp 'Vergeven' in hoofdstuk 'Beproevingen'.

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.