5.4.14. Heilige Geest en wil

Wil en loyaliteit

 

schema wil en loyaliteit

De Heilige Geest wil je als wedergeboren gelovige helpen je wil en loyaliteit op God te richten, waardoor je kunt groeien in geloofskracht en liefdevolle toewijding aan God.

  1. wil - De Heilige Geest geeft je als gelovige kracht om Gods wil te doen, naarmate je je wil aan Hem overgeeft.
  2. loyaliteit - De Heilige Geest en motiveert je wil tot gehoorzaamheid uit liefde voor God. En dat is de kern van je geloofsleven.

Kracht

In het Oude Testament vinden we veel Bijbelgedeelten waaruit blijkt dat Gods Geest moed en kracht geeft aan mensen, speciaal onder bijzondere omstandigheden:

"Toen kwam de geest van de HEER over Gideon; hij blies de bazuin en de mannen van Abiëzer sloten zich bij hem aan." (Rechters 6:34, WV1995)

De kracht van de Heilige Geest is een sleutelbegrip voor nieuwtestamentische gelovigen. Het is misschien wel het belangrijkste kenmerk van een gelovige in wie de Heilige Geest actief kan werken. Niet voor niets had Jezus gezegd tegen zijn apostelen:

"maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen..." (Handelingen 1:8, WV1995)

Ook de apostel Paulus beschouwt geestelijke kracht als HET kenmerk van de volwassen gelovige:

"Maar ik zal spoedig naar u toe komen, indien de Heer het wil, en dan zal ik wel te weten komen of die opscheppers het bij woorden laten of dat ze werkelijk kracht bezitten. Want het koninkrijk van God bestaat niet uit woorden, maar uit kracht ." (1 Korintiërs 4:19-20, NBV2004)

Let op: het is niet zo dat de Heilige Geest je een hoeveelheid kracht geeft zodat je die kracht ZELF kunt gebruiken om alles beter te kunnen doen. Het is en blijft de kracht van de Heilige Geest zelf en Hij wil in en door je heen werken. Daarbij is overgave van je wil aan God, gehoorzaamheid aan zijn wil en een diep besef van afhankelijkheid van Hem van het allergrootste belang.

De apostel Paulus schreef aan de gelovigen in Efeze (en indirect ook aan jou en mij):

"moge Hij u in de rijkdom van zijn heerlijkheid de kracht geven, zodat u innerlijk door zijn Geest wordt gesterkt" (Efeziërs 3:16, WV1995)

Zie meer hierover in hoofdstuk 'Zwakheid en kracht'.

De hoogste vorm van liefdevolle toewijding aan Jezus kunnen gelovigen laten zien als ze bereid zijn om voor hem lijden te verdragen, iets wat in veel landen van de wereld de dagelijkse praktijk is.

Zie meer hierover in hoofdstuk 'Geloofsvervolging'.

Kracht voor een toegewijd leven

De Heilige Geest helpt je als gelovige om dagelijkse keuzen te maken volgens je toewijding aan Jezus, die je Koning, Heer en Meester is. Deze toewijding is de basis voor oprecht discipelschap, waarin je als leerling wilt leven zoals je Meester dat deed. Dat leidt tot een verlangen om heilig te leven, en alle facetten van je leven te laten zijn tot eer van Hem. Toewijding aan God leidt tot een houding van bereidwilligheid om Gods wil te doen. Uit liefde wel te verstaan, niet uit plichtmatige onderwerping.

Zie meer hierover in hoofdstuk 'Toewijding'.

Kracht om te overwinnen

De Heilige Geest geeft bovennatuurlijke kracht aan de gelovige om overwinningen te kunnen behalen over het rijk van de satan:

"... hij die in u is (=Heilige Geest), is machtiger dan hij die in de wereld heerst." (1 Johannes 4:4, NBV2004)

Dat is geen kleinigheid! ALLE gelovigen onderschatten de kracht van de Heilige Geest en wat Hij kan doen door een mens die met God verbonden is. Je Helper geeft kracht om te overwinnen in de innerlijke geestelijke strijd, die zich vooral in je gedachten en je gevoelsleven afspeelt.

