5.4.7. Voorwaarden voor vervulling

Radicaliteit

De voorwaarden om met Gods Geest vervuld te worden zijn niet principieel anders dan de voorwaarden om bekeerd te worden. Wel is de radicaliteit van je toewijding aan God van groot belang en dus een verlangen om je zonder reserves open te stellen voor God. Als je ernaar verlangt dat de Heilige Geest meer in en door je doet, moet je je wil aan Hem overgeven: dus je plannen, je idealen, de doelen die je najaagt, dit alles ondergeschikt maken aan het Koninkrijk, zonder reserves. Evenals geloofsovergave bij de bekering de sleutelrol speelt, is de radicaliteit van je geloofovergave de sleutelfactor voor een diepere vervulling met Gods Geest.

Afleggen van zondige gewoonten

Het is duidelijk dat de Heilige Geest niet werkzaam kan zijn in een leven waarin ONHEILIGE elementen een rol spelen. Daarom moet er radicaal worden gebroken met alle vormen van zonde waar je jezelf van bewust bent. Dat betekent niet dat je 100% zondeloos moet zijn. Wel dat je er op gericht moet zijn om alles aan te pakken wat met zonde te maken heeft.

"Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid." (1 Johannes 1:9, HSV2010)

Zolang je nog zondige gewoonten koestert waardoor je jezelf bewust onderwerpt aan de eisen van je vlees, je oude natuur, heeft de Heilige Geest geen ruimte om je hart in vuur en vlam te zetten. Wie wil je dienen: God of de verlangens van je eigen ik?

" Laat dus de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam, gehoorzaam zijn begeerten niet, stel uw ledematen niet als werktuigen van ongerechtigheid in dienst van de zonde. Bied uzelf aan God aan, als mensen die uit de dood ten leven zijn opgestaan. Offer Hem uw ledematen als werktuigen in dienst van de gerechtigheid." (Romeinen 6:12-13, WV1995)

Zie meer hierover in hoofdstuk 'Rein geweten'.

Geen verslavingen

Daarom moeten alle vormen van verslaving worden aangepakt. Mensen die verslaafd zijn aan bijvoorbeeld roken of alcohol hebben een grote barrière in zich tegen de werking van de Heilige Geest in hun leven. Dat is heel eenvoudig uit te leggen. De Bijbel leert ons dat vlees en Geest tegenover elkaar staan. Wie zichzelf tot slaaf heeft gemaakt van zijn vlees, kan zich niet tegelijk overgeven aan Gods Geest. Dat werkt niet samen.

"... Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de Geest in, en de Geest tegen het vlees in; en die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen." (Galaten 5:16-17, HSV2010)

In dit verband las ik eens het getuigenis van een echtpaar dat op de knieën ging om God te vragen om de vervulling met zijn Geest, net als hun buren. Ze waren rookverslaafd, maar ze hadden op dat moment niet door dat hun verslaving de doorwerking van Gods Geest zou tegenhouden. In zijn liefdevolle genade gaf God hen toch de zegen van de vervulling en ... tot hun verbazing was vanaf dat moment de rookverslaving ook voorbij. Een wonder van God dus! Deze gebeurtenis illustreert het feit dat verslaafd zijn aan iets en vervuld zijn met Gods Geest niet bij elkaar horen.

Zie meer hierover in hoofdstuk 'Bevrijding'.

Ontledigen

Hoe voller je van jezelf bent, hoe minder ruimte er is om vervuld te worden met Gods Geest. Gelovigen kunnen soms zo vol zijn van hun carrière, hun gezin, hun sociale netwerk, hun hobby's, hun kerkelijke werk, dat er nauwelijks plaats is voor God. Je kunt de liefde van je hart nu eenmaal niet aan alles tegelijk geven. Wie vol is van iets anders, kan moeilijk vol worden van de Heilige Geest.

Heel lang geleden kwam de melkboer bij ons aan de deur om losse melk te verkopen. Je moest hem dan een pan geven en daar deed hij dan de gevraagde hoeveelheid melk in. Stel dat je hem een pan vol met vieze beschimmelde etensresten gaf, dan zou hij er vast geen melk in doen. Je zou dan eerst de pan moeten leegmaken en schoonmaken. Pas daarna kon er melk in worden gedaan. Je hebt een probleem als je wel iets van God wilt ontvangen, maar tegelijk ook de vieze resten van je oude leven in je hart wilt bewaren. Natuurlijk gaat dat niet samen. Hoe leger je van jezelf wordt en hoe meer je van je oude leven aflegt, des te overvloediger kan Hij je vullen...

Overgave

Alle bovengenoemde zaken kunnen in één woord worden samengevat: overgave aan Jezus. In sommige samenkomsten worden mensen naar voren geroepen waarna er gebeden wordt om de vervulling met de Heilige Geest. Dit gebeurt nogal eens zonder een voorafgaand gesprek met een persoon, om daarmee na te gaan of iemand niet een verborgen leven in zonde er op na houdt. Vergeet nooit dat Gods Geest de HEILIGE Geest is. Gods heiligheid en een onvolledige overgave van Jezus horen niet bij elkaar. Neem daarom deze voorwaarden tot vervulling serieus...

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.