5.1.6. Bekering en wil

Bij de bekering zijn alle aspecten van hart en ziel betrokken. We gaan het nu hebben over het wilsaspect van de bekering.

Wil en loyaliteit

 

schema wil en loyaliteit

Het wilsaspect van de bekering heeft te maken met de uiteindelijke keuze om Jezus te willen volgen. Dit gebeurt door het genadeaanbod van God te accepteren en je leven over te geven aan Jezus als de Heer en Meester van je leven. Deze beslissende stap is de kern van de bekering.

"Maar allen, die Hem (=Jezus) aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden ..." (Johannes 1:12, HSV2010)

 1. Met je wil kies je ervoor om je af te keren van het leven dat je tot nu toe geleid hebt, en om je toe te keren naar God en je leven voortaan op Hem af te stemmen. Je gelooft dat Jezus de Zoon van de levende God is en dat Hij je leven wil vernieuwen. Je geeft je leven aan Jezus over en aanvaardt Hem als je Verlosser en als de Heer van je leven. Dat is geloofsovergave.
 2. In je loyaliteit vindt ook een grote verandering van prioriteiten plaats. Je wilt niet meer een zelfzuchtig leven leiden, maar je wilt toegewijd zijn aan God, in liefdevolle verbondenheid met Hem. Het volgen van Jezus wordt de eerste prioriteit in je leven. Als je het volgen van Jezus alleen ziet als een stukje meerwaarde, begin er dan maar niet aan. Het is alles of niets.

Gods genadeaanbod accepteren

Wanneer je geestelijk inzicht hebt ontvangen en genoeg weet van wie Jezus is en wat Hij heeft gedaan, en een beginnend vertrouwen hebt dat Hij het antwoord heeft op de diepste vragen van je hart, dan kom je als het ware bij een splitsing op je levensweg. Bij die splitsing staat het kruis van Golgota, waaraan Jezus gestorven is om voor jou de weg tot God vrij te maken.

Erken je je onmacht om zelf iets van je leven te maken en neem je zijn genadeaanbod aan? Of blijf je liever voor jezelf leven, op je eigen manier? Het kan als een vernedering voelen om toe te geven dat je de bevrijding van Jezus nodig hebt, vooral als je dacht dat je tot dusver een aardig goed leven leidde of dat je 'vanzelf' een christen was geworden. Leg bij het kruis je al je oude bagage neer: je zonden, je mislukkingen, je lege godsdienstigheid, je pijn, je trots, kortom: jezelf. Het kruis is de plaats waar je verlossing, vergeving en vrede kunt ontvangen.

Misschien heb je jarenlang meegelift met het geloof van je kerk, je ouders of je vrienden. Misschien heb je al die tijd gedacht dat je gelovig was omdat je de Bijbel als waarheid had aanvaard of een fijn gevoel kreeg als je een mooi lied hoorde of meezong. Dan wordt het tijd om zelf de stap te nemen en alles wat je meent te zijn in te ruilen voor het echte geloofsleven met God.

Geloofsovergave

Overgave betekent meer dan dat je jezelf openstelt voor het nieuwe leven dat Jezus je aanbiedt. Het is knielen bij het kruis van Jezus, Jezus accepteren als je Heer en Meester en je onafhankelijkheid inleveren. Het betekent dat je je leven onvoorwaardelijk aan God toewijdt en naar Hem gaat luisteren in plaats van je eigen zin te volgen. Een geloofskeuze houdt een verandering van leiderschap in: eerst was je je eigen baas, nu heb je het roer uit handen gegeven.

Overgave aan God heeft dus twee kanten:

 1. jezelf vernederen voor God en je eigen egoïsme, trots en onafhankelijkheid inleveren
 2. kiezen voor afhankelijkheid van God en liefdevolle toewijding aan Hem.

Het is goed om te weten waar je aan begint. Christen worden kost je alles. Ben je bereid om die prijs te betalen? Jezus heeft die prijs overigens wel voor jou betaald en ALLES voor je over gehad. Over dit onderwerp vertelde Jezus de gelijkenis van de schat in de akker aan de mensen:

"Het hemelse koninkrijk lijkt op een schat die in een akker verborgen is. Iemand vindt die schat en verbergt hem weer. Hij is zo blij, dat hij alles gaat verkopen wat hij heeft, om die akker te kopen." (Matteüs 13:44, GNB1996)

De geloofsstap om Jezus te volgen betekent vooral ook het aangaan van een duurzame (levenslange) relatie met Hem. Dat is een uiterst belangrijke stap, die met de nodige zorgvuldigheid moet worden genomen. De relatie is dat je God erkent als je Schepper en hemelse Vader, en Jezus als je Verlosser en als je Heer van je leven.

Besef wel dat je bij God met lege handen aankomt. Je kunt Hem niets vanuit je eigen prestaties aanbieden waar Hij iets aan heeft, omdat alles wat je doet doordrenkt is van het gif van de zonde. Het is erg vernederend voor een mens om dat toe te geven. Het enige wat je Hem wel kunt bieden is je hart en daarin wil God komen wonen om je van binnenuit te vernieuwen.

Begrijp goed: Jezus vraagt je niet om een aanhanger van de christelijke godsdienst te worden, maar de onverdeelde toewijding van je hart. Zelf heeft Hij zijn eigen onverdeelde toewijding aan JOU getoond door voor je te sterven aan het kruis. Daarom heeft Hij er recht op om zoveel van je te vragen.

