5.1.5. Bekering en gevoel

Gevoel en gemoed

Bij de bekering zijn alle aspecten van hart en ziel betrokken. We gaan het nu hebben over het gevoelsaspect van de bekering.

schema gevoel en gemoed

Vaak begint bekering niet met het horen van het evangelie, maar met gevoelservaringen, die door God worden gebruikt om je hart ontvankelijk te maken voor de boodschap van God. We hebben het dan over de geloofsbeleving van het bekeringsproces.

  1. Met je gevoel proef je in de levens van echte gelovigen dat zij iets hebben dat de moeite waard is en waar je gelukkiger van wordt dan van wat de wereld te bieden heeft.
  2. In je gemoed ga je beseffen dat het leven met God wel erg waardevol moet zijn en je verlangt ernaar ook zelf dit leven te ontvangen. Je raakt onder de indruk van Jezus en wil Hem graag beter leren kennen.

Kerkelijke achtergrond

Mensen met een positief christelijke achtergrond kunnen al op jonge leeftijd iets ervaren van de vrede en geborgenheid die God geeft. Als hun ouders hen over Jezus vertellen, dan proeven ze wat die verhalen in het hart van de ouders doen. Ze merken hoe hun ouders het vinden om naar de kerk te gaan en wat bijvoorbeeld de Bijbel en het gebed voor hen betekent. Wat ze bij hun ouders of in hun kerkelijke kring proeven aan echtheid of onechtheid, geestelijke kracht of geestelijke zwakheid heeft vaak meer invloed op hun geloofskeuze dan de woorden die ze horen over het Jezus en het Koninkrijk van de Hemel.

Naar echte christenen kijken

Misschien wel de meeste mensen (binnen of buiten de kerkelijke kringen) komen tot bekering doordat ze echte christenen observeren in hun levens en het effect zien van hun verbondenheid met God. Ze zien iets bijzonders in deze mensen, innerlijke vrede en blijdschap die niet opgelegd is maar uit hun binnenste komt. Levens van christenen spreken vaak veel duidelijker taal dan hun woorden. Daardoor kunnen andere mensen jaloers worden: ze zouden ook wel zo'n soort geloof willen hebben, maar weten alleen niet goed hoe ze dat kunnen ontvangen.

Zo heeft de ontmoeting met wedergeboren gelovigen een belangrijke rol gespeeld in mijn eigen leven. Dat kwam vooral door het contact met een gelovig echtpaar in Nieuwkoop. Wat me opviel was dat ze niet op een verstandelijke of theoretische manier over Jezus spraken, maar als over iemand die ze kenden en die ze boven alles liefhadden. De warmte van hun persoonlijke relatie met God trof me zo sterk, dat het diepste van mijn hart dat herkende als 'het echte'. Ik verlangde ernaar om hetzelfde te ontvangen. Dat was de aanleiding tot mijn bekering.

Andere mensen worden getroffen doordat ze via de media kennis nemen van christengelovigen die zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor anderen. Denk maar aan mensen als Moeder Theresa en het vele werk dat door christenen wordt gedaan in rampgebieden en ontwikkelingshulp. De media laten trouwens niet veel van zulke dingen zien omdat die media gedomineerd worden door mensen die een afkeer van het christelijk geloof hebben.

Godervaringen en wonderen

Wonderen van God die vandaag gebeuren kunnen mensen tot interesse prikkelen waardoor zij open komen te staan voor de boodschap van het evangelie. Maar er zijn ook mensen die bij wonderen hun schouders ophalen en denken dat het een kwestie van inbeelding is. Dat er ook vandaag de dag zulke wonderen van God gebeuren is een onweerlegbare feit.

Soms maakt God zich rechtstreeks op een bijzondere manier kenbaar, vooral ook aan mensen met een ongelovige achtergrond. Zo kwam een collega van mij tot bekering toen Jezus persoonlijk als een lichte gedaante in zijn kamer verscheen. Kijken we naar het leven van Paulus, dan zien we dat Jezus zelf is verschenen om hem op de knieën te krijgen. Sergius Paulus kwam tot geloof doordat God via Paulus een wonderteken deed (Handelingen 13:6-12) en zo zijn er meer voorbeelden te vinden in de Bijbel. Veel moslims komen in deze tijd tot bekering doordat Jezus hen in een droom verschijnt. Er zijn heel veel verschillende manieren bekend waarop Jezus in iemands leven komt.

Moeilijke levensomstandigheden

Ook moeilijke omstandigheden, probleemsituaties, een crisis, een gevoel van uitzichtloosheid, kunnen aanleidingen zijn om zich open te stellen voor God. Daardoor gaan mensen ineens heel anders naar het leven kijken en ook naar zichzelf. Ze ontdekken dat ze hun eigen leven minder in de hand kunnen houden dan ze dachten en komen meer open te staan voor de Bijbelse waarheid dat een gelovige kracht krijgt door zich afhankelijk van God te weten. Soms laat God moeilijke omstandigheden toe om een mens een gelegenheid te geven om te beseffen dat hij niet zonder Hem verder kan leven.

