5.4.6. Vervulling met de Heilige Geest

Inwoning en vervulling

Gods Woord spreekt niet alleen over de inwoning van de Heilige Geest (vanaf de wedergeboorte) maar ook over vervulling met de Heilige Geest. Inwoning duidt op permanente aanwezigheid, vervulling duidt op een gebeurtenis waarbij iemand VOLLER wordt van Gods Geest. Dit laatste wordt ook wel doop in de Heilige Geest genoemd. In de Griekse grondtekst staat letterlijk doop IN de Heilige Geest (Handelingen 11:16) maar dat wordt steeds verkeerd vertaald in bijna alle gangbare Bijbelvertalingen, evenals dopen IN water dat steevast als dopen MET water wordt vertaald. Alleen de Willibrord vertaling vertaalt het correct:

"Ik doop u in water met het oog op bekering. Maar Hij die na mij komt, is krachtiger dan ik. Ik ben te min om Hem zijn sandalen te brengen. Hij zal u dopen in heilige Geest en vuur." (Matteüs 3:11, WV1995)

Deze uitdrukking leert ons dat het gaat om als het ware helemaal in de Heilige Geest ondergedompeld of gedrenkt te zijn. Op andere Bijbelplaatsen staat dat de Heilige Geest OVER of OP de gelovigen kwam (Handelingen 1:8; Handelingen 10:44-45; Handelingen 19:6), wat op hetzelfde neerkomt, alleen met een iets andere beeldspraak. In alle gevallen gaan het om een merkbare gebeurtenis, niet om een langzaam proces.

Noodzakelijke toerusting

In het Nieuwe Testament wordt erg duidelijk gesproken over de noodzaak van het vol zijn met de Heilige Geest. Het is geen extraatje of een hobby van mensen met een pinkstertic, maar een Bijbelse opdracht en noodzaak voor alle gelovigen van alle tijden om tot het normale christelijke leven te kunnen leiden.

"En bedrinkt u niet aan wijn, waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de Geest." (Efeziërs 5:15, NBG1951)

In de Bijbel lezen we van enkele gevallen waar mensen werden wedergeboren en bij die gelegenheid tegelijkertijd vervuld werden met de Heilige Geest (Handelingen 10:44-47). Misschien was het wel Gods bedoeling dat het altijd zo zou gaan. In de praktijk van vandaag vindt het vaak op een later tijdstip plaats. Dat kan te maken hebben met de radicaliteit van bekering: hoe radicaler een bekering, hoe nadrukkelijker deze meestal wordt ervaren en hoe krachtiger de Heilige Geest zich vanaf het begin kan manifesteren in de gelovige.

Bij het lezen van het Bijbelboek Handelingen valt het op dat de mensen, die op een bijzondere manier door God gebruikt werden om zijn plannen uit te voeren, vervuld werden met de Heilige Geest. Steeds wordt een vervulling met Gods Geest vermeld bij belangrijke gebeurtenissen.

Doorbraak

Bij de vervulling met de Heilige Geest ontvang je als wedergeboren gelovige niet iets wat je eerder niet had. De Heilige Geest woont vanaf je wedergeboorte al in je. Bij de vervulling wordt deze inwoning als het ware geactiveerd, zodat de Heilige Geest ook in en door je heen kan gaan werken. Dit kun je vergelijken met het installeren van software op een computer. Vaak is er eerst een registratie nodig via een website, waarna je een activeringscode ontvangt. Pas wanneer je vervolgens die activeringscode ingeeft bij het opstarten van de software, kun je alle functies ervan gebruiken, eerder niet.

Vervuld WORDEN met de Heilige Geest betekent dat de Heilige Geest op een bepaald moment MEER RUIMTE krijgt dan voorheen en krachtiger wordt ervaren. We hebben het dan over een soort geestelijke doorbraak. Bij iemand die vol is van Gods Geest heeft Gods Geest de ruimte om actief aanwezig te zijn, om in en door de gelovige te werken. Bij iemand waar Hij alleen in het hart woont, is zijn aanwezigheid maar nauwelijks merkbaar in zijn leven. Dat is dus het verschil tussen inwoning en vervuld zijn: passieve of actieve aanwezigheid van Gods Geest in de gelovige.

Het verschil tussen inwoning en vervulling met Gods Geest werd eens afgebeeld met het kruikje nardusolie waarmee Maria de Heer Jezus zalfde kort voor zijn lijden en sterven. VOOR de zalving rook niemand iets, omdat de zalfolie in de dichte kruik zat. Pas toen ze de hals van de kruik had gebroken en de zalfolie over Hem heen goot, werd de kamer vervuld van de geur (Marcus 14:3). Bij veel gelovigen moet er eerst een doorbraak in hun leven komen en moeten barrières worden verwijderd voordat de Heilige Geest hun bewuste leven kan binnenstromen.

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.