5.4.13. Heilige Geest en gevoel

Gevoel en gemoed

 

schema gevoel en gemoed

De Heilige Geest wil je als wedergeboren gelovige helpen je gevoel en gemoed op God te richten, waardoor je kunt groeien in geloofsvertrouwen en een stimulerende geloofsbeleving. Hoewel veel mensen bij de Heilige Geest vooral aan geloofsbeleving denken, zien we dat de Bijbel veel meer nadruk legt op wat Hij in het verstand doet. Niettemin is beleving een wezenlijk deel van zijn gezegende aanwezigheid in de gelovigen.

  1. gevoel - Met je gevoel beleef je de wereld om je heen, de relatie met God en je medemensen. De Heilige Geest geeft gelukkig makende emoties als blijdschap en vrede voor zover je als gelovige leeft vanuit de verbondenheid met Jezus.
  2. gemoed - Hoe meer je gemoed op God gericht is, hoe nadrukkelijker de Heilige Geest je motiveert om niet je verlangens van je oude natuur (je vlees) te volgen, maar je verlangens af te stemmen op het Gods Koninkrijk en die leiden tot het hoogste geluk dat alleen bij Jezus te vinden is.

Ervaren van Gods aanwezigheid

Via de Heilige Geest, die in je hart woont als wedergeboren gelovige, kan God met jou en kun jij met God communiceren op een geestelijk niveau.

"dankzij hem (=Jezus) hebben wij allen door één Geest toegang tot de Vader." (Efeziërs 2:18, NBV2004)

Als wedergeboren gelovige ervaar je dat je met God in verbinding staat. Zulke ervaringen zijn geestelijke waarnemingen via je geestelijke zintuig: je intuïtie, een functie van je menselijke geest. Door de Heilige Geest WEET je bijvoorbeeld dat je een kind van God bent en dat is meer dan een gevoel!

"De Geest van God zelf valt onze geest bij en getuigt dat wij kinderen van God zijn." (Romeinen 8:16, GNB1996)

Communicatie met God is vooral gebaseerd op de hartsverbondenheid tussen God en de gelovige.

"Maar wie zich met de Heer verenigt, is met Hem één geest." (1 Korintiërs 6:17, WV1995)

Zie meer hierover in onderwerp ' Menselijke geest' in hoofdstuk 'Menselijk wezen'.

Omgang met God

In het Nieuwe Testament lezen we over de betrokkenheid van de Heilige Geest bij de gebedsomgang met God:

"Bid en smeek in de Geest bij elke gelegenheid en op allerlei wijze..." (Efeziërs 6:18, NBV2004)

Zelf lees ik uitdrukkingen als 'in de Geest' en 'in Jezus' liever als 'in verbondenheid met' en dat kan onder meer ook betekenen: geleid door de Geest, in de kracht van de Geest, enzovoort. Kijk maar naar de verschillende weergaven in Bijbelvertalingen van het volgende vers:

"... bid in de Heilige Geest..." (Judas 1:20, HSV2010)

"... Laat u bij het bidden leiden door de heilige Geest." (Judas 1:20, NBV2004)

"... bid in de kracht van de heilige Geest..." (Judas 1:20, WV1995)

De Heilige Geest is de verbindende schakel tussen de hemel en de gelovige. Zo kan een aards mens communiceren met God die in de geestelijke wereld woont.

"want God is Geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en in waarheid." (Johannes 4:24, NBV2004)

Gods Geest helpt je om God steeds beter te leren kennen door de omgang met Hem en door dagelijks met Hem te leven:

"... de Geest van wijsheid en openbaring geven, om Hem echt te kennen." (Efeziërs 1:17, WV1995)

Er is ook een andere vorm van geestelijke communicatie met God en wel door de gave van bidden in geestelijke talen, een van de bijzondere geestelijke gaven. In het volgende Bijbelgedeelte zien we 'gewoon' bidden naast bidden in geestelijke talen:

"Kortom: ik moet bidden met mijn Geest maar ook met mijn verstand, en Gods lof zingen met mijn geest maar ook met mijn verstand." (1 Korintiërs 14:15, WV1995)

Zie meer hierover in hoofdstukken 'Omgang met God' en 'Bidden en ontvangen'.

Omgang met medegelovigen

Door de Heilige Geest heb je als wedergeboren gelovige ook een speciale verbondenheid met andere wedergeboren gelovigen. Als je een willekeurige gelovige ontmoet, ontstaat er vrijwel onmiddellijk iets als herkenning. De ontdekking van die voelbare verbondenheid is voor iedereen een blijde verrassing nadat hij is wedergeboren. Die eenheid overstijgt kerkmuren en leerverschillen: het is de eenheid van het hart. Desondanks is het niet altijd gemakkelijk om die geestelijke eenheid binnen een plaatselijke gemeente vast te houden en vorm te geven. Dat vergt veel aandacht, nederigheid en vooral liefde:

"Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft: één lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping..." (Efeziërs 4:3-4, NBV2004)

Als gelovigen deze geestelijke eenheid met elkaar in de praktijk ook gestalte kunnen geven is dat een teken van geestelijke volwassenheid:

"... totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus." (Efeziërs 4:13, NBV2004)

Zie meer hierover in hoofdstuk 'Gemeente'.

Gelukservaring

Vrede en blijdschap zijn de gevoelens die ons als mensen de diepste gelukservaringen geven. Beide worden als belangrijke vruchten van de inwoning van de Heilige Geest genoemd:

"Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede..." (Galaten 5:22, NBV2004)

"want het koninkrijk van God is geen zaak van eten en drinken, maar van gerechtigheid, vrede en vreugde door de heilige Geest." (Romeinen 14:17, NBV2004)

Deze diepe gelukservaringen houden ook stand onder moeilijke omstandigheden. Sterker nog, vooral onder moeilijke omstandigheden kunnen gelovigen leren om de vrede en de vreugde van God in hun hart te bewaren.

"U hebt ons nagevolgd, en daarmee de Heer: onder zware beproevingen hebt u het woord ontvangen met de vreugde van de heilige Geest." (1 Tessalonicenzen 1:6, NBV2004)

Gods Geest geeft ook blijdschap en enthousiasme om God uitbundig te prijzen.

"En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de Geest, en spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor de Heere en loof Hem in uw hart..." (Efeziërs 5:18-19, HSV2010)

De Heilige Geest helpt je te zien hoeveel goeds God je als gelovige heeft gegeven en dat stimuleert tot diepe dankbaarheid:

Zie meer hierover in hoofdstuk 'Gelukkig leven'.

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.