5.1.3. Complete bekering

Vier bekeringsaspecten

Hierna gaan we kijken naar enkele aspecten van bekering die van belang zijn. Met elkaar vormen ze een tamelijk volledige beschrijving van een 'complete' bekering. Deze bekeringsaspecten houden verband met de vier zielsaspecten en bijbehorende hartsaspecten, die we zijn tegengekomen in de onderwerpen 'Menselijke ziel' en 'Menselijk hart' in hoofdstuk 'Menselijk wezen':

ziels
aspect
je afkeren van het slechte uit je oude leven je uitstrekken naar het goede wat God je aanbiedt
verstand - denkbeelden van je oude leven afwijzen
- berouwvol alle bekende zonden belijden
- Gods Woord aannemen als waarheid en norm voor je leven
- Gods vergeving van je zonden aanvaarden
gevoel - je leeg en ongelukkig voelen zonder geestelijk houvast
- afkeer krijgen van je huidige leven zonder God
- vertrouwen dat Jezus je gelukkig zal maken en zekerheid zal geven
- je aangetrokken voelen tot Jezus en met Hem verbonden willen zijn
wil - niet langer je eigen zin willen doen
- je eigenbelang inleveren
- kiezen voor het volgen van Jezus in afhankelijkheid van God
- God de eerste plaats in je hart laten zijn en Jezus de Heer van je leven
gedrag - bereid zijn om verkeerde gedragspatronen af te leggen of af te leren - je voornemen om je te gaan gedragen zoals God wil

Bekeringsaspecten

Deze vier bekeringsaspecten worden in de volgende vier onderwerpen verder uitgewerkt.

De praktijk

In de praktijk komen maar weinig mensen zo 'compleet' tot bekering als in dit hoofdstuk beschreven is. Iedere bekering is uniek. Als bepaalde bekeringsaspecten niet voldoende hebben plaatsgevonden, kan dit op termijn geloofsproblemen veroorzaken en zelfs terugval. Gelovigen moeten dan achteraf doen wat bij hun bekering achterwege is gebleven. Hoe completer de bekering, hoe krachtiger je start in het nieuwe leven dat God geeft.

Je zou het kunnen vergelijken met de ontwikkeling van een couveusekindje in vergelijking met een voldragen baby. Een couveusekindje is kwetsbaarder en heeft extra zorg nodig vergeleken met een normaal geboren baby. Met de nodige aandacht zullen ze allebei op gezonde manier opgroeien. Als pasbekeerde mensen de nodige zorg en aandacht krijgen in een plaatselijke kerkelijke gemeente kunnen ze opgroeien to krachtige gelovigen.

Echte bekering

En bekering is niet pas echt als aan alle voorwaarden van een 'complete' bekering is voldaan. Het is en blijft een zaak van het hart. Wanneer iemand tot geloof in Jezus komt en zich aan God overgeeft, zal Hij niet aarzelen hem het nieuwe leven te geven dat Hij beloofd heeft aan ieder die naar Hem toegaat. En dat nieuwe leven is een geschenk van God, een vreugdevolle gebeurtenis waardoor de bekeerling weet dat hij 'erdoor' is. En van daar uit gaat God verder met zijn herscheppende werk in het leven van de bekeerde gelovige. En bij iedereen doet God dat weer anders.

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.