5.2.4. Verlossing

Door de rechtvaardigmaking is de juridische positie van de bekeerde mens veranderd van zondaar tot rechtvaardige. Het tweede aspect van de wedergeboorte, verzoening, is de relationele kant van de wedergeboorte Het derde aspect, verlossing, gaat over de vraag wie de zeggenschap over je leven heeft. Let op: de verlossing heeft GEEN betrekking op onze ZONDEN, maar op onze bevrijding uit de macht van de satan.

"Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis..." (Kolossenzen 1:14, NBG1951)

Natuurlijk is er wel een indirect verband tussen verlossing uit de macht van de satan en vergeving van zonden, zoals alle vier aspecten van de wedergeboorte met elkaar samenhangen, maar elk aspect is ook weer duidelijk verschillend. Soms word je door Bijvertalingen op het verkeerde been gezet. Zo lezen we In de HSV2010 vertaling:

"In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden." (Kolossenzen 1:14, HSV2010)

Het woord 'namelijk' is een toevoeging, een eigen interpretatie van de vertalers, waaruit blijkt dat zij vergeving van zonden min of meer gelijk stellen aan verlossing. Jammer! De GNB1996 vertaling heeft beide begrippen duidelijk NAAST elkaar geplaatst en dat is naar mijn mening correct:

"In hem weten wij onze bevrijding verzekerd en onze zonden vergeven." (Kolossenzen 1:14, GNB1996)

Andere vertalingen wagen zich niet aan een eigen interpretatie en plaatsen er een komma tussen. Helaas bestaat in veel kerkelijke kringen de neiging om alle kernbegrippen die te maken hebben met Gods Herscheppingsplan voor de mens vooral op het zondevraagstuk te laten slaan. Maar Gods plan houdt zoveel meer in...

Overwinning over de satan en persoonlijke verlossing

Na de zondeval is de mensheid in de macht van de satan terechtgekomen. Toen Jezus aan het kruis stierf heeft Hij de macht van de satan overwonnen. De macht van de satan zouden we ook kunnen omschrijven als de optelsom van de machten van zonde, ziekte en dood, leugen, en zo zijn er nog wel enkele te bedenken.

"Hij heeft de heerschappijen en de machten ontwapend, hen openlijk aan de kaak gesteld en over hen getriomfeerd door het kruis." (Kolossenzen 2:15, WV1995)

Een andere kant van deze overwinning is dat Jezus met zijn bloed de losprijs betaald heeft die meer dan voldoende is om de hele mensheid van de satan vrij te kopen. Aan het kruis is niemand minder dan de Zoon van de almachtige, allerhoogste God gestorven. Bij de wedergeboorte wordt de vrijkoping van de gehele mensheid individueel toegepast op de gelovige waardoor hij een verloste wordt, bevrijd uit de slavernij van de satan.

Het begrip 'verlossing' heeft een minkant en een pluskant: bevrijding UIT de macht van de satan en toetreding TOT het Koninkrijk van God. In dit verband betekent de term 'minkant' dat God iets schadelijks wegneemt dat bij het oude leven hoort. De term 'pluskant' betekent dat God daarvoor in de plaats iets goeds geeft dat bij het nieuwe leven hoort.

Minkant van verlossing: Bevrijding en vrijkoping uit de macht van de satan

De Bijbel zegt dat Jezus op aarde is gekomen:

"... om zijn leven te geven als losprijs voor velen" (Matteüs 20:28, NBG1951)

Dit beeld heeft alles te maken met het loskopen van slaven, bijvoorbeeld op de slavenmarkt.

"... Ieder, die de zonde doet, is een slaaf van de zonde" (Johannes 8:34, NBG1951/HSV2010)

De bevrijde slaaf wordt niet een slaaf van God, maar een vrij mens die God uit liefde gaat dienen.

"Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft ... " (Galaten 5:1, HSV2010)

Net zoals God lang geleden het volk Israël verlost heeft uit de slavernij in Egypte, zo heeft God de bekeerde mens bevrijd uit de slavernij van de satan. Hij is bijvoorbeeld niet langer een gevangene van zijn eigen begeerten of wat dan ook, maar een vrij mens. Vrijheid is een kostbaar geschenk dat bij wedergeboorte aan de gelovige wordt gegeven, door Gods genade. Toch kan een gelovige ook na zijn wedergeboorte nog vastzitten aan oude hardnekkige zondepatronen, onbeheerste verlangens of verslavingen, waardoor ze nog in een zekere mate van gebondenheid leven. Ook daarvan wil God je bevrijden.

Zie daarvoor hoofdstuk 'Bevrijding'.

Er zijn talloze romans geschreven over sterke, moedige mannen die hun geliefde bevrijden uit de handen van slechteriken. De verlossing van Jezus is zo'n bijzondere gebeurtenis die je zelf hopelijk hebt meegemaakt, waar zelfs Superman niet aan kan tippen:

  • Jezus is de heldhaftigste man die ooit op aarde geleefd heeft.
  • Jezus heeft niet met menselijke wapens gestreden, maar met zelfopofferende liefde stierf Hij een extreem gewelddadige dood.
  • Jezus heeft niet de eerste de beste derderangs boef overwonnen, maar de sterkste en meest gewelddadige tegenstander van het heelal: de satan, de duistere macht waarin al het kwaad van het heelal is samengebald.
  • Jezus heeft niet een of twee mensen van een wisse dood gered, maar een hele mensheid.

