5.2.1. Wat is wedergeboorte?

Nieuw leven

"Gered heeft Hij ons door het bad van wedergeboorte en vernieuwing door de heilige Geest..." (Titus 3:5, NBV2004)

Wedergeboorte is een eenmalige gebeurtenis in een mensenleven: de afsluiting en bekroning van het bekeringsproces. Het markeert het begin van iemands leven als echte christen. Het is een geestelijke geboorte waarbij de geestelijke verbondenheid met God tot stand komt.

"... Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest." (Johannes 3:5-6, HSV2010)

Jezus sprak over een bovennatuurlijke, geestelijke geboorte door de Heilige Geest. Op andere plaatsen legt de Bijbel uit dat bij wedergeboorte Gods Geest in de geest van de mens komt wonen.

Wedergeboorte volgt direct op de bekering

In het herscheppingsproces aan het begin van iemands christenleven onderscheiden we de volgende stappen, die in elkaar overvloeien:

  1. God openbaart zichzelf aan de persoon.
  2. Er ontstaat een innerlijke overtuiging in het hart van de mens die open staat voor de inwerking van de Heilige Geest.
  3. De mens neemt in geloof Gods genadeaanbod aan door ervoor te kiezen Jezus als zijn Verlosser en Heer te aanvaarden.
  4. Onmiddellijk daarna vindt de wedergeboorte plaats door de Heilige Geest. Dit is een genadegeschenk van God.

Stappen 1-3 kunnen in lengte variëren. Bij sommige mensen is het enkele uren, bij anderen het grootste deel van hun leven.

Met Jezus gestorven en opgewekt

"Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden." (2 Korintiërs 5:17, HSV2010

Wedergeboorte is het allerbelangrijkste keerpunt in je leven als gelovige. Er gaat letterlijk een nieuwe wereld voor je open en er ontstaat nieuwe ruimte in je leven. Iemand zei eens: "Mijn ogen werden geopend, ik zag wat ik voorheen niet zag. Er is een last van mijn schouders gegleden en ik voel dat ik een fundamenteel vernieuwd mens ben geworden." Hoewel niet iedereen zijn wedergeboorte even heftig ervaart, is er altijd het krachtige besef van een belangrijk keerpunt.

Bij de wedergeboorte krijgen het sterven van Jezus aan het kruis en de opstanding van Jezus uit de dood hun betekenis in het leven van de pasbekeerde. Bekering betekent: jezelf overgeven bij het kruis, je oude leven afleggen en inleveren, zoals Jezus zijn eigen leven aan het kruis heeft afgelegd. Wedergeboorte betekent: een nieuw, geestelijk leven ontvangen in verbondenheid met Jezus, net zoals Jezus uit het graf is opgewekt.

"Wij zijn dan met Hem begraven ... in de dood, opdat evenals Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Want als wij met Hem één plant zijn geworden, gelijkgemaakt met Hem in Zijn dood, dan zullen wij ook aan Hem gelijk zijn in Zijn opstanding." (Romeinen 6:4-5, HSV2010)

Vanaf dat moment heb je een nieuwe nationaliteit ontvangen als hemelburger. Je bent niet genaturaliseerd tot hemelburger, maar gestorven als burger van het koninkrijk van de satan, en opnieuw geboren als burger in het Koninkrijk van God. Dit is een geestelijk burgerschap. Vanaf dat moment is dat je nieuwe nationaliteit en je vorige nationaliteit is definitief afgelopen.

Wedergeboorte aspecten

Bij het begrip wedergeboorte kunnen we vier aspecten onderscheiden. Deze hangen samen met de vier aspecten van de verdienste van Jezus door zijn plaatsvervangend sterven aan het kruis. Wat Jezus aan het kruis heeft bewerkstelligd voor de hele wereldbevolking van alle tijden en plaatsen wordt persoonlijk toegepast bij iemands wedergeboorte.

verdienste van Jezus voor de mensheid door zijn kruisdood persoonlijk toegepast bij wedergeboorte God neemt daarbij iets verkeerds weg God geeft daarvoor iets goeds in de plaats
de zonden gedragen rechtvaardigmaking vergeving van zondeschuld toerekening van Jezus' gerechtigheid
de verzoening met God tot stand gebracht verzoening geen vijand van God meer gunsteling en kind van God geworden
de satan overwonnen verlossing bevrijding uit de macht van de satan toelating tot het Koninkrijk van God
de dood overwonnen levendmaking niet langer geestelijk dood nieuw leven ontvangen

Betekenis van het kruis voor christengelovigen

Deze vier genoemde aspecten worden hierna als vier afzonderlijke onderwerpen uitgewerkt.

Zie ook onderwerp 'Betekenis van het kruis' in hoofdstuk 'Sterven van Jezus''.

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.