5.4.15. Heilige Geest en gedrag

Gedrag en levensstijl

 

schema gedrag en levensstijl

De Heilige Geest wil je als wedergeboren gelovige helpen je gedrag en levensstijl op God te stemmen, waardoor je kunt groeien in geloofspraktijk. Eigenlijk is dit het resultaat van wat de Heilige Geest in je verstand, wil en gevoel doet, zoals uitgelegd in de vorige drie onderwerpen.

  1. gedrag - De geloofskeuzen en geloofsbeslissingen van je wil worden uitgewerkt in je gedrag. Daardoor kun je als gelovige in geestelijke zin vruchtdragen.
  2. levensstijl - Je levensstijl wordt steeds meer bepaald door je nieuwe natuur door de werkzame inwoning van de Heilige Geest. Door de Heilige Geest verandert je karakter zodat je meer op Jezus gaat lijken.

Levensvernieuwing

De Heilige Geest was actief betrokken bij de schepping en ook bij het herscheppingsproces van de gelovige. Het was Gods Geest door wie Maria in verwachting raakte van Jezus. De engel had tegen haar gezegd:

"De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God." (Lucas 1:35, NBV2004)

Het is ook de Heilige Geest die mensen nieuw leven geeft bij hun wedergeboorte:

"'Ik verzeker u,' antwoordde Jezus, 'niemand kan het koninkrijk van God binnenkomen, als hij niet geboren wordt uit water en Geest." (Johannes 3:5, GNB1996)

"De Geest is het, die levend maakt..." (Johannes 6:63, NBV2004)

Later, bij de opstanding, zal het de Heilige Geest zijn die ons een nieuw stoffelijk lichaam zal geven. :

"Als de Geest van Hem die Jezus heeft opgewekt uit de doden in u woont, zal Hij, die Christus uit de doden heeft laten opstaan, ook uw sterfelijk lichaam levend maken door de kracht van zijn Geest, die in u woont." (Romeinen 8:11, WV1995)

Geloofspraktijk

De geloofspraktijk van een gelovige is de uitwerking van de gehoorzaamheid aan Gods wil waarvoor hij met zijn wil heeft gekozen.

"Ik zal jullie mijn geest geven en zorgen dat jullie volgens mijn wetten leven en mijn regels in acht nemen." (Ezechiël 36:27, NBV2004)

"Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst." (Galaten 5:25, NBV2004)

De Bijbel geeft een overvloedig aantal voorbeelden over de manier waarop gelovigen elkaar en andere mensen kunnen dienen. Dat doen zij in navolging van de Heer die ook naar de aarde kwam om te dienen.

"Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt." (1 Petrus 4:10, NBV2004)

Vruchten van de Geest

Een nieuwe levensstijl is het meest zichtbare resultaat van geestelijke groei. Dat uit zich in een levensstijl waaruit de vruchten van de Geest zichtbaar worden voor je omgeving:

"Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing." (Galaten 5:22, NBG1951)

De Heilige Geest helpt je om trouw te blijven en vast te houden aan wat je van en over God hebt ontvangen:

"Bewaar door de heilige Geest, die in ons woont, het goede dat je is toevertrouwd." (2 Timoteüs 1:14, NBV2004)

Zie meer hierover in hoofdstuk 'Vruchtdragen'.

Liefde tot God en je medemensen

Echte zegenende liefde komt uit God en elke wedergeboren gelovige is aangesloten bij het onbeperkte reservoir van Gods liefde, om die van Hem te ontvangen en door te geven. Daarbij speelt de Heilige Geest een hoofdrol.

"... Gods liefde is in ons hart uitgestort door de heilige Geest die ons werd geschonken." (Romeinen 5:5, WV1995)

"Maar de vrucht van de Geest is liefde..." (Galaten 5:22, NBV2004)

Jezus vertelde eens hierover:

"De Schrift zegt over wie in mij gelooft: Zijn hart zal een bron zijn waaruit stromen levend water vloeien.'" (Johannes 7:38, GNB1996)

De evangelist Johannes legt uit dat deze stromen van levend water betrekking hebben op de Heilige Geest in de gelovige:

"Daarmee bedoelde hij de Geest: wie in hem geloofden, zouden de Geest ontvangen. Toen was de Geest er namelijk nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was." (Johannes 7:39, GNB1996)

Zie meer hierover in hoofdstuk 'Zegenende liefde'.

Karakterontwikkeling

Net als ieder ander mens heb je een uniek karakter, dat op een unieke manier een weerspiegeling is van Gods karakter kan worden door het vernieuwende werk van de Heilige Geest. Ieder mens is geboren met een aantal sterke eigenschappen, terwijl andere eigenschappen ontbreken of veel minder sterk aanwezig zijn.

Een kind van God kan als volgt omgaan met die eigenschappen. Met je karaktergaven (sterke eigenschappen) mag je God en je medemens dienen. Tegelijk mag je erop vertrouwen dat de Heilige Geest je helpt in die gebieden waarin je eigen karakter tekort lijkt te schieten. Hij geeft kracht in elke zwakheid. Het is een levenslang leerproces om hier goed mee om te gaan.

Zie meer hierover in hoofdstuk 'Karakter en geloofsgroei'

.

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.