Weet wat je doet!

Door sommige mensen wordt de indruk gewekt dat het nieuwe leven dat God belooft aan degenen die zich bekeren, een garantie biedt voor onafgebroken levensgeluk. Het nieuwe leven is in de eerste plaats bovennatuurlijk en geestelijk van aard. Na je bekering zijn diepgewortelde levensproblemen niet meteen verdwenen. Een ziek lichaam wordt er meestal niet gezond door, je salaris gaat er niet van omhoog en je lastige collega's blijven even lastig. Ook kan het christen-zijn bepaalde moeilijkheden, discriminatie of zelfs regelrechte vervolging met zich meebrengen. Sommige mensen zullen je misschien gaan bespotten, familieleden kunnen zich van je afkeren. De Bijbel is daar behoorlijk duidelijk over. Dus (om een Bijbelse uitdrukking te gebruiken): heb je de kosten berekend voordat je gaat bouwen?

"Want wie van u die een toren wil bouwen, gaat niet eerst zitten om de kosten te berekenen, of hij de middelen wel heeft om het werk te voltooien?" (Lucas 14:28, HSV2010)

Maar wat krijg je ervoor terug als je jezelf aan God overgeeft?

 • Je ontvangt een nieuw leven in verbondenheid met de oneindig liefdevolle God, die vanaf dat moment altijd bij je zal zijn.
 • Je leven krijgt betekenis en een doel voor het hier en nu.
 • Je krijgt je de nodige kracht om met je omstandigheden om te gaan.
 • Ook garandeert Gods Woord dat de zegen die God geeft oneindig veel meer waard is dan wat je er voor inlevert.
 • Het nieuwe leven dat God je geeft na je bekering is de hoogst mogelijke levensvervulling die een mens kan bereiken.
 • De vrede en het levensgeluk dat God geeft zijn extreem waardevol.
 • De resultaten van een leven met God hebben eeuwigheidswaarde: een eeuwig leven in Gods nabijheid.

Geef aan Jezus wat je niet kunt houden,
en je ontvangt wat je niet kunt verliezen.

Riskant?

Ik heb Bijbelleraar Sidney Wilson ooit het volgende horen zeggen:

"Besef wel dat geloofsovergave riskant is. Je geeft jezelf weg aan iemand die je nog nooit gezien hebt. Het is zelfs de op één na de meest riskante stap die je in je leven kunt nemen. De meest riskante stap is ... om het NIET te doen." (Sidney Wilson)

Een bekend voorbeeld is het volgende. Ergens in het oerwoud kwam een expeditie bij een rivier. De enige manier om die rivier over te steken was een hangbrug die hoog boven het water hing, tussen twee rotspartijen aan weerszijden van de snelstromende rivier. De brug zag er een beetje gammel uit, maar de plaatselijke bevolking beweerde dat die toch betrouwbaar was. De meningen binnen de expeditie waren verdeeld:

 1. De ene groep vond dat de brug onbetrouwbaar was.
 2. Een andere groep dacht dat de brug wel betrouwbaar was, maar durfde er niet overheen.
 3. De derde groep geloofde dat de brug betrouwbaar was en bewees dat door er overheen te gaan.

Zo is het ook met bekering: overgave is het nemen van een geloofsstap, die nodig is om te ontvangen wat God je aanreikt.

Strijd

Vaak moet er heel wat strijd worden geleverd voordat iemands wil tot overgave komt. Het breken met je oude leven kan pijn doen, misschien moet je er wel heel veel voor opgeven. De satan kan buitengewoon actief zijn om te voorkomen dat je uit zijn machtsgebied bevrijd wordt. Dan is er niet te vergeten de zelfzuchtige natuur van jezelf, die zich verzet tegen levensverandering. Wanneer Gods licht in je hart begint door te dringen, kan het zijn dat je een felle strijd moet voeren voordat je jezelf gewonnen geeft aan Jezus. Op zichzelf is dat geen slecht teken. Hoe feller iemand zich verzet tegen alles wat met het evangelie te maken heeft, des te meer is dit een teken dat God in zijn hart aan het werk is!

De stap - een gebed van overgave

Evangeliste Corrie ten Boom, die in haar leven veel mensen tot Jezus heeft mogen leiden, heeft eens het volgende voorbeeldgebed opgeschreven voor mensen die hun leven aan Jezus willen geven. Als je met je hart achter elk woord van dit gebed staat en ook begrijpt wat het inhoudt, dan kunnen deze woorden je helpen bij je gebed van overgave:

"Heer Jezus, ik vraag U in mijn leven te komen.
Ik ben een zondaar.
Ik heb vertrouwd op mezelf en mijn eigen goede werken.
Maar nu stel ik mijn vertrouwen op U.
Ik neem U als mijn persoonlijke Verlosser aan.
Ik geloof dat U voor mij gestorven bent.
Ik aanvaard U als Heer en Meester over mijn leven.
Help mij, mij af te wenden van mijn zonden en U te volgen.
Ik aanvaard uw vergeving en het eeuwige leven, dat U mij geeft.
Ik dank U daarvoor.
Amen."

Na bekering en wedergeboorte maak je als gelovige (als het goed is) een levenslang proces van geloofsgroei mee. Het wilsaspect van geloofsgroei (groeien in geloofskracht) wordt uitgewerkt in deel 8 'Geloofskracht'.

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.