5.1.1. Wat is bekering?

Bekering = ommekeer

Bekering is een belangrijke koerswijziging in je leven. We kennen allemaal het verkeersbord dat we tegenkomen bij afritten van autosnelwegen. Het is bedoeld om te voorkomen dat mensen tegen de verkeersstroom in gaan rijden en de afrit als oprit voor de snelweg gaan gebruiken. Zoiets is natuurlijk levensgevaarlijk en als je dat bord negeert heb je een grote kans op een frontale botsing met een auto die normaal gebruik maakt van de afrit. Nogmaals: je riskeert je leven als je het bord negeert! Onbekeerde mensen bewandelen vaak zonder het te weten een levensweg die tot de dood leidt. Bekering betekent dat je ervoor kiest om niet langer op die levensgevaarlijke verder te lopen, maar dat je je omkeert om in tegenovergestelde richting te lopen: op de weg naar het leven. Natuurlijk hebben we het hier over de belangrijkste beslissing die een mens kan nemen, een zaak van leven of dood. Letterlijk!

Bekering tot God

Er wordt wel eens gesproken over zich bekeren tot het christelijke geloof, maar het hoort een bekering tot GOD te zijn. Dat is een groot verschil. Het christelijke leven is namelijk geen geloofsovertuiging, maar een leven in directe verbondenheid met God. Het geloof in Jezus neemt daarbij een centrale plaats in.

"... zich te bekeren tot God en te geloven in Jezus, onze Heer." (Handelingen 20:21, NBV2004)

Weet je wat de eerste boodschap was waarmee Jezus zijn prediking op aarde begon? Het is altijd de moeite waard om bij het lezen in de Bijbel goed op te letten wat God bij een eerste of laatste gelegenheid doet. Zoiets heeft altijd een speciale betekenis.

"Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen: Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen." (Matteüs 4:17, HSV2010)

Deze boodschap was niet gericht aan heidenen, maar aan gelovige joden. De oproep tot bekering kan ook anders klinken:

"Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven." (Matteüs 11:28, HSV2010

"Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en maaltijd met hem gebruiken en hij met Mij." (Openbaring 3:20, HSV2010)

Zodra iemand zich tot God heeft bekeerd ontvangt hij een nieuw soort leven in zijn hart, en die gebeurtenis noemt de Bijbel 'wedergeboorte'. We hebben het dan over de belangrijkste ontdekking en de meest ingrijpende verandering in een mensenleven. En dat speelt zich allemaal af in het hart, het diepste van de mens. Bekering is dus iets wat mensen moeten doen. Jezus zei immers tegen de mensen: "Bekeer u".

Deze keuze is een reactie op wat God doet in het mensenhart: het laten doorbreken van de kernboodschap van de Bijbel tot het diepste van het hart. Ook na de bekering vinden er (als het goed is) levensveranderingen plaats, maar daarvoor gebruiken we liever termen als geloofsgroei en geestelijke vernieuwing, terwijl sommigen daarvoor ook wel de term 'doorgaande bekering' gebruiken.

Bekering is voorwaarde tot wedergeboorte

Bekering is een noodzakelijke voorwaarde tot wedergeboorte. We zouden het hele proces kunnen illustreren met het ontstaan van een korenhalm:

  1. Het zaad van Gods evangelie wordt in het hart van de mens gezaaid door de Heilige Geest.
  2. De mens neemt het evangelie aan zoals de bodem een zaadje in zich opneemt, waardoor het kan ontkiemen.

Pas hierna wordt de korenhalm 'geboren' en begint het leven als volwaardige plant. De evangelist Johannes heeft de relatie tussen het aannemen van Jezus (=bekering) en wedergeboorte zo verwoord:

"Maar allen, die Hem (=Jezus) aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn naam geloven; die ... uit God geboren zijn." (Johannes 1:12-13, HSV2010)

Uitnodiging of bevel?

Als het evangelie aan onbekeerde mensen wordt uitgelegd, wordt vaak de volgende tekst aangehaald:

"Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand naar mijn stem hoort, en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken en hij met Mij." (Openbaring 3:20, HSV2010)

Daar wordt soms bij verteld dat Jezus zo vriendelijk en geduldig staat te kloppen en te wachten tot je eindelijk zo goed wilt zijn de deur te openen. Hij wil je zo graag gelukkig maken. Dat wil je toch wel? Open daarom je hart voor Jezus dan zal Hij jou ook blij maken.

Als het ZO gebracht wordt, gaan we aan één belangrijk ding voorbij: Jezus is niet de eerste de beste verkoper die je smeekt om zijn diensten aan te nemen. Voorlopig is Hij de SCHEPPER en de KONING die RECHT heeft op je leven. God is geen despoot die jou in zijn macht wil krijgen om je te onderdrukken, maar wel de enige aanbieder van het LEVEN. Daarom vind je in de Bijbel vaak teksten met een opdracht of dringende aansporing tot bekering, eenvoudigweg omdat er geen andere weg is om dat echte leven te krijgen. In het verkeer MOET je in Nederland rechts rijden; doe je het niet dan vallen er brokken. Als je leven je lief is, ga dan maar gewoon rechts rijden, want anders...

Bekering tot Jezus is geen optie, waardoor je leven een beetje aangenamer wordt, of waardoor je leven een toegevoegde waarde krijgt. Het is noodzaak. Het is namelijk een zaak van leven of dood. De oproep tot bekering is enerzijds een uitnodiging, want de mens moet zelf de keus maken om er op in te gaan, maar ook een dringende noodzaak, want ... een behoorlijk alternatief is er niet, tenminste niet als je leven je lief is. Bedenk ook dat NIET KIEZEN ook een keuze is, namelijk een keuze om Jezus af te wijzen.

In het paradijs hadden Adam en Eva de keuze om te eten van de levensboom (die zou leiden tot de hoogste vorm van leven met God) en van de boom van kennis van goed en kwaad (die zou leiden tot de dood). Jij en ik moeten ongeveer dezelfde keuze gemaakt hebben. Waar kies je voor: voor het eeuwige leven of voor de eeuwige dood? Het eeuwige leven is alleen te vinden bij Jezus.

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.