5.5.3. Bidden in een geestelijke taal

Geestelijke taal

Bij het bidden of spreken in een geestelijke taal (dat wil zeggen: een bovennatuurlijk ingegeven taal die de Heilige Geest in en door gelovigen spreekt) maakt de Geest gebruik van de menselijke stem, maar het gaat buiten het verstand van de mens om. Ook de merkaardige term 'tongentaal' wordt hiervoor gebruikt, zoals ook in de NBG1951 vertaling. De NBV2004 vertaling spreekt over 'klanktaal' maar dat vind ik nogal onlogisch: elke gesproken taal bestaat immers uit klanken! Andere Bijbelvertalingen hanteren geen vaste uitdrukking, maar spreekt over vreemde talen, andere talen, allerlei talen, enzovoort. Maar daar klinkt het bovennatuurlijke van het verschijnsel niet duidelijk in door.

Geestelijke talen zijn werkelijke talen. Uit onderzoek is gebleken dat zij alle normale kenmerken van talen hebben, die worden gehanteerd in de linguïstiek (algemene taalwetenschap). Sommigen menen dat het talen van engelen zijn op basis van 1 Korintiërs 13:1, maar die tekst is naar mijn mening onvoldoende bewijs voor die opvatting. Waarom zouden engelen allerlei verschillende talen spreken? Op aarde is de veelheid van talen immers ontstaan als een soort vloek over de mensheid (Genesis 11) en het lijkt me onwaarschijnlijk dat engelen meer dan één taal nodig hebben.

Een Engelse historicus, Keith Gerner, heeft bij een opwekking in Ierland meegemaakt dat een Afrikaans persoon Gods begon te prijzen in zuiver Latijn, terwijl hij zeker wist dat de Afrikaan geen woord Latijn kende.

Er zijn twee geestelijke gaven die te maken hebben met geestelijke talen:

  1. bidden in een geestelijke taal (in de persoonlijke omgang met God)
  2. profeteren in een geestelijke taal (om woorden van God door te geven in de plaatselijke gemeente; daarnaast is er dan iemand nodig die de gave heeft om deze boodschap te vertolken)

Dit onderwerp gaat over het eerstgenoemde: bidden in een geestelijke taal. Het profeteren in een geestelijke taal wordt verder besproken bij het onderwerp 'profeteren'.

Ervaren van Gods tegenwoordigheid

"Iemand die in klanktaal spreekt, spreekt niet tot mensen maar alleen tot God..." (1 Korintiërs 14:2, NBV2004)

"Want als ik in een klanktaal bid, is het mijn géést die bidt, mijn verstand staat erbuiten." (1 Korintiërs 14:14, HB2008)

Wie in een geestelijke taal bidt begrijpt meestal niet wat de woorden betekenen. Toch geeft het een bijzondere zegen om te ervaren dat de levende God zo voelbaar en tastbaar in je aanwezig is. Dat kan bijvoorbeeld een diepe troost zijn bij moeilijkheden, een aansporing tot volharding, of een hulp om in de rust met God te komen. Het bidden in een geestelijke taal is dus bedoeld voor de persoonlijke omgang met God. Het kan ook in de vorm van zingen gebeuren:

"Ik zal bidden met mijn geest, maar ook bidden met mijn verstand; ik zal lofzingen met mijn geest, maar ook lofzingen met mijn verstand." (1 Korintiërs 14:15, NBV2004)

Evenals bij alle andere bijzondere geestelijke gaven, komt de gave het meest voor bij mensen die zich ervoor openstellen, dus ook vooral in kerkelijke kringen waar die openheid bestaat.

Hoe werkt bidden in een geestelijke taal?

Veel mensen, die zelf niet de gave van bidden in geestelijke taal hebben ontvangen, denken dat bidden in een geestelijke taal een soort extatische ervaring is. Ze geloven dat je die gave pas kunt ontvangen als je in een hogere geestelijke gemoedstoestand komt. Toch is dat niet waar, want geestelijke talen zijn niet gebonden aan iemands innerlijke stemming. Ik kan zelf niet uit ervaring spreken, maar mensen die wel deze gave hebben, vertellen dat het de volgende effecten op hen heeft:

  • een nieuwe geloofsblijdschap
  • diepere ervaring van Gods aanwezigheid in je leven
  • nieuwe vrijmoedigheid om te getuigen
  • intensievere leiding van de Heilige Geest
  • nieuwe honger naar de Bijbel
  • nieuw besef van zonden

Het bidden in geestelijke taal gaat ook niet buiten je eigen wil om, alsof God je zou dwingen het op een bepaald moment te doen. Het vindt plaats in een bijzondere ontmoeting tussen God en mens. Maar de gelovige kan zelf bepalen wanneer hij ermee wil beginnen en wanneer hij ermee wil ophouden.