Het belangrijkste van alles komt nog:

  • Jezus was geen romanfiguur of filmheld, maar Hij is ECHT.
  • Als jij bekeerd bent, ben jij geen lezer(es) van een mooi verhaal, maar hoofdpersoon naast de Held.
  • Het happy end met 'en zij leefden nog lang en gelukkig' hoort er ook bij. Zelfs voor EEUWIG.

Het evangelie is echt goed nieuws!

Pluskant van verlossing: Toelating tot het Koninkrijk van God

"Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde ..." (Kolossenzen 1:13, NBG1951)

Na je bekering heeft Jezus je niet alleen bevrijd uit de slavernij van de satan, maar bovendien ingelijfd in het Koninkrijk van de Hemel. Je hebt een andere nationaliteit gekregen, want je bent uit het koninkrijk van de duisternis verlost om voortaan bij het koninkrijk van het licht te behoren. Je wordt een hemelburger en dat is een enorm voorrecht.

"... uit de duisternis ... tot Zijn wonderbaar licht." (1 Petrus 2:9, HSV2010)

"Maar wij hebben ons burgerrecht in de hemel, en van daar verwachten wij onze redder, de Heer Jezus Christus." (Filippenzen 3:20, NBV2004)

Het hoofdkwartier van je leven is verplaatst van de aarde naar de hemel. Daar is voortaan je hart en daar is je leven, want daar is Jezus. Een verlost mens is een pelgrim op aarde, op weg naar de hemelse stad. Je bent vanaf je wedergeboorte van hemelse oorsprong en je hebt een hemels doel. Je hebt in geestelijke zin een nieuw paspoort gekregen, afgegeven door Jezus zelf en met een eeuwige geldigheid! Iemands burgerschap van het Koninkrijk van de Hemel kan alleen ongedaan worden gemaakt op verzoek van de persoon zelf, als hij ervoor kiest zich van God los te maken.

Jezus heeft als Schepper en Koning recht op je hele leven. Onderwerping aan Hem is dan ook de meest vanzelfsprekende reactie van de verloste mens. Maar Jezus heeft je niet gekocht om je tot een andere vorm van slavernij te brengen, maar tot volkomen vrijheid. Die vrijheid houdt onder andere in dat je zelfs vrij bent om zelf te bepalen in hoeverre je de Koning wilt dienen. Binnen het Koninkrijk van God dien je namelijk niet onder dwang, maar uit liefde, en dat is heel wat anders dan in het koninkrijk waaruit je verlost bent!

"U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om Hem te kunnen aanroepen met 'Abba, Vader'." (Romeinen 8:15, NBV2004)

God gaat nog een stap verder: Je bent niet alleen verlost om een onderdaan van God te worden, maar je wordt ook als kind van God tot een wettige erfgenaam met de belofte om later met Jezus te regeren, wat dat ook maar mag inhouden. Het is werkelijk adembenemend welke plannen God met de verloste mens heeft.

"... en erfgenamen te zijn van het Koninkrijk, dat Hij beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben." (Jakobus 2:5, HSV2010)

"Als wij volharden, zullen wij ook met Hem regeren..." (2 Timoteüs 2:12, HSV2010)

Iemand die verlost is van de overheersing van de satan en de zonde is in geestelijk opzicht een vrij mens geworden. De bekende prediker Charles Spurgeon bracht dat zo onder woorden:

"We houden niet van God vanwege dwang,
ons geloof is geen gebondenheid,
ons belijden is geen slavernij,
we woorden niet voortgesleept door heiligheid,
noch gedreven door plichtsbesef.
Onze vroomheid is ons plezier,
onze hoop is onze blijheid,
onze plicht is onze vreugde."

Voorbeeld

Het bekendste voorbeeld in de Bijbel dat het bovenstaande illustreert is het leven van Jozef, de zoon van Jakob (Genesis 37-41). Hij kwam op een gegeven moment in de gevangenis terecht, waar hij vele jaren moest doorbrengen. Door een bijzondere leiding van God wordt hij door de farao van Egypte uit de gevangenis gehaald, met het verzoek een droom uit te leggen die God aan de farao had gegeven. Jozef gaf de uitleg en zei dat er zeven magere en zeven vette jaren zouden komen. Jozef gaf vervolgens een verstandig advies aan de farao, die daar zo blij mee was dat hij Jozef aanstelde tot onderkoning van Egypte, een positie met grote rijkdom en eer.

Wat een contrast: van gevangene tot onderkoning, van een stinkende kerker tot een stralende troon. En in geestelijk opzicht maakt elk bekeerd persoon die 'droomcarrière' mee bij zijn wedergeboorte. Dat wordt niet altijd even dramatisch ervaren, zoals bijvoorbeeld bij Jozef, maar de feiten zijn wel degelijk heel goed vergelijkbaar!

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.