5.3.6. Vier aspecten van geloofsgroei

Zoals het woord al zegt is geloofsgroei is het proces waarbij de gelovige steeds nadrukkelijker leert leven vanuit zijn geloof in Jezus. Omdat geloof betrekking heeft op alle aspecten van je leven, is er een geloofsaspect dat past bij elk van de vier aspecten van hart en ziel die we door heel 'Herschepping' tegenkomen:

schema hart en ziel

Zie hoofdstuk 'Menselijk wezen' voor gedetailleerde uitleg over deze functies van hart en ziel.

Groeien in geloofszekerheid (verstand en geweten)

Het is belangrijk om een fundament van waarheid in je leven te hebben om het onderscheid te leren zien tussen waarheid en de leugens waar je mee geconfronteerd wordt. De waarheid wordt verwoord in de Bijbel, waaruit je God kunt leren kennen, en ook wat Gods bedoelingen met je leven zijn zoals beschreven in Gods levenswet. Ook leer je open te staan voor Gods leiding in je leven. Op grond daarvan ontwikkel je een gezonde, Bijbelse manier van positief denken. Het is van levensbelang om je geweten rein te houden door zonden te vermijden en zo nodig te belijden.

Dit wordt uitgewerkt in 'Herschepping' deel 6 'Geloofszekerheid'.

Groeien in geloofsbeleving (gevoel en gemoed)

Geloofsbeleving is vooral gebaseerd op persoonlijke ervaringen. De omgang met medegelovigen is erg belangrijk en dus ook de verbondenheid met een kerkelijke gemeente. Maar verreweg de belangrijkste bron van geloofsbeleving vindt plaats in de omgang met God en het bidden en ontvangen in dagelijks gebed.

Je gaat steeds meer waarde hechten aan Gods zegeningen, speciaal aan geestelijke zegeningen. Daardoor ervaar je veel meer levensgeluk dan toen je nog zonder die persoonlijke verbondenheid met God leefde. God wil je helpen om goed door beproevingen heen te komen en er zelfs sterker van te worden. Andere strijdpunten in je gevoelsleven zijn verleidingen. Ook daardoor wordt de echtheid van je geloof op de proef gesteld en leer je meer weerbaar te worden tegenover allerlei zonden.

Dit wordt uitgewerkt in 'Herschepping' deel 7 'Geloofsbeleving'.

Geloofsvertrouwen = geloofszekerheid + geloofsbeleving

Geloofsvertrouwen is de combinatie van geloofszekerheid en geloofsbeleving. Geloofsvertrouwen is de innerlijke kant van het geloof en tegelijk de motivatie voor de hierna volgende geloofsaspecten.

Geloofsvertrouwen stelt al zijn vertrouwen op God. Het is een innerlijke zekerheid (vanuit het hart dus) dat God betrouwbaar is en dat zijn hulp en aanwezigheid je de moed geeft om onder alle levensomstandigheden staande te blijven. Geloofsvertrouwen is niet aan te leren, het kan wel groeien uit persoonlijke ervaringen in het leven in verbondenheid met God. Je kunt het anderen of jezelf ook niet aanpraten. Door de hele Bijbel heen lezen we voorbeelden van gelovigen die hun vertrouwen op God hadden gesteld en die daardoor heel bijzondere mensen zijn geworden.

"Wie uw naam kent, kan op u vertrouwen, u verlaat niet wie u zoeken, HEER." (Psalm 9:11, NBV2004)

Groeien in geloofskracht (wil en loyaliteit)

Bij een krachtig geloof is een houding van liefdevolle toewijding aan God de belangrijkste factor. Je zult steeds beter leren je eigen kracht te wantrouwen en te leven vanuit de kracht van God. Dat vereist een basishouding van afhankelijkheid van God en overgave aan zijn wil. Door ervoor te kiezen om God te vertrouwen en Hem de eerste plaats in je leven geven zul je steeds meer bevrijding in je leven meemaken van zaken waarmee je een verkeerde binding hebt en overwinningen behalen op gebieden waar je voorheen steeds faalde. In elk christenleven is geestelijke strijd te voeren om te leven vanuit het nieuwe leven en verzet te bieden tegenover de machten van de satan. Daarnaast worden gelovigen uitgedaagd om van Jezus te getuigen. De ultieme houding van toewijding en overgave is de bereidheid om te lijden voor Jezus.

Dit wordt uitgewerkt in 'Herschepping' deel 8 'Geloofskracht'.

