5.5.7. Demonen uitdrijven

Gebondenheid en bezetenheid door demonen

Gebondenheid en bezetenheid zijn verschillende gradaties van demonische aanwezigheid in een mens. Bij gebondenheid is er een innerlijke dwangmatigheid om op een bepaalde manier te handelen. Bij bezetenheid hebben de demonische machten een persoon zo sterk onder controle dat hij zich soms of geregeld op een bizarre manier gedraagt, waarbij hij geheel of gedeeltelijk de controle over zijn gedrag kwijt is. De voorbeelden in het Nieuwe Testament hebben voornamelijk betrekking op bezetenheid.

Demonische aanwezigheid kan ook voorkomen bij gelovigen, vooral bij pasbekeerden die nog niet helemaal los zijn van occulte ervaringen uit het verleden. Soms is er een verband tussen lichamelijke of psychische ziekte en demonische aanwezigheid (Marcus 9:25), waarbij demonen misbruik maken van iemands fysieke zwakheid. Demonische aanwezigheid kan onder meer veroorzaakt zijn door het kijken naar occulte films of horrorfilms, contacten met occult belaste mensen, voorwerpen of plaatsen. Ook door deelname aan occulte praktijken, hardnekkige zonden of denkpatronen, bitterheid, gebrek aan vergevingsgezindheid, lichamelijke zwakten, erfelijkheid of vervloekingen.

Zie hiervoor onderwerp 'Occultisme' in hoofdstuk 'Bevrijding'.

Speciale gave?

Als het gaat om demonische gebondenheid of bezetenheid, denk ik niet dat we God eerst hoeven te vragen of we de demonen mogen uitdrijven. Natuurlijk wil God dat mensen bevrijd worden van zo'n overduidelijke overweldiging door de macht van zijn tegenstander. Ik ben er van overtuigd dat iedere wedergeboren gelovige dit kan en mag doen.

"Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen: in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven..." (Marcus 16:17, NBV2004)

Ik zal een voorbeeld noemen. We merkten jaren geleden dat een van onze kinderen op jonge leeftijd werd geplaagd door demonische dromen. Misschien had het te maken met ons verblijf in een 'zendingsland'. Hoe we ook baden, het bleef maar doorgaan. Totdat we als ouders een tijd later de satansmacht zelf gingen aanspreken en hem in de naam van Jezus gingen bevelen ons kind los te laten. Dat werkte ogenblikkelijk. Niet omdat wij zulke bijzondere gelovigen waren of bijzondere gaven hadden, maar gewoon omdat God trouw is aan zijn Woord. Elk kind van God mag optreden in de autoriteit van Jezus tegenover de machten van de duisternis.

Hoe worden demonen uitgeworpen?

Zoals gezegd heeft elke gelovige de mogelijkheid om demonen uit te drijven, door de kracht van de Heilige Geest. Geloof is zoals altijd de sleutel waarmee Gods kracht geactiveerd wordt. We moeten niet alleen maar bidden voor bezeten mensen, want daardoor worden ze maar zelden bevrijd. Gebed kan het bevrijdingsproces misschien wel ondersteunen, maar de Bijbel leert ons nadrukkelijk de demonische machten in de autoriteit van Jezus te benaderen, aan te spreken en te gebieden om in Jezus' naam de persoon te verlaten. Het is belangrijk om de Bijbelse richtlijnen te volgen, maar tegelijk moeten we beseffen dat geloof belangrijker is dan methoden.

"Toen Jezus zag dat er een grote groep mensen toestroomde, sprak hij de onreine geest op strenge toon toe en zei: 'Geest die doof en stom maakt, ik gebied je: ga uit hem weg en keer niet meer in hem terug.'" (Marcus 9:25, NBV2004)

"... Paulus ... sprak ... de geest als volgt toe: 'Ik beveel je in de naam van Jezus Christus: verlaat haar!' En op datzelfde moment ging de geest uit haar weg." (Handelingen 16:18, NBV2004)

Ook is het wijs in geval van ernstige demonische aanwezigheid om met andere gelovigen samen de strijd aan te gaan, liefst natuurlijk met mensen die daar ervaring mee hebben. Je weet immers van tevoren niet altijd in welke mate de persoon gebonden of bezeten is en hoeveel weerstand de demonische machten bieden. In sommige gevallen wordt de persoon heel snel bevrijd, in andere gevallen is het een kwestie van lange adem. Het hangt af van de mate van gebondenheid of bezetenheid en van de innerlijke houding van de persoon.

Vaak manifesteren demonen zich als zij iemand verlaten, soms op een bizarre manier. Maar in andere gevallen vertrekken zij geruisloos.

Inschakeling van de eigen wil

Bij het bevrijden van een gebonden of bezeten persoon wordt deze ook aangesproken op zijn eigen verantwoordelijkheid. Hij dient zich op God te richten, zijn zonden te belijden en de claim van de satan op zijn leven af te wijzen.

Zo was er jaren geleden in de jeugdgroep, waarin ik een leidinggevende rol had, een meisje dat sterk onder invloed van boze machten was. Ze had een zeer duistere uitstraling. Als zij bijvoorbeeld een Bijbeltekst voorlas, klonk het alsof er gevloekt werd. Hoe het ook zij, het meisje wilde niet accepteren dat ze gebonden was en wilde beslist geen hulp. Later verdween ze uit ons gezichtsveld en ik weet niet wat er van haar geworden is. In veel situaties kan de (gedeeltelijke) wilsonbekwaamheid van gebonden personen een groot probleem zijn, doordat ze niet altijd kunnen aangeven of ze wel bevrijd willen worden.

Bevrijdingspastoraat

Uitdrijven van demonen is een wezenlijk onderdeel van Bijbels bevrijdingspastoraat als er sprake is van een duidelijke demonische aanwezigheid in iemand. Het gaat bij bevrijding niet alleen om het afbreken van de demonische invloed op de persoon. Het opbouwen van de persoon is ook belangrijk om in hechte verbondenheid met God te leren leven. Daarmee neemt namelijk zijn weerbaarheid tegenover de macht van de duisternis toe. Dat is belangrijk, want als iemand bevrijd is van demonische machten bestaat het gevaar dat de demonen terugkomen. Jezus zei hier het volgende over:

"Wanneer een onreine geest iemand verlaat, trekt hij door dorre oorden op zoek naar een rustplaats. Maar als hij die niet vindt, zegt hij: 'Ik zal terugkeren naar mijn huis, dat ik verlaten heb.' En wanneer hij terugkeert, merkt hij dat het schoongemaakt is en op orde gebracht. Dan gaat hij weg en haalt er zeven andere demonen bij, slechter dan hijzelf, en ze nemen daar blijvend hun intrek. En zo is de mens bij wie de demon intrekt er ten slotte veel slechter aan toe dan voorheen." (Lucas 11:24-26, NBV2004)

Tenslotte

Natuurlijk is hierover veel meer te zeggen. Er zijn voldoende boeken beschikbaar die geschreven zijn door mensen met veel ervaring op dit gebied en die het onderwerp van alle kanten belichten. Ik hoop dat je bij het lezen van deze korte uiteenzetting beseft dat het uitdrijven van demonen misschien niet zover van je afstaat als je eerst dacht. Wellicht zul je, wanneer nodig, de weg verder vinden om een middel in Gods hand te zijn om anderen in dit opzicht te helpen en tot zegen te zijn.

Zie meer hierover in hoofdstuk 'Bevrijding'.

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.