5.4.10. Vervuld blijven met de Geest

Continu proces

Vervuld met de Heilige Geest zijn en blijven hoort bij het normale christelijke leven. Het is zelfs een Bijbels gebod:

" ... word vervuld met de Geest..." (Efeziërs 5:18, HSV2010)

De gebruikte tijdsvorm in de Griekse grondtekst laat zien dat het een doorgaand proces is: laat je steeds weer vol worden met de Heilige Geest. Helaas wordt dat aspect in geen enkele Nederlandse Bijbelvertaling weergegeven, maar het is wel belangrijk. De zin staat bovendien in de lijdende vorm. Wij kunnen onszelf niet vullen, alleen maar woon- en werkruimte in ons hart aanbieden. We moeten vervuld WORDEN. Het is God die vult zodra Hij daartoe de mogelijkheden in ons hart krijgt. Roy Hession schreef over dit Bijbelvers:

"Voortdurend vervuld worden is de opdracht. Als wij dit niet aan ons laten doen, zal de belangrijkste geestelijke ervaring die wij misschien eerder gehad hebben, worden tot slechts een herinnering uit het verleden, terwijl wij in het heden leeg, verslagen en uitgedroogd zijn. Ook als wij zondigen, heeft het bloed van Christus zijn kracht niet verloren, maar is er ruimte om terug te komen in de herstelde relatie met God. Ik kan mijn kilheid en geestelijke verstarring niet anders kwijtraken dan door het geloof in wat Christus voor mij heeft volbracht." (Roy Hession)

Laat het vuur niet uitgaan

Paulus schrift:

"Doof de Geest niet uit." (1 Tessalonicenzen 5:19, NBV2004)

Hier gebruikt hij het beeld van een vuur dat kan uitgaan als je het niet op de juiste manier verzorgt. Vuur wordt in de Bijbel vaak genoemd als een beeld van warmte, licht en leven. Warmte voor een goed gevoel van vrede en blijdschap, licht voor inzicht in je verstand, en leven als uitwerking van de actieve werkzaamheid van de Heilige Geest. Je kunt het vuur van Gods Geest uitdoven doordat je een bepaalde zonde gaat koesteren, bijvoorbeeld door verslaving, door wrok of gebrek aan vergevingsgezindheid. Ook verkeerde manieren van denken kunnen een barrière vormen voor Gods Geest.

Je kunt de Geest ook uitdoven door het verwaarlozen van geestelijke gaven die God je eerder heeft gegeven.

Doorstroming

Jezus sprak eenmaal de volgende woorden over de Heilige Geest:

"... Heeft iemand dorst, laat hij dan naar Mij toe komen, en laat drinken wie in Mij gelooft! Zoals de Schrift zegt: Uit zijn binnenste zullen stromen levend water vloeien.' Hiermee doelde Hij op de Geest die men zou ontvangen als men tot geloof kwam. Toen was de Geest er namelijk nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was." (Johannes 7:37-39, WV1995)

Wedergeboren gelovigen hebben zelf gedronken van het levende water. Het doel van vervulling met de Heilige Geest is niet om je rond te wentelen in geestelijke ervaringen in een gelukzalige belevingswereld van 'Jezus en ik'. Het is de bedoeling dat het levende water door je heen stroomt naar anderen. De uitwerking daarvan, de vrucht van de Geest is in de eerste plaats liefde (Galaten 5:22). Hoe meer liefde je geeft aan God en je medemens, hoe meer er door je heen gaat stromen. De voorraad levend water is onbeperkt. Het is een zegenende liefde, die uit het hart van God komt en in ons hart is uitgestort (Romeinen 5:5) om DOOR TE GEVEN. Als Gods Geest niet door je heen stroomt naar anderen, wordt de 'toevoer' steeds minder en kan die zelfs helemaal stagneren. Vervuld BLIJVEN met de Heilige Geest heeft alles te maken met die doorstroming...

Een eenmalige gebeurtenis?

Het is niet de bedoeling je leven lang op één vervullingervaring te teren. Er horen ook na een eerste vervulling met de Heilige Geest momenten te zijn waarop Hij nieuwe ruimte in je leven krijgt. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren bij een overwinning over zorgen of over een zondige gewoonte. Ook de apostelen, die Handelingen 2 hadden meegemaakt, werden op een later tijdstip opnieuw vervuld:

"Toen ze hun gebed beëindigd hadden, begon de plaats waar ze bijeen waren te beven, en allen werden vervuld van de heilige Geest en spraken vrijmoedig over de boodschap van God." (Handelingen 4:31, NBV2004)

Het is niet het belangrijkste hoe vaak je een vervullingservaring hebt meegemaakt, maar of je VANDAAG vervuld bent met de Heilige Geest.

Hoe blijf ik vervuld met de Heilige Geest?

Het komt nogal eens voor dat mensen tijdens een manifestatie of een bijzondere samenkomst na handoplegging of gebed zijn vervuld met de Heilige Geest, terwijl de uitwerking ervan daarna langzamerhand lijkt af te nemen. De volgende aandachtspunten zijn van belang om vervuld te BLIJVEN met Gods Geest:

  1. Maak het tot een dagelijkse gewoonte om te bidden om vol te zijn van de Heilige Geest, ofwel dat Hij actief werkzaam zal blijven in je leven.
  2. Leef niet voor jezelf, maar laat Gods liefde door je heen stromen naar anderen.
  3. Ontwikkel een zekere gevoeligheid voor zonde. Een belangrijk geheim van een overwinnend christelijk leven is ogenblikkelijk zonden belijden nadat je ze hebt gedaan en ervan bewust bent geworden.
  4. Doof de Heilige Geest niet uit. De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn boosheid, wrok, angst en bezorgdheid.
  5. Wees een gehoorzame gelovige en voer nauwkeurig uit wat God je heeft opgedragen in zijn Woord en door zijn Geest.

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.