5.2.5. Levendmaking

Wat is levendmaking?

Levendmaking is als het ware het sluitstuk van de wedergeboorte, waardoor de overige drie aspecten van de wedergeboorte ( rechtvaardigmaking, verzoening en verlossing) tot leven komen. Ontvangen van nieuw leven en wedergeboorte zijn begrippen die dan ook heel dicht bij elkaar liggen. Geboorte betekent immers niets anders dan dat je begint te leven. Wedergeboorte is het begin van je geestelijke leven.

Na de zondeval is de mensheid in de geestelijke dood terechtgekomen. Door zijn plaatsvervangend sterven aan het kruis heeft Jezus zijn leven prijsgegeven om de mensheid alsnog het leven te kunnen aanbieden. Bij de wedergeboorte wordt dit collectieve aanbod van leven persoonlijk gerealiseerd bij de bekeerde mens. Hij wordt dan van binnen uit, vanuit zijn geest, een nieuw mens door de Heilige Geest die in hem komt wonen. De gelovige ontvangt daardoor een zogenaamde nieuwe natuur, waardoor zijn gedrag en levensstijl gaat veranderen.

"... opdat u daardoor deel zou krijgen aan de Goddelijke natuur, nadat u het verderf, dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent." (2 Petrus 1:4, HSV2010)

Bij levendmaking onderscheiden we een minkant en een pluskant. De minkant is dat de wedergeboren mens niet langer geestelijk dood is; de pluskant is dat hij nieuw, geestelijk leven ontvangt. In dit verband betekent de term 'minkant' dat God iets schadelijks wegneemt dat bij het oude leven hoort. De term 'pluskant' betekent dat God daarvoor in de plaats iets goeds geeft dat bij het nieuwe leven hoort.

Minkant van levendmaking: niet langer geestelijk dood

Nadat Adam geschapen was leefde hij in harmonie met God en de aarde om hem heen was vol van Gods zegenende en beschermende heerlijkheid. Toch had hij nog niet die geestelijke verbondenheid met God die hij zou ontvangen als hij voor God zou kiezen door van de levensboom te eten. In plaats daarvan koos hij voor onafhankelijkheid van God en zo ontving hij de geestelijke dood bij de doodsboom. Zo is ook elke nakomeling van Adam geboren zonder geestelijke verbondenheid met God. Leven zonder God noemt de Bijbel 'dood'. Elk mens wordt dus geboren als geestelijk dode, hoe vervelend dat ook klinkt.

Bij de wedergeboorte ontvang je als bekeerde mens het leven dat Adam zou hebben gekregen als hij van de levensboom zou hebben gegeten. Het kruis van Jezus is je levensboom geworden. Als je Jezus hebt aangenomen, heb je daardoor gegeten van de levensboom en nieuw, geestelijk leven gekregen. Dat leven is bovendien eeuwigdurend. Daarmee worden de dodelijke gevolgen van de zonde weggenomen. Je aardse lichaam is wel sterfelijk, maar de dood zal niet meer zijn dan een toegangspoort tot het eeuwige leven met God.

Pluskant van levendmaking: nieuw leven ontvangen

In het dagelijks taalgebruik betekent geestelijk leven zoiets als alle kerkelijke en godsdienstige aangelegenheden bij elkaar. Dat woordgebruik heeft dus niets met echt geestelijk leven te maken. Het nieuwe leven is niet een aangeleerde levensstijl of godsdienstigheid, maar heeft een bovennatuurlijke kwaliteit. Nieuw leven betekent dat de Heilige Geest in je hart woont, ofwel dat God met je menselijke geest is verbonden. Daarover is in het Oude testament al geprofeteerd:

"Een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van steen zal ik uit uw lichaam verwijderen en ik zal u een hart van vlees geven. Mijn Geest zal ik in uw binnenste geven..." (Ezechiël 36:26-27, NBG1951)

Voor onze geboorte leefden we in het lichaam van onze moeder die ons via de navelstreng van alle noodzakelijke voedingsstoffen voorzag. Bij onze natuurlijke geboorte werd die navelstreng doorgeknipt en vanaf dat moment konden we onafhankelijk leven. Bij wedergeboorte is het net andersom. Voor de wedergeboorte leefden we misschien wel binnen een bepaalde invloedssfeer van God, maar in geestelijke zin los van God. Bij de wedergeboorte worden we als het ware door een soort geestelijke navelstreng met God verbonden. Door die geestelijke navelstreng ontvangen we alles wat we nodig hebben om dat nieuwe leven te leven zoals het hoort. Het nieuwe leven kan dan ook worden omschreven als: leven in verbondenheid met God, als een internetverbinding met de hemel.