Gebeden van de Heilige Geest

De volgende Bijbeltekst kan in verband worden gebracht met bidden in een geestelijke taal:

"Evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp. Want wij weten niet eens hoe wij behoren te bidden, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen." (Romeinen 8:26, WV1995)

Er zijn momenten dat je niet weet wat je moet bidden, of wat je precies dwars zit. In dat geval kan de Heilige Geest de woorden kiezen of je eigen onbewuste verlangens en gedachten naar boven brengen en door middel van een geestelijke taal tot God de Vader uitspreken.

Bescheidenheid

Ik geloof overigens dat deze gave (evenals alle andere gaven van de Geest) met bescheidenheid gebruikt dient te worden. Het mag zeker geen aanleiding zijn voor geestelijke hoogmoed. Zo kan er in sommige charismatische kringen een storende tweedeling ontstaan tussen degenen die de gave wel hebben en degenen die nog niet zo ver zijn: een hogere en een lagere klasse. Zoiets leidt tot verkrampte situaties, vooral als de gave tijdens samenkomsten ook nog eens hoorbaar wordt beleefd. Daarom zegt Paulus hier niet voor niets het volgende over:

"... maar om in de gemeente anderen te onderwijzen, gebruik ik liever een paar begrijpelijke woorden dan ontelbaar veel in klanktaal." (1 Korintiërs 14:19, NBV2004)

Deze woorden getuigen van praktische wijsheid en dienen dan ook te worden opgevolgd.

Is bidden in een geestelijke taal een beetje eng?

Voor veel gelovigen is het idee om in een geestelijke taal te bidden een beetje eng, waarschijnlijk omdat het iets bovennatuurlijks is en veel gelovigen houden liever zelf de controle over wat ze doen. Juist die instelling zorgt ervoor dat ze niet open staan voor deze gave en wie er niet voor open staat zal hem normaal gesproken ook niet ontvangen. Het is ook maar net waar je mee bent opgegroeid.

We mogen ons in geloof uitstrekken naar deze gave, want de Heilige Geest geeft alleen goede dingen. Daarover mag natuurlijk geen twijfel bestaan. Het is een gave die met ontzag voor God gehanteerd dient te worden, vanuit een aan Hem overgegeven levenshouding. Als je deze gave nog niet hebt en er wel naar verlangt, dan is dat iets goeds. De apostel Paulus spoort je ertoe aan met de volgende woorden:

"Ik zou willen dat u allen in klanktaal kon spreken..." (1 Korintiërs 14:5, NBV2004)

Deze opmerking is speciaal geschreven voor mensen die deze geestesgave nog niet hebben ontvangen. Als jij daartoe behoort, dan mag je rustig aan God vragen of je het mag ontvangen, maar probeer niets te forceren. Het komt voor dat gelovigen de gave ontvangen door handoplegging. De handopleggers hebben zelf ook een verantwoordelijkheid door niemand de handen op te leggen die nog onvolwassen is in geestelijke zin. Zulke gelovigen kunnen een dergelijke gave gemakkelijk verkeerd hanteren. De tijd is er dan misschien nog niet rijp voor.

Bewijs van vervulling?

In sommige kringen wordt de gave van bidden in een geestelijke taal gezien als het noodzakelijke bewijs dat iemand is vervuld met de Heilige Geest. Het Nieuwe Testament geeft er wel veel voorbeelden van en het is het enige waterdichte bewijs dat de vervulling bij iemand heeft plaatsgevonden. Maar we mogen het niet omdraaien door te zeggen dat wie de gave van bidden in een geestelijke taal niet heeft, ook niet vervuld kan zijn. Het hebben van een bepaalde gave en vol zijn van de Heilige Geest zijn twee verschillende dingen. Wel komt het voor dat mensen voor het eerst een vervulling met de Heilige Geest meemaken en tegelijk de gave van het bidden in een geestelijke taal ontvangen (Handelingen 10:44-46).

Is het wel van God?

Er zijn gelovigen die beweren dat geestelijke talen van de satan komen. Nu is het zo dat alle gaven van de Heilige Geest ook door de satan worden geïmiteerd. Alle bovennatuurlijke verschijnselen komen immers alleen voort uit een geestelijke krachtbron. Er zijn maar twee van die krachtbronnen: God en de satan.

Jaren geleden maakte ik eens een zondagse samenkomst mee bij een Engelse pinksterbijbelschool. Er werd op een bepaald moment flink in geestelijke talen gebeden door een aantal mensen. Achter me zat een meisje dat op een snerpende toon steeds dezelfde klanken herhaalde en wel op een manier waardoor ik in mijn hart een duidelijke aversie voelde. Ik ben er voor mezelf van overtuigd dat die geestelijke taal van dat meisje niet uit God was. We moeten er van uitgaan dat overal, waar God aan het werk is, de tegenstander er iets tegenover zet. Maar we moeten oppassen om Gods werk niet aan de tegenstander toe te schrijven, want daarmee beledigen we de Heilige Geest.

"... verhinder niet dat er in klanktaal gesproken wordt." (1 Korintiërs 14:39, NBV2004)

Dit is een van de Bijbelse geboden die in veel kerkelijke kringen met het grootste gemak aan de kant worden geschoven. Gods geschenken worden niet door iedereen gewaardeerd...

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.