De Bijbel spoort gelovigen niet aan om als passieve figuren te wachten totdat de Heilige Geest hen plotseling een injectie van kracht geeft, een soort power-up. Nee, het is van belang dat zij zich bewust zijn van Gods kracht die in hen IS en dat die kracht van God geactiveerd wordt zodra je een stap in geloof zet. Eerder niet.

"Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest..." (Efeziërs 3:16, NBV2004)

De kracht van de Heilige Geest leidt tot overwinning over zonden en de voortdurende verleidingen van de oude natuur:

"Als u een zondig leven leidt, zult u zeker sterven. Maar als u door de Geest de praktijken van het lichaam doodt, zult u leven." (Romeinen 8:13, WV1995)

Zie meer hierover in hoofdstuk 'Geestelijke strijd'.

Kracht om te getuigen

De apostelen ondervonden kort na de eerste Pinksterdag vervolging van de kant van de joodse geestelijkheid. Petrus en Johannes kregen kracht om tegenover de joodse leiders te getuigen van Jezus' opstanding. Ze durfden de confrontatie aan:

"Petrus antwoordde, vervuld van de heilige Geest: ... Jezus is de steen die door u, de bouwlieden, vol verachting is weggeworpen, maar die nu de hoeksteen geworden is ..." (Handelingen 4:9,11,20, NBV2004)

De joodse leiders dreigden de apostelen met strafmaatregelen als ze door zouden gaan met hun getuigende activiteiten. Ze kropen niet in hun schulp maar baden om een extra manifestatie van Gods kracht:

"'... Welnu, Heer, sla ook nu acht op hun dreigementen en stel ons, uw dienaren, in staat om vrijmoedig over uw boodschap te spreken door ons bij te staan, zodat zieken genezing vinden en er tekenen en wonderen gebeuren in de naam van Jezus, uw heilige dienaar.' Toen ze hun gebed beëindigd hadden, begon de plaats waar ze bijeen waren te beven, en allen werden vervuld van de heilige Geest en spraken vrijmoedig over de boodschap van God." (Handelingen 4:29-31, NBV2004)

Dit Bijbelgedeelte geeft een prachtig voorbeeld van de interactie tussen geestvervulde mensen en de Heilige Geest. Waar die samenwerken ontstaat een explosie van kracht. Zo was het toen en zo is het nu ook. De Heilige Geest geeft moed aan werkers in Gods Koninkrijk bij moeilijke confrontaties:

"God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid." (2 Timoteüs 1:7, NBV2004)

Een voorbeeld van confrontaties lezen we in de geschiedenis van Barnabas en Saulus toen ze op zendingsreis door Cyprus kwamen en ze in aanraking kwamen met een leugenachtig figuur die het werk van God probeerde tegen te werken. Saulus (die vanaf die gebeurtenis Paulus werd genoemd) zei tegen hem:

"U bent een bedrieger, een gewetenloze oplichter, een kind van de duivel en een vijand van elke vorm van gerechtigheid. Hoe durft u de rechte wegen van de Heer te veranderen in kronkelpaden? Let op: de hand van de Heer zal u treffen, u zult blind zijn en voorlopig geen zonlicht meer zien." (Handelingen 13:10-11, NBV2004)

Zie meer hierover in hoofdstuk 'Getuigen van Jezus'.

Krachten en wonderen

Bekende vormen van het verrichten van wonderen zijn het genezen van zieken en het uitdrijven van demonen. De Heilige Geest geeft aan gelovigen de geestelijke gave om dit namens God en onder leiding van de Heilige Geest te doen. Dat wil niet zeggen dat andere gelovigen dat nooit zouden kunnen doen.

In Marcus 16 zegt Jezus het volgende, nadat Hij hen de 'Grote Opdracht' gegeven had om de wereld met het evangelie te bereiken:

"Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, ... op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden." (Marcus 16:17-18, NBG1951)

Gods wonderen dienen altijd een hoger doel, vooral om ons getuigenis in de wereld te bevestigen. God is niet veranderd en zijn vermogen en verlangen om wonderen op aarde te doen is nooit verminderd.

Zie meer hierover in hoofdstuk 'Geestelijke gaven'.

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.