5.1.8. Geloof tot bekering

Wat is geloof?

De term geloof is voor veel mensen een uitgehold begrip geworden. Het wordt te vaak gebruikt in de beperkte betekenis van verstandelijk voor waar houden van wat de Bijbel zegt en er bepaalde godsdienstige uitgangspunten op na houden. Ongelovigen voelen haarfijn aan dat het 'geloof' van veel kerkmensen niet verder gaat dan zulke uiterlijkheden. Ze gebruiken niet voor niets de uitdrukking 'geloven doe je in de kerk'. Dat is op zich natuurlijk onzin, maar het komt helaas maar al te vaak dicht bij de werkelijkheid.

Het geloof is geen psychologisch hulpmiddel om jezelf een gevoel van zekerheid of geborgenheid te geven. Het is niet iets dat je jezelf wijsmaakt of inprent. Je kunt het niet leren van je ouders of in de kerk, want echt geloof gaat verder dan een verstandelijke geloofsovertuiging. Het is een geschenk van God dat ontstaat gedurende het bekeringsproces in een hart dat zich openstelt voor Gods waarheid. Geloof zet Gods genade in werking, waardoor Gods beloften in vervulling gaan. Een belangrijke belofte is dat wie in Jezus gelooft, eeuwig leven ontvangt.

"Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft." (Johannes 3:16, HSV2010)

Geloven in Jezus

Voordat we verder gaan: het christelijk geloof is in de eerste plaats NIET geloven in God, maar GELOVEN IN JEZUS. Behalve christenen zijn er allerlei soorten mensen die naar eigen zeggen in God geloven, maar houden er een heel ander Godsbeeld op na dan wat de Bijbel ons aanreikt. Vandaar de nadruk op de uitdrukking: geloven in Jezus. Natuurlijk houdt geloven in Jezus ook geloven in God in. Het christelijk geloof is gericht op God die zich openbaart als Vader, Zoon en Heilige Geest.

Geloof als enige voorwaarde

Geen mens kan een ander ervan overtuigen dat hij zich moet bekeren. Geloof dat tot nieuw leven leidt ligt een niveau dieper dan het verstand of het gevoel, namelijk op het niveau van het hart. Daar wordt de mens door God aangeraakt en daar ontstaat de motivatie om te kiezen voor het volgen van Jezus.

  1. Gods genade is de basis voor het herscheppingswerk van God in het hart van de mens.
  2. Geloof is de enige voorwaarde om nieuw leven te ontvangen.

"Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan." (Efeziërs 2:8-9, NBV2004))

Je hoeft niet eerst een goed mens te worden. Dat wil God namelijk van je maken omdat je het vanuit jezelf niet bent en vanuit jezelf nooit kunt worden. Christenen vormen een vreemde club. Een belangrijke voorwaarde tot toetreding is het besef van onwaardigheid van de kandidaat.

Geloofsaspecten bij bekering

De belangrijkste aspecten van het geloof (die natuurlijk met elkaar verweven zijn) worden in het volgende overzicht genoemd en uitgelegd:

zielsaspect geloofsaspect inhoud
verstand geloofszekerheid - Gods waarheid accepteren (Bijbel)
- begrijpen wie Jezus is en wat Hij voor jou gedaan heeft toen Hij aan het kruis stierf
- de noodzaak voor wedergeboorte inzien
- berouw hebben over je zonden
- verlangen om met een schone lei te beginnen
gevoel geloofsbeleving - afkeer krijgen van je bestaande leven dat zo tekortschiet
- verlangen naar levensvernieuwing
- verlangen naar verbondenheid met Jezus
wil geloofskracht - je afhankelijkheid van God erkennen
- jezelf uitleveren aan God
- Jezus aannemen als je Verlosser en als de Heer van je leven
gedrag geloofspraktijk - je voornemen om te gaan leven in verbondenheid met Jezus en volgens Gods heilzame leefregels

Geloof dat tot bekering leidt

Tenslotte

Geloof is niet het product van menselijke wilskracht of van verstand en gevoel, iets wat je als mens zelf kunt opbrengen. Het is:

  • een innerlijke overtuiging die ontstaat in het hart van de mens
  • nadat God op een of andere manier de mens in zijn hart heeft aangeraakt en overtuigd.

In de Bijbel zien we dat geloof een actieve levenshouding is, waarbij de totale mens op God gericht is. Het christelijke geloof is dus niet een geloven in een bepaalde LEER, maar geloven in de HEER.

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.