5.4.9. Vervuld worden met de Geest

Een merkbare gebeurtenis

In Handelingen 2 lezen we over de overvloedige uitstorting van de Heilige Geest in de harten van de eerste gelovigen. Dit was een bijzondere ervaring die zowel door henzelf als door de omstanders duidelijk werd opgemerkt.

"Hij is door God verheven, zit aan zijn rechterhand, en heeft van de Vader de heilige Geest, die ons beloofd is, ontvangen. Die Geest heeft hij op ons doen neerdalen, en dat is wat u ziet en hoort." (Handelingen 2:33, NBV2004)

Toen dit hen overkwam hoefde niemand hen te vertellen wat er gebeurd was: natuurlijk, dit was het waar Jezus over gesproken had, DE belofte van de Heilige Geest (Handelingen 1:8)! Vervulling met de Heilige Geest is een duidelijk merkbare gebeurtenis, hoewel het niet altijd op het moment van vervulling zelf wordt ervaren. Bij de wedergeboorte komt de ervaring ook nogal eens een of meer dagen na het tijdstip van bekering. Zo kan het ook gaan bij een vervulling met de Heilige Geest. Maar in ieder geval is het merkbaar voor jezelf en als het goed is ook voor anderen.

Toen Paulus tijdens een van zijn zendingsreizen voor het eerst in Efeze kwam stelde hij een belangrijke vraag aan de kleine groep gelovigen:

"Hebt u de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam? En zij zeiden tegen hem: Wij hebben niet eens gehoord dat er een Heilige Geest is." (Handelingen 19:2, HSV2010)

Kennelijk merkte Paulus dat er iets aan hen ontbrak, iets wat hij bij andere gelovigen meestal wel proefde. Er straalde geen geestelijke levenskracht van hen uit. De gelovigen in Efeze wisten van het verschijnsel niets af en ze wisten niet dat er iets ontbrak aan hun geestelijk leven.

Zo zijn er ook nu veel gelovigen die zich wel wedergeboren kunnen noemen, maar niet vervuld zijn met de Heilige Geest en dit zelfs normaal lijken te vinden. Of ze gaan ervan uit dat alle gelovigen vanzelf vervuld met Gods Geest zijn. En het is zo jammer dat de meesten van hen niet eens door hebben dat ze iets missen. Uit het vervolg van het verhaal in Handelingen 19 weten we dat Paulus hen de handen oplegde en dat deze gelovigen alsnog vervuld werden met de Heilige Geest. Vanaf dat moment waren het 'echte' gelovigen geworden, die vol van Gods Geest waren...

"En nadat Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen..." (Handelingen 19:6, HSV2010)

Hoe wordt het ervaren?

Hoe wordt de vervulling met de Heilige Geest ervaren? Dat kan heel verschillend zijn. In het Nieuwe Testament zien we dat bij veel gelegenheden vervulde gelovigen de gave kregen om in geestelijke talen te bidden en in de praktijk van vandaag gebeurt dit ook veelvuldig. Anderen spreken over een ervaring van nieuwe kracht die door hen stroomt en hun geloofsleven een nieuwe impuls geeft. Weer anderen ervaren een krachtige vrede en besef van Gods voortdurende aanwezigheid, sterker dan bij de wedergeboorte. Praktisch iedereen ervaart het als een overgang naar een nieuw stadium in het herscheppingsproces van hun leven. Bijbelleraar Derek Prince noemt het een 'toegangspoort naar een nieuwe dimensie in ons christen-zijn'. Er zijn ongetwijfeld veel meer manieren waarop de Heilige Geest zich manifesteert.

De vervulling met de Heilige Geest kan gezien worden als een voorproefje op de krachten van de 'toekomende eeuw' (Hebreeën 6:4-5), wanneer alles tot volmaaktheid zal komen. Het is een bovennatuurlijk gebeuren, evenals de wedergeboorte. Zonder het bovennatuurlijke kunnen we een nieuwtestamentische LEER hebben, maar niet een nieuwtestamentisch LEVEN zoals God het bedoeld heeft.

Doel van vervulling

Waarom is het nodig om niet alleen de inwoning van Gods Geest te kennen, maar ook de vervulling met Gods Geest? We kunnen dan denken aan het volgende:

Op zich kan men ongeveer hetzelfde zeggen over de inwoning van Gods Geest. Het verschil zit vooral in de intensiteit en de diepgang ervan. Vervulling met de Heilige Geest is ook zoiets als een draaggolf voor de gaven van de Geest.

Bidden in een geestelijke taal?

In sommige charismatische kringen komen we de volgende opvattingen tegen:

  1. Vervulling met de Heilige Geest gaat altijd samen met het ontvangen van de gave van bidden in een geestelijke taal.
  2. Wie niet de gave van bidden in een geestelijke taal heeft ontvangen, is niet vervuld met de Heilige Geest.

Ik geloof persoonlijk dat deze beweringen te kort door de bocht gaan. Immers, bij wedergeboorte komt de Heilige Geest in de gelovige wonen (Efeziërs 1:13) en verder mag niemand Gods werk beperken tot zijn persoonlijke ervaringen of denkbeelden. Niemand mag zijn eigen ervaring tot norm voor anderen verheffen. Aan de andere kant mogen we de gave van bidden in een geestelijke taal niet opzij schuiven als iets overbodigs. Als God iets aanbiedt, wie zijn wij dan om te zeggen dat we ook wel zonder kunnen? Integendeel, het is een gave waar we ons naar horen uit te strekken.

Voorstanders van bovengenoemde opvattingen merken op dat de gave van bidden in een geestelijke taal het enige onomstootbare BEWIJS is van vervuld zijn met Gods Geest. Die gedachte wordt inderdaad door het Nieuwe Testament ondersteund. Maar je kunt dit niet omkeren door te zeggen dat als dit bewijs ontbreekt, er geen vervulling kan zijn.

Zie meer hierover in onderwerp 'Bidden in een geestelijke taal' in hoofdstuk 'Geestelijke gaven'.

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.