Groeien in geloofspraktijk (gedrag en levensstijl)

Geloofspraktijk is het aspect van het geloof, waarbij het naar buiten treedt. De resultaten van de geloofspraktijk worden ook wel geestelijke vruchten genoemd. De belangrijkste geestelijke vrucht is een vorm van liefde, die je niet uit jezelf kunt opbrengen, maar die van God komt. Dat is de zegenende liefde die geheel belangeloos is. Het resultaat van dit alles is ook dat je als persoon steeds meer op Jezus gaat lijken. Je karakter gaat steeds meer trekken van Gods karakter krijgen. Heel veel aspecten van het geestelijk groeiproces hebben direct te maken hebben met je persoonlijke karakter met zijn sterke en zwakke kanten. Daarom is karakterverandering de basis voor de vernieuwde levensstijl van de gelovige. In een viertal hoofdstukken worden de karakterveranderingen beschreven die God bewerkt heeft in de levens van Mozes, Petrus, Paulus en Abraham.

Dit wordt uitgewerkt in 'Herschepping' deel 9 'Geloofspraktijk'.

Geloofsgehoorzaamheid = geloofsovergave + geloofspraktijk

Geloofsgehoorzaamheid is de combinatie van geloofsovergave en geloofspraktijk. Dat is niet alleen de wilskeuze maken om te leven zoals God wil, maar die keuzen ook omzetten in daden. Geloofsgehoorzaamheid is de naar buiten gerichte kant van het geloof, waardoor zichtbaar wordt wat in je leeft. Geloofsvertrouwen geeft moed en motivatie tot geloofsgehoorzaamheid vanuit liefde tegenover God:

"maar (het evangelie) dat nu geopenbaard is en door de profetische Schriften onder alle heidenen bekendgemaakt is, overeenkomstig het bevel van de eeuwige God, om hen tot geloofsgehoorzaamheid te brengen..." (Romeinen 16:26, HSV2010)

Het resultaat van geloofsgehoorzaamheid en de daarbij horende zegen van God is dat de geloofszekerheid wordt versterkt (Gods beloften blijken steeds waar te zijn) en Gods zegen leidt tot nieuwe geloofsbeleving. Zo wordt het geloofsvertrouwen weer sterker. En zo draait de 'cirkel' steeds rond. En dat is GELOOFSGROEI.

Dit wordt uitgewerkt in onderwerp ' Geloofsgehoorzaamheid' in hoofdstuk 'Toewijding'.

Overzicht geloofsgroei

Hier volgt een overzichtelijke samenvatting van de belangrijkste aspecten van geloofsgroei:

zielsaspect groeiaspecten verder uitgewerkt in
verstand - Gods wil kennen vanuit de Bijbel
- goddelijke leiding ontvangen
- reinheid en zonden
- waarheid en leugen
- positief denken
Herschepping deel 6:
Geloofszekerheid
gevoel - omgaan met medegelovigen
- omgaan met God door gebed
- diepgaand geluk vinden bij God
- omgaan met verleidingen en beproevingen
Herschepping deel 7:
Geloofsbeleving
wil - toewijding, heiliging en discipelschap
- zwakheid, kracht en overwinning
- geestelijke strijd
- gebondenheid en bevrijding
- getuigen van Jezus, dichtbij en ver weg
- bereidheid om te lijden voor Jezus
Herschepping deel 8:
Geloofskracht
gedrag - geestelijk vrucht dragen
- zegenende liefde
- karakterverandering
Herschepping deel 9:
Geloofspraktijk

Geloofsgroei

Wanneer de ontwikkeling van een van de vier geloofsaspecten te sterk ontwikkeld wordt ten koste van de andere, kan er scheefgroei ontstaan in het geloofsleven. Als een van de vier geloofsaspecten achterblijft bij de andere kunnen weer andere eenzijdigheden ontstaan. Zorg dus voor een goede balans:

  • Te veel nadruk op het verstandsaspect kan leiden tot een verstandelijke, theoretische of wettische godsdienstigheid.
  • Te veel nadruk op het gevoelsaspect kan leiden tot zweverigheid, ervaringsgerichtheid en oppervlakkigheid.
  • Te veel nadruk op het wilsaspect kan leiden tot overdreven activisme en ongeduld met anderen.
  • Te veel nadruk op de gedragskant kan leiden tot een plichtmatige geloofshouding zonder veel innerlijke beleving en motivatie.

"Een klein geloof brengt je ziel naar de hemel, maar een groot geloof brengt de hemel in je ziel." (Charles H. Spurgeon)

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.