5.5.1. Wat zijn geestelijke gaven?

Verschillende soorten geestelijke gaven

Bij alle wedergeboren gelovigen is de Heilige Geest in hun hart komen wonen. Gelovigen kunnen daarnaast ook geestelijke gaven ontvangen van de Heilige Geest waarmee ze andere mensen kunnen dienen en zelf een zegen ontvangen. Het woord 'gaven' moeten we niet verwarren met het woord dat synoniem is met 'talenten', dus de eigen, menselijke bekwaamheden om bepaalde dingen boven gemiddeld goed te kunnen doen. Het Griekse woord is 'charisma', dat ook wel als 'genadegave' wordt vertaald, om daarmee de goddelijke oorsprong en kwaliteit mee aan te duiden. De Bijbel laat twee soorten geestelijke gaven zien:

  1. Gaven die aansluiten bij natuurlijke eigenschappen
  2. Bijzondere gaven

1. Geestelijke gaven die aansluiten bij natuurlijke eigenschappen

Alle mensen hebben bij hun geboorte een aantal natuurlijke gaven of karaktergaven ontvangen, die meestal een onderdeel zijn van hun temperament. Gelovigen weten dat ze die van God hebben gekregen om gebruikt te worden binnen het kader van het Gods Koninkrijk, om ze toe te passen in de kerkelijke gemeente en in de eigen leefomgeving. Wanneer de Heilige Geest door de gelovige kan werken door zulke natuurlijke gaven, krijgen ze een bovennatuurlijke kwaliteit, waardoor ze herkenbaar anders naar buiten komen. Voorbeelden van zulke gaven vinden we in het volgende Bijbelgedeelte:

"Wie de gave heeft bijstand te verlenen, moet bijstand verlenen.
Wie de gave heeft te onderwijzen, moet onderwijzen.
Wie de gave heeft te troosten, moet troosten.
Wie iets weggeeft, moet dat zonder bijbedoeling doen.
Wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet.
Wie barmhartig voor een ander is, moet daarin blijmoedig zijn." (Romeinen 12:7-8, NBV2004)

Zulke gaven zijn dus in wezen natuurlijke gaven, maar ze zijn verrijkt tot instrumenten in Gods hand zijn om zegen te verspreiden. Daarmee krijgen zulke gaven steeds meer een hemelse kwaliteit, want het is een leerproces voor gelovigen om hun natuurlijke gaven als instrumenten van God te hanteren, waardoor de Heilige Geest steeds meer mee kan doen.

2. Bijzondere geestelijke gaven

Behalve over de bovengenoemde gaven spreekt de Bijbel ook over bijzondere geestelijke gaven. In 'Herschepping' (en speciaal in dit hoofdstuk) bedoelen we met geestelijke gaven alleen de bijzondere, geheel bovennatuurlijke gaven. Daarbij denken we aan:

Niet iedere gelovige ontvangt zulke geestelijke gaven. We mogen ons er wel naar uitstrekken en er om bidden, maar het is geen automatisme dat we ze ontvangen. Het is en blijft de Heilige Geest die ze uitdeelt aan wie Hij wil. Het volgende Bijbelgedeelte geeft voorbeelden van enkele soorten bovennatuurlijke gaven of geestelijke gaven:

"de een ontvangt van de Geest een groot geloof, de ander de gave om te genezen. En weer anderen de kracht om wonderen te verrichten, om te profeteren, om te onderscheiden wat wel en wat niet van de Geest afkomstig is, om in klanktaal te spreken of om uit te leggen wat daar de betekenis van is. Al deze gaven worden geschonken door een en dezelfde Geest, die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil." (1 Korintiërs 12:9-11, NBV2004)

Een geestelijke gave is niet een soort beloning van goed geestelijk gedrag, maar een toerusting voor een bepaalde taak (1 Korintiërs 12). De ontvanger van een geestelijke gave heeft de verantwoordelijkheid om die tot Gods eer te gebruiken. Hij mag er niet mee opscheppen. Daarom geloof ik dat gaven van de Geest het beste tot hun recht komen bij geestelijk volwassen gelovigen, ook al weet ik heel goed dat God soms ook geestelijke gaven geeft aan pasbekeerden.

Er is een verband tussen vervulling met de Heilige Geest en het ontvangen van geestelijke gaven. Soms ontvangen gelovigen een geestelijke gave wanneer ze een vervulling meemaken, maar het kan ook later gebeuren. Vervulling met de Heilige Geest hoeft niet te betekenen dat er altijd een geestelijke gave bij hoort. In de praktijk ontvangen relatief veel gelovigen de gaven van bidden in een geestelijke taal bij hun vervulling.

Tegenhangers van deze gaven komen ook voor als gaven van de satan, waarmee Gods tegenstander werkt via mensen die zich hebben opengesteld voor het werk van de satan, zoals media bij spiritistische seances, waarzeggers, heksen, en dergelijke. Soms lijken de uitwerkingen van geestelijke gaven op die van de satan en er is geestelijk onderscheidingsvermogen nodig om het verschil te kunnen waarnemen.

Speciale geestelijke gaven of geoefend geloof

Mensen die bijzondere gaven van de Heilige Geest hebben ontvangen, kunnen dus onder de leiding van de Heilige Geest bovennatuurlijke dingen doen. Maar ook andere mensen met een geoefend geloof kunnen dezelfde dingen doen als de Heer hen daartoe het geloof of de aansporing geeft. Daarom moeten we niet te krampachtig omgaan met het woord 'gave'. Daardoor zouden we kunnen denken: ik heb die gave niet, DUS kan God het door MIJ niet doen. God kan in principe ALLES doen door ELKE gelovige die in verbondenheid met Hem leeft.

Geestelijke gaven of vruchten van de Geest?

Veel gelovigen die huiverig zijn voor geestelijke gaven of het geloof niet hebben om deze van God te ontvangen zullen het belang van de VRUCHT van de Geest benadrukken. Geestelijke gaven en vruchten van de Geest zijn twee verschillende zaken: geestelijke gaven zijn het middel om meer vrucht te kunnen dragen. Het doel is dus inderdaad belangrijker dan het middel. Maar het Woord van God benadrukt de noodzaak van geestelijke gaven in de plaatselijke gemeente en daarom zondigen wij als we dit veronachtzamen.

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.