5.3.2. Noodzaak voor geloofsgroei

Groei is nodig en normaal

Iedereen weet dat een baby die niet groeit een zorgenkindje is. Zo'n kind is vaak erg kwetsbaar voor ziekten en als er niets gebeurt is het vrijwel zeker dat zo'n kindje niet lang te leven heeft. Datzelfde komt helaas ook voor onder wedergeboren gelovigen. Ze maken een goede start, maar de geloofsgroei blijft uit en langzaam maar zeker merken ze dat de kracht en de blijdschap van het nieuwe leven verdwijnt. Zij komen dan niet tot vruchtdragen en ze bereiken niet het doel dat God met hun leven had.

Voorwaarden voor geloofsgroei

Hier volgen enkele basisvoorwaarden voor geloofsgroei:

  1. Kerkelijke gemeente - Evenals een baby normaal gesproken opgroeit in een gezin, heeft elke gelovige een 'geestelijk gezin' nodig om op te groeien om zelf tot volwassenheid te komen. Dus: zoek daarom een kerkelijke gemeente waar geestelijk volwassen mensen je verder kunnen helpen op de weg met God. Belangrijk voor zo'n gemeente is dat er goed, Bijbelgetrouw onderwijs wordt gegeven, goede pastorale ondersteuning en waar gemeenschappelijk gebed een belangrijke plaats inneemt. Deze drie zaken zijn belangrijk voor gelovigen om daardoor toegerust te worden in het geloof.
  2. Bijbellezen - De Bijbel is de belangrijkste vorm van betrouwbare waarheid en dagelijks voedsel voor de geest. Door dagelijks aandachtig de Bijbel te lezen en bij andere gelegenheden te bestuderen bouw je kennis die als een fundament van waarheid de nodige stabiliteit in je leven geeft. De Heilige Geest wil het Woord van God levend maken in je hart zodat het een deel van je wordt en je steeds meer gaat verlangen om het dagelijks in praktijk te brengen.
  3. Gebed - De dagelijkse omgang met God is in geestelijke zin even belangrijk als wat voor je lichaam de lucht is die je voortdurend inademt. Voor pas wedergeboren gelovigen zal het een openbaring zijn dat het gebed zoveel verschillende facetten heeft. Als gelovige ben je zo sterk als je gebedsleven. Daarin ontvang je de kracht die je nodig hebt vanuit de persoonlijke relatie met God.

"Lees je Bijbel, bid elke dag
als je groeien wilt."

De leerschool van het leven

Gods kinderen krijgen allemaal te maken met beproevingen, verleidingen en weerstanden of zelfs vervolging waardoor hun leven dreigt te wankelen. Juist onder die omstandigheden wordt hun geloof getest en uitgedaagd. Juist moeilijke omstandigheden blijken enorm bij te dragen in iemands geloofsgroei. Sterke nog: ze zijn noodzakelijk voor geloofsgroei. Er zijn nu eenmaal lessen die je alleen leert onder druk van de omstandigheden. De Bijbel staat vol met voorbeelden van mensen die op God bleven vertrouwen onder de gekste omstandigheden en er sterker uitkwamen.

Groeien in het kennen van God

Geloofsgroei is geen proces van zelfverbetering. Het gaat niet om jezelf en om wat je doet. De grootste ontdekking van je leven was om te ontdekken wie God is en wat Hij in je leven wil doen. Het meest belangrijke en waardevolle van de rest van je leven is om God beter te leren kennen als doel van je leven en als bron waaruit je leeft. Elke vorm van geloofsgroei leidt tot het beter kennen van Hem en dat is het ECHTE leven.

"Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God, en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus." (Johannes 17:3, NBV2004)

Doel: vruchtdragen

Het doel van geloofsgroei is bovenal: geestelijk vruchtdragen. Daarmee breng je in praktijk wat je geleerd hebt vanuit de Bijbel, in de omgang met God en in de leerschool van het leven. De belangrijkste vrucht is liefde, tegenover God en je medemensen, niet alleen in je eigen kring maar ook daarbuiten.

Zie meer hierover in hoofdstuk 'Vruchtdragen'.

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.