5.2.3. Verzoening

Van de vier aspecten van de wedergeboorte is de rechtvaardigmaking het fundament van de wedergeboorte. Door de rechtvaardigmaking is de juridische positie van de bekeerde mens veranderd van zondaar tot rechtvaardige. Het tweede aspect gaat over de relationele kant van de wedergeboorte.

Verzoening van de wereld persoonlijk toegepast

Na de zondeval van de mens is de relatie tussen God en de mensheid verbroken en is de mens van God vervreemd geraakt. Adam en Eva hebben God afgewezen door naar de satan te luisteren, want ze wilden niet meer afhankelijk van God zijn. Ze wilden liever voor zichzelf beginnen, net zo als de satan dat ooit gedaan had toen hij in opstand tegen God kwam. Dat was regelrechte rebellie tegenover hun Schepper en Weldoener, waardoor ze Gods vijanden werden. Door zijn plaatsvervangend sterven aan het kruis heeft Jezus de kloof tussen God en de mensheid overbrugd. Bij de geboorte van Jezus was er een spreekkoor van engelen dat God loofde met de woorden:

"... Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen." (Lucas 2:14, HSV2010)

God heeft weer welbehagen in de mensheid, dat wil zeggen: God heeft weer een goede relatie met de mensheid. Bij de wedergeboorte wordt deze collectieve verzoening van de mensheid toegepast op de bekeerde mens, waardoor hij bij zijn wedergeboorte in een nieuwe relatie met God komt te staan.

Bij de verzoening onderscheiden we een minkant en een pluskant. In dit verband betekent de term 'minkant' dat God iets schadelijks wegneemt dat bij het oude leven hoort. De term 'pluskant' betekent dat God daarvoor in de plaats iet goeds geeft dat bij het nieuwe leven hoort.

Minkant van verzoening: vijandschap met God beëindigd

Paulus schrijft het volgende over gelovigen van zowel joodse als heidense afkomst:

"... en opdat Hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood heeft." (Efeziërs 2:16, HSV2010)

Voorheen was je een vijand van God doordat je in zondige opstandigheid leefde. Als je in een christelijk gezin bent opgegroeid heb je dat misschien niet zo ervaren, omdat je toch in zekere zin 'in het licht van God' leefde. Naarmate je ouder werd, wist je steeds beter dat je een zondaar was en zelf verantwoordelijk was voor al het verkeerde dat je deed. Je merkte heel goed dat die zonden een afstand veroorzaakten tussen God en jou, waardoor er geen open relatie met God mogelijk was. Je begreep dat je persoonlijk verantwoordelijk bent voor je keuzen en dat je niet op het geloof van je ouders kunt meeliften. Bij je wedergeboorte is dat radicaal veranderd want vanaf dat moment sta je niet langer te boek als vijand van God, De vijandschap is definitief voorbij.

Pluskant van verzoening: gunsteling van God geworden

God beschouwt je niet meer als vijand, maar Hij kijkt vol liefdevolle vriendelijkheid naar je, en dat is de andere kant van de wat de verzoening voor jou heeft opgeleverd. Je bent bij de wedergeboorte een gunsteling, een uitverkorene van God geworden, het voorwerp van zijn vaderlijke liefde. God is blij met je, want Hij ziet iets van zijn Zoon in je. Je bent immers met 'Christus omkleed' zoals de Bijbel dat zegt (Galaten 3:27).

Door wedergeboorte word je in Gods heilige gezin geboren en ben je een van de 'huisgenoten van God' geworden (Efeziërs 2:19) en zelfs een kind van God:

"Maar allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk ... uit God geboren zijn." (Johannes 1:12-13, HSV2010)

Je lichaam had je al van God ontvangen, doordat Hij je Schepper is. In die zin was God al je Vader. Bij de wedergeboorte heb je bovendien nieuw, geestelijk leven in je hart ontvangen. Daardoor mag je God ook in geestelijke zin je Vader noemen. Doordat God zowel in fysiek als in geestelijk opzicht je Verwekker is, mag je jezelf zelf dubbel en dwars een kind van God noemen. Je bent opnieuw geboren als geliefd kind van God. Je wordt rechtstreekse familie van de allerhoogste God, niet als een verre achterachterneef, maar als kind! Niet geadopteerd als kind, maar GEBOREN als KIND van God. Dit is te echt gek voor woorden!

De verandering die de verzoening teweegbrengt is enorm:

  • van vijand tot gunsteling en kind van God
  • van eenzaamheid tot verbondenheid
  • van armoede naar rijkdom
  • van een zinloos tot een zinvol bestaan

Voorbeeld van verzoening

Een voorbeeld van een verzoening kunnen we vinden in 1 Samuël 25. David met zijn mannen voelden zich buitengewoon onbeschoft behandeld door boer Nabal. Samen met een klein legertje was David onderweg om hem een gevoelige les te geven. Plotseling kwam Abigaïl, de vrouw van Nabal, David tegemoet. Zij bracht op een indrukwekkende manier verzoening tot stand om te voorkomen dat Nabal en zijn personeel zouden worden gedood (1 Samuël 25:31):

  • Ze laadde de schuld op zichzelf en boog zich in onderwerping neer voor David.
  • Ze bood David een omvangrijk verzoeningsgeschenk aan.
  • Ze vroeg David om dit geschenk te aanvaarden en daarmee duidelijk te maken dat er geen vergelding zou plaatsvinden.

David accepteerde het verzoeningsaanbod en was Abigaïl welgezind. Zo welgezind zelfs dat hij na de dood van Nabal, kort daarna, haar ten huwelijk vroeg. Dat was nog eens verzoening! De vijandschap was beëindigd en er ontstond zelfs een innige relatie.

Relatie met God de Vader

Jezus zegt dat we als gelovigen God mogen aanspreken als Vader. Dat is een prachtige naam vol inhoud en ik denk ook dat dit Gods favoriete aanspreektitel is. Het is Gods bedoeling dat die nieuwe relatie van de Vader met zijn kinderen heel intiem is. Tegelijk is het een relatie van afhankelijkheid.

Het is niet correct om God of Jezus onze Vriend te noemen, want de term vriend spreekt van een verhouding tussen gelijkwaardige personen. Er zijn allerlei liedjes in omloop waarin Jezus onze Vriend wordt genoemd, maar dat zegt op zich niets: Er staat wel meer onzin in liedjes. We moeten uit respect voor God uitkijken met wat we zeggen. Nergens spoort de Bijbel ons ertoe aan om God aan te spreken met Vriend. Zelfs als Jezus zijn discipelen vrienden noemt, mogen we dat niet omdraaien. Elke term, waarin we onze relatie tot God of tot Jezus willen uitdrukken, moet zijn verhevenheid boven onszelf uitdrukken. Zo niet, dan offeren we Gods heiligheid op aan zijn liefde en dat doet geen recht aan wie God is.

Zie onderwerp " Relatie met God' in hoofdstuk 'Omgang met God'.

Nieuw Verbond

De relatie met God wordt uitgedrukt in het Nieuwe Verbond tussen God en de wedergeboren mens. Dat Nieuwe Verbond is van een hogere orde dan het Oude Verbond, dat God met het volk Israël heeft gesloten. Misschien vind je het begrip 'verbond' nogal zwaar klinken. Maar het gaat in feite om de VERBONDENHEID met God; zowel collectief tussen God en alle gelovigen bij elkaar, als individueel tussen God en elke gelovige afzonderlijk.

Zie ook hoofdstuk 'Gods verbonden'.

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.