Als iemand wordt levend gemaakt, dan gebeurt er iets in de geestelijke wereld. De hemel staat in open verbinding met alle mensen op aarde die nieuw leven hebben ontvangen. Daarom zegt de Bijbel ook dat er feest is in de hemel als een zondaar zich bekeert (Lucas 15:7,10). Wedergeboorte wordt niet alleen vanuit de hemel waargenomen, het speelt zich gewoon in de hemel zelf af, want de hemel behoort tot de geestelijke wereld en het wedergeboren hart ook. Ga er maar van uit dat die gebeurtenis even duidelijk door de hemelbewoners wordt waargenomen als het doorbreken van de zon op aarde gezien wordt door de aardbewoners.

Nieuw leven ontvangen betekent dat Jezus via de Heilige Geest in het hart van de bekeerde mens komt wonen:

"zodat Christus door het geloof woont in uw hart..." (Efeziërs 3:17, WV1995)

Je behoudt natuurlijk je eigen identiteit en je eigen hart; dat is ongeveer hetzelfde als je geest. Maar in dat hart is het leven van Jezus erbij komen wonen. Het aardse leven heb je via je ouders en voorouders uiteindelijk van Adam doorgekregen. Het nieuwe leven heb je ontvangen door de tweede Adam: Jezus. Daarom lezen we in de brieven van Paulus steeds over leven in verbondenheid met Jezus.

In de gelijkenis van de verloren zoon (Lucas 15:11-32) geeft Jezus onderwijs over begrippen als bekering en wedergeboorte. Als de zoon tot inkeer is gekomen, gaat hij naar huis en vernedert zich voor zijn vader. De vader is buiten zichzelf van blijdschap en geeft hem een liefdevol en feestelijk onthaal. Want, zei hij:

"... mijn zoon hier was dood en is weer levend geworden." (Lucas 15:24, NBG1951)

Zie meer hierover in onderwerp 'Inwoning van de Heilige Geest' in hoofdstuk 'Heilige Geest'.

Met Jezus gestorven en opgestaan

Paulus legt in Romeinen 6:3-5 uit dat levendmaking ook kan worden beschreven als met Jezus gestorven en opgewekt zijn. Jezus heeft zich vereenzelvigd met de mensheid door plaatsvervangend te sterven en vervolgens opgewekt te worden. Het gevolg is dat de mens, die Gods genadeaanbod heeft aangenomen, ook vereenzelvigd is met Jezus in zijn sterven en opstanding:

"... U bent immers met Hem begraven ... door het geloof van de werking van God, Die Hem uit de doden heeft opgewekt ..." (Kolossenzen 2:12, HSV2010)

Nieuwe levenswandel

Het nieuwe leven is een geschenk van God, je kunt het niet zelf opbrengen. De nieuwtestamentische gelovige heeft als opdracht om Gods wil te gehoorzamen, maar dan wel vanuit de verbondenheid met de Heilige Geest die in hem woont. Probeer je uit eigen kracht God te gehoorzamen dan mislukt het, omdat alles wat uit jezelf komt onvolkomen is. Maar wat Gods Geest als het ware door je heen doet is wel volmaakt. Bovendien, als Gods Geest werkzaam is in je hart, hebben verleidingen tot zonde op dat moment geen vat op je. Dit wordt in het volgende Bijbelvers:

"Maar ik zeg: Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen." (Galaten 5:16, HSV2010)

Die nieuwe levenswandel uit zich in liefde voor God en de medemens, waarbij wordt geput uit de bron van Gods liefde.

Wedergeboorte en emoties

De hevigheid van emoties hangen samen met iemands karakter (er zijn mensen die zo weinig emoties kennen dat ze echt helemaal niets ervaren!) en de mate van radicaliteit van iemands bekering. Enkele veel voorkomende reacties zijn:

  • tranen - wanneer de Heilige Geest je overtuigt van zijn zondige levenswijze, resulterend in oprecht berouw en een diep gevoel van schaamte
  • vreugde - een bevrijdende blijdschap vanwege je nieuw ervaren vrijheid en vrede door bevrijding van de zondelast en het maken van een nieuw begin
  • vrede - door de nieuw ervaren aanwezigheid van God in je leven
  • ruimte - alsof er een nieuwe wereld voor je open gaat, en dat is ook werkelijk zo.

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.