5.3.4. Geestelijk leven

In het geloofsleven van de mens hebben lichaam, ziel en geest elk hun eigen plaats. Zo kunnen we spreken over vleselijk leven (waarin vaak lichamelijk gerichte verlangens een rol spelen), ziels leven en geestelijk leven. Laten we eens gaan hoe dat allemaal kan werken.

Vleselijke manier van leven

Deze manier van leven staat lijnrecht tegenover geestelijk leven. Heel veel zondigheid komt voort uit het vlees dat zich laat leiden door verlangens en begeerten die niet passen in Gods Koninkrijk.

"... Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen." (Galaten 5:16, HSV2010)

"... Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen, en dergelijke..." (Galaten 5:19-21, HSV2010)

Elke gelovige heeft tot op zekere hoogte last van zijn eigen vleselijke zondige gewoonten en daden. Geloofsgroei betekent dat de invloed van 'het vlees' steeds verder afneemt en dat kan alleen als er leven vanuit Gods Geest tegenover staat. Een ander bestrijdingsmiddel is er niet.

Vleselijk leven is onder andere in mensen te herkennen als een of meer van de volgende eigenschappen zich duidelijk in hun levens manifesteren:

 • Ze hebben weinig verlangen naar Gods Woord.
 • Ze zijn onmatig in eten en drinken of verslaafd aan iets.
 • Ze zijn overgevoelig op bepaalde punten.
 • Ze geven toe aan jaloezie en twist.
 • Ze vinden het heel belangrijk hoe anderen over hen denken.

Elk van dit soort kenmerken kan een bolwerk van je oude natuur zijn waardoor je geestelijke groei wordt belemmerd. Geloofsgroei betekent onder meer dat de invloed van zulke bolwerken wordt teruggedrongen of uitgeschakeld. Elke vorm van vleselijk leven leidt alleen maar tot zondigen.

Zielse manier van leven

Geestelijke dingen zijn alleen te begrijpen door mensen in wie Gods Geest woont en werkt.

"Doch een ongeestelijk (letterlijk: ZIELS) mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is." (1 Korintiërs 2:14, NBG1951)

Voor kerkmensen die niet zijn wedergeboren hebben alleen de vleselijke en de zielse manier van leven waar ze het mee moeten doen. Op een zielse manier zijn ze in staat om op plichtmatige manier alle uiterlijke godsdienstige dingen te doen, maar niet op een geestelijke manier. Maar ook wedergeboren gelovigen kunnen gemakkelijk op het verkeerde spoor zitten en ziels geloofsleven vertonen. Ze zijn misschien heel toegewijd en actief en doen hun uiterste best om Jezus te volgen, maar ... ze doen het vanuit hun eigen krachtbronnen en niet uit de kracht van de Heilige Geest. Ziels geloofsleven is ook te herkennen als een of meer van de volgende eigenschappen zich duidelijk manifesteren:

 • Ze willen zelf bepalen wat ze doen en hoe ze hun tijd indelen en hoe ze God dienen.
 • Ze zijn ambitieus en willen scoren in Gods Koninkrijk.
 • Ze zijn trots op hun eigen prestaties.
 • Ze zijn kritisch tegenover andere gelovigen
 • Ze laten zich niet gemakkelijk corrigeren.

De apostel Jakobus schrijft hierover in niet mis te verstane bewoordingen:

"Wie van u kan wijs en verstandig genoemd worden? Laat hij het daadwerkelijk bewijzen door een onberispelijk leven en door wijze zachtmoedigheid. Maar als u zich laat beheersen door bittere jaloezie of egoïsme, kunt u beter niet zo hoog van de toren blazen; u zou de waarheid geweld aandoen. Dat soort wijsheid komt niet van boven; ze is aards, ongeestelijk (letterlijk: ZIELS), demonisch." (Jakobus 3:13-15, NBV2004)

Ziels geloofsleven brengt geen geestelijke vruchten voort die eeuwigheidswaarde hebben.

Geestelijke manier van leven

Geestelijk geloofsleven is het enige echte geloofsleven zoals God dat altijd bedoeld heeft. Het is leven in afhankelijkheid en overgave aan God en een leven dat geleefd wordt in de verbondenheid met de Heilige Geest. In hoofdstuk 'Heilige Geest' wordt uitvoerig uiteengezet wat de Heilige Geest in en door gelovigen wil doen.

De geest van de mens was oorspronkelijk (dus voor de zondeval) het hoogste deel van zijn wezen, waaraan zijn ziel en lichaam onderworpen waren. In het boek 'de geestelijke mens' (waarin hij dit onderwerp uitvoerig behandelt) geeft de auteur Watchman Nee het volgende voorbeeld. Onder normale omstandigheden functioneert:

 1. de geest als een heer des huizes,
 2. de ziel als een huismeester en
 3. het lichaam als een dienaar.

God heeft de mens zo geschapen dat hij alleen goed functioneert in afhankelijkheid van God. Dat betekent dat:

 1. de menselijke geest zich onderwerpt aan de geest van God,
 2. de ziel zich onderwerpt aan de geest en
 3. het lichaam onderworpen is aan de ziel.

Op die manier komt de mens tot zijn doel en heeft het meest glorierijke leven dat voor een geschapen wezen denkbaar is.

Na de zondeval is deze prachtige harmonie grondig verstoord. De mens wilde onafhankelijk van God zijn en daardoor werd de verbinding tussen Gods geest en de geest van de mens verbroken. Daardoor verloor de menselijke geest zijn belangrijkste functie en werd het een verlengstuk van de ziel. Om het nog erger te maken liet de menselijke ziel zich voortaan vooral leiden door de begeerten van zijn 'vlees', waarbij de begeerten van het lichaam de hoofdrol spelen. Kortom: de hele harmonie van de mens is volledig op zijn kop gezet.

veranderde relatie tussen geest, ziel en lichaam

Na de wedergeboorte is een begin gemaakt met het herstel van de verhoudingen tussen geest, ziel en lichaam. Het lichaam en de verlangens die vanuit het lichaam en vanuit de buitenwereld worden opgewekt worden beheerst door de ziel (het bewuste ik) door zelfbeheersing, een van de vruchten van de geest. Tegelijk komt de ziel steeds meer onder de leiding van de menselijke geest te staan, die door de Heilige Geest wordt geregeerd. Op die manier groeit de gelovige steeds meer tot een goede harmonie met God en zichzelf. En dat is het ware geestelijke leven.

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.