Verlangen naar zingeving

Ook kan er iets veranderen in het diepere deel van je gevoel. Zo kan er een gevoel van leegte en zinloosheid ontstaan als je je huidige leven bekijkt. Tegelijk kun je dan een verlangen krijgen naar een levensvulling die werkelijke waarde heeft. Je kunt een afkeer krijgen van je eigen levensstijl of een schaamtegevoel over wie je bent geworden. En tegelijk een onuitgesproken verlangen om dat nieuwe leven van God te ontvangen. Je wordt aangetrokken door de persoon van Jezus en krijgt een ondefinieerbaar verlangen om contact met Hem te krijgen en om zo mogelijk een relatie met Hem te hebben.

Mensen die Jezus afwijzen zoeken hun geluk in uiterlijke dingen: hun werk, bekwaamheden, aantrekkelijkheid, lichamelijke kracht, bezittingen, relaties, hobby's, entertainment, enzovoort. De meeste mensen ontlenen hun zelfbeeld uit wat ze doen, wat anderen van hen denken en wat ze bezitten. Al deze dingen kun je van de ene op de andere dag verliezen als je iets ergs overkomt, en aan het einde van het aardse leven zul je AL deze dingen verliezen.

Het evangelie geeft je de mogelijkheid om eeuwig leven te ontvangen wat je nooit zult verliezen, ook niet bij het sterven. De Bijbel laat je zien wie je bent, waar je vandaan komt, wat het doel is van je leven als mens en hoe je je daarin kunt ontwikkelen. En dat in verbondenheid met Jezus die dit alles heeft mogelijk gemaakt door zijn lijden en sterven en die met zijn Geest in je hart wil wonen... Jezus is de enige bron van eeuwig leven en duurzaam levensgeluk. Bij Hem vind je de zin van het leven.

Strijd in het gevoelsleven

Misschien moeten er barrières overwonnen worden van diepgewortelde pijn en problematiek uit het verleden. Sommigen hebben last van een on-Bijbels Godsbeeld waardoor de goedheid van God nooit voldoende tot ze is doorgedrongen. Voor anderen is het moeilijk om iets te begrijpen van Jezus, die zich vol liefde, vergeving en acceptatie ook naar hen uitstrekt, terwijl ze zich zo slecht voelen. Anderen willen graag vasthouden aan verkeerde relaties waarvan ze weten dat die niet samengaan met het dienen van God. Bij een echte bekering vindt er altijd strijd plaats tussen wat je in je hart vast wilt houden en wat je van God wilt ontvangen, want die twee gaan vaak niet samen...

Relatie met God

Christen worden betekent vooral een diepgaande, persoonlijke relatie gaan krijgen met God. Door de zondigheid, waar ieder mens last van heeft, is de relatie met God verstoord. Naast vergeving van zonden kan de mens weer verzoend worden met God en die mooie verbondenheid met God ervaren waarvoor hij gemaakt is. Elk mensenhart bevat een leegte die alleen door God kan worden vervuld.

In de Bijbel wordt de relatie tussen God en de mens(en) vaak afgebeeld als een huwelijk. Daarom kan bekering worden vergeleken met ontluikende liefde. Aan een huwelijk gaat het een en ander vooraf. Het begint in onze cultuur meestal met een of meer ontmoetingen. Langzamerhand (of een heel enkele keer plotseling) ontstaat er een wederzijdse genegenheid, die daarna steeds dieper en intenser wordt. De Engelse uitdrukking 'falling in love' laat zien dat het voelt alsof je iets overkomt.

De geliefden leren elkaar steeds beter kennen. Wat nog belangrijker is: er groeit een band van wederzijds vertrouwen. De ontluikende liefde gaat hen steeds meer beheersen en dan komt het moment dat de geliefden het met elkaar eens zijn geworden. Bij sommige stellen gebeurt dat op een aanwijsbaar ogenblik, terwijl het bij de meesten meer een groeiproces is. Maar in beide gevallen komt er een moment dat ze diep in hun hart weten dat ze nooit meer zonder die ander willen leven.

Dat is meer dan een gevoelservaring en meer dan een verstandelijke overtuiging. Dat komt van binnenuit, uit het hart. Een goed huwelijk kan niet gebouwd worden op romantische gevoelens, maar zónder gevoelens ontbreekt er een stuk echtheid. Maar als je je verstand niet gebruikt gaat het ook fout. Verstand en gevoel spelen dus wel een rol, maar geven niet de doorslag. De echte keus wordt gemaakt als de ogen van je hart opengaan voor de ander. Zo gaat het ook met het proces om tot een vaste, levenslange relatie met God te komen. Het begint met een kennismaking met Jezus en zijn Woord; het eindigt met het opengaan van je hart voor Jezus en een innerlijke drang om Hem levenslang te willen volgen.

Na bekering en wedergeboorte maak je als gelovige (als het goed is) een levenslang proces van geloofsgroei mee. Het gevoelsaspect van geloofsgroei (groeien in geloofsvertrouwen) wordt uitgewerkt in deel 7 ' Geloofsbeleving